Pisma procesowe w postępowaniu administracyjnym

program i karta zgłoszenia

13-14 lutego 2023 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 każdego dnia.

Zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowym szkoleniu, przedmiotem którego będą pisma procesowe w postępowaniu administracyjnym. Udział w zajęciach zwiększy Państwa umiejętność precyzyjnego sporządzania i redagowania pism, decyzji, postanowień, wezwań i zawiadomień zgodnie z obowiązującymi przepisami KPA.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe omówienie ogólnych regulacji dotyczących pism procesowych w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem treści sporządzanych pism i zwróceniem uwagi na wydawanie oraz rektyfikację (sprostowanie lub uzupełnienie) decyzji administracyjnej. Zasadniczy trzon rozważań zostanie poprzedzony omówieniem zagadnień związanych z zasadą pisemności, wszczęciem postępowania, terminami załatwiania spraw, ponagleniem, a także prawidłowym prowadzeniem postępowania dowodowego, który ma wpływ na rozstrzygnięcie, jak i na uzasadnienie, zawarte w decyzji. Podczas zajęć wskażemy też rozstrzygnięcia, zapadające w postępowaniu jurysdykcyjnym: decyzje, postanowienia oraz ugody.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu ogólnego postępowania administracyjnego, w tym także zmian, wprowadzonych ostatnimi nowelizacjami k.p.a.
• Uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy na temat przygotowywania pism procesowych w postępowaniu administracyjnym. Omówienie zagadnień z zakresu treści sporządzanych pism, zasad ich wydawania, terminów oraz sposobów dokonywania sprostowań lub uzupełnień treści.
• Nabycie umiejętności adekwatnego zareagowania i podjęcia właściwych kroków formalnych i proceduralnych w zależności od treści otrzymanego pisma.
• Zapoznanie z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych w zakresie omawianych zagadnień.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów dotyczących przygotowywania i wydawania pism procesowych w podstępowaniu administracyjnym.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu tematu zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

Dzień I.
1. Klasyfikacja pism procesowych i znaczenie pojęcia „pismo” w znowelizowanej zasadzie pisemności.
2. Terminy załatwienia spraw, ponaglenie, bezczynność organu i przewlekłość postępowania.
3. Stadia postępowania jurysdykcyjnego.
4. Wszczęcie postępowania: z urzędu, na wniosek, tryb mieszany. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Data wszczęcia postępowania.
5. Bezskuteczność wniesienia podania. Braki formalne podania i wezwanie do usunięcia braków podania. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.
6. Postępowanie wyjaśniające, w tym dowodowe: katalog środków dowodowych i ich charakter, przesłanki, forma i tryb przeprowadzania poszczególnych dowodów, reguły dowodzenia. Zasady postępowania dowodowego.
Dzień II.
7. Dokumenty urzędowe i zagraniczne. Moc urzędowa dokumentów.
8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez przedstawicieli wolnych zawodów i pracownika organu prowadzącego postępowanie.
9. Decyzja: rodzaje decyzji, elementy jej treści, rygor natychmiastowej wykonalności, prawomocność a ostateczność decyzji administracyjnej, środki zaskarżenia. Związanie organu decyzją.
10. Postanowienia: forma, elementy składowe i tryb wydawania.
11. Ugoda administracyjna i jej zatwierdzenie.
12. Rektyfikacja decyzji: tryb uzupełnienia decyzji, sprostowania treści decyzji, usuwania oczywistych omyłek, błędów pisarskich czy rachunkowych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów administracji publicznej, zarówno administracji samorządowej, jak i rządowej, pracownicy organów zajmujących się prowadzeniem postępowań i przygotowaniem projektów rozstrzygnięć, a także dokonujący ich prawnej oceny.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, zatrudniona na stanowisku profesora UŁ w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni wykładowca i promotor ponad 300 prac licencjackich i magisterskich z zakresu postępowania administracyjnego i sądowej kontroli administracji. Doświadczony wykładowca otwartych i zamkniętych szkoleń z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego organizowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Od 2010 r. prowadzi szkolenia z zakresu postępowania administracyjnego na terenie całej Polski. Posiada także wieloletnie doświadczenie praktyczne w pracy w organach samorządu zawodowego, naczelnych i centralnych organach administracji rządowej w Warszawie na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 699 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 lutego 2023 r.