Polski projekt ustawy o sygnalistach a europejskie przepisy. Proces wdrażania w podmiotach publicznych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem są sygnaliści i ich rola w administracji publicznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego omówimy przepisy polskiego projektu ustawy o sygnalistach w kontekście europejskiej dyrektywy o sygnalistach. Przedstawimy proces wdrażania w podmiotach publicznych. Odpowiemy na pytanie jak podmioty publiczne muszą wdrożyć bezpośrednio Dyrektywę o sygnalistach, w sytuacji gdy brak będzie polskiej ustawy oraz rozwiejemy inne wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawimy obowiązki podmiotów publicznych, wynikające z konieczności realizacji przepisów Dyrektywy o sygnalistach w zgodzie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz europejskimi, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w kontekście polskiego projektu ustawy.
 • Wskażemy kiedy będziemy stosować polską ustawę (według projektu) oraz kiedy należy zastosować wyłączenia, jakie trzeba spełnić warunki, by nadać zgłaszającemu status sygnalisty.
 • Omówimy problematykę regulacji prawnych dotyczącą kwestii sygnalistów w Polsce z uwzględnieniem projektu polskiej ustawy.
 • Zaprezentujemy wytyczne, obejmujące przepisy antykorupcyjne dla administracji publicznej oraz zasady postępowania dla urzędników.
 • Wskażemy dokumentację niezbędną do sporządzania przy pełnieniu funkcji sygnalisty. Przedstawimy właściwą politykę ochrony i inne istotne dokumenty. Podpowiemy jak skutecznie chronić sygnalistę w jednostce.
 • Zaprezentujemy problemowe zagadnienia dotyczące procedur. Omówimy przykładowe wzory.
 • Podpowiemy, w jaki sposób skłonić pracowników do zmiany postrzegania zgłoszeń o nieprawidłowościach w jednostce.
zwiń
rozwiń
Program

1. W stosunku do kogo stosujemy polską ustawę (projekt):

 • Kim jest sygnalista – przykłady. 
 • Kim jest sygnalista na gruncie dyrektywy unijnej?
 • Jak wdrożyć przepisy?
 • Podmioty zobowiązane na gruncie dyrektywy, podmioty zobowiązane na gruncie projektu polskiej ustawy.
 • Co ze zwolnieniem z obowiązku gmin, liczących mniej niż 10 000 mieszkańców lub zatrudniających mniej niż 50 pracowników lub innych podmiotów, zatrudniających mniej niż 50 pracowników?
 • Czym jest naruszenie, jaki jest przedmiot zgłaszanych naruszeń na gruncie polskiego projektu?

2. W jakich sytuacjach nie będziemy stosować polskiej ustawy? Wyłączenia.
3. Kiedy nadajemy status sygnalisty - warunki.
4. Whistleblowing a system zgłaszania nieprawidłowości w podmiotach publicznych.
5. Jak przygotować się do wdrożenia systemu zgłaszania nieprawidłowości?
6. Zgłoszenie nieprawidłowości i naruszeń, zawiadomienie i jego elementy. Dane osobowe sygnalisty.
7. Co z anonimami – decyzja polskiego ustawodawcy. Kiedy rozpatrujemy zgłoszenia anonimowe?
8. Proces a procedura (niezbędne elementy procedury). Regulamin w projekcie polskiej ustawy - omówienie koniecznych elementów procedury/regulaminu i ich etapów.
9. Zgłoszenia wewnętrzne:

 • Kanały zgłoszeń wewnętrznych w projekcie ustawy.
 • Jak wybrać wewnętrzny kanał zgłoszeń, kanały archaiczne a nowe technologie?
 • Jak wdrożyć wewnętrzne kanały zgłoszeń?
 • Jak powinien działać odpowiedni wewnętrzny kanał zgłoszeń?

10. Jak zapewnić poufność, ochronę tożsamości sygnalisty:

 • Ochrona danych osobowych a procedura zgłaszania nieprawidłowości.
 • Ochrona danych osobowych sygnalisty, innych osób uczestniczących w postępowaniach wyjaśniających oraz osób oskarżonych o naruszenia.
 • Zadania IOD na gruncie zgłoszeń sygnalisty.
 • Ochrona danych osobowych podczas postępowań wyjaśniających.
 • Ochrona danych osobowych w polskim projekcie ustawy.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza administracji publicznej, w tym jst i ich jednostek organizacyjnych, sekretarze, skarbnicy, przewodniczący rad, inspektorzy ochrony danych osobowych, audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni, radcy prawni, pracownicy administracji samorządowej i państwowej powołani do pełnienia funkcji sygnalistów. 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, kas zapomogowo- pożyczkowych oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, sygnalistów, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do  3 lutego 2022 r.