• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Faktury i e-faktury oraz kasy rejestrujące dla instytucji kultury

program i karta zgłoszenia

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego głównym tematem będzie omówienie zasad wystawiania faktur VAT oraz działania kas rejestrujących w instytucjach kultury, na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Tematyka faktur w jsfp budzi wciąż wiele problemów i wątpliwości, a służby podatkowe w jednostkach administracji publicznej nadal popełniają licznie błędy. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy zagadnienia z zakresu faktur, e-faktur i kas rejestrujących w instytucjach kultury. Przeanalizujemy planowane zmiany - zagadnienia związane z Krajowym Systemem e- Faktur KSeF. Wskażemy najczęściej występujące nieprawidłowości i popełniane błędy oraz zaprezentujemy właściwe postępowanie. Omawiane zagadnienia prawne będą poparte licznymi przykładami praktycznymi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie, uporządkowanie wiedzy z zakresu regulacji prawnych i zasad dotyczących faktur i kas rejestrujących.
• Usystematyzowanie wiedzy i zapoznanie z wytycznymi w przedmiocie faktur i paragonów fiskalnych, z uwzględnieniem specyfiki IK.
• Nabycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów z zakresu problematyki faktur i e-faktur.
• Przedstawienie zasad dotyczących wystawiania faktur i faktury proforma.
• Pozyskanie wiedzy nt. zasad korygowania danych na fakturach oraz konsekwencji wystawienia błędnych faktur.
• Wskazanie podstaw i podmiotów, które mogą fakturę skorygować lub anulować.
• Analiza zagadnień związanych z wystawieniem faktur elektronicznych.
• Omówienie zasad dotyczących założeń i funkcjonowania Krajowego Sytemu e-Faktur KSeF.
• Przeanalizowanie zasad prowadzenia kasy fiskalnej z uwzględnieniem specyfiki IK.
• Przedstawienie najczęściej pojawiających się wątpliwości i poznanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne wystawiania faktur.
• Aktualne przepisy regulujące wystawianie faktur.
• Akty prawne użyteczne w pracy z fakturami.
2. Ogólne zasady wystawiania faktur.
• Czynności podlegające podatkowi od towarów i usług.
• Podatnik VAT czynny a zwolniony.
• Transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą.
• Obowiązek wystawienia faktury.
• Brak obowiązku wystawiania faktur.
• Terminy wystawiania faktur – zasady.
• NIP na paragonie.
• Zasady obliczania kwoty podatku VAT na fakturze.
• Wystawianie faktur w walucie.
• Moment podatkowy a moment wystawienia faktury.
• Zastosowanie właściwych stawek na fakturze.
• Klasyfikacja towarów i usług a nomenklatura scalona.
3. Informacje na fakturze.
• Pojęcie faktury wg ustawy.
• Katalog obowiązkowych danych na fakturze.
• Najczęściej popełniane błędy na fakturach.
• Weryfikacja podatników (biała lista, VIES).
• Przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji.
• Faktura w przypadkach zwolnionych przedmiotowo z VAT.
• Faktura wystawiona przez podatnika zwolnionego.
• Faktura uproszczona.
• Przypadki kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane.
4. Fakturowanie transakcji zagranicznych i objętych odwrotnym obciążeniem.
• Fakturowanie dostaw towarów do kontrahentów z UE.
• Wystawianie faktur eksportowych.
• Faktura dokumentująca świadczenie dla kontrahenta z UE i krajów trzecich
• System OSS.
5. Zasady fakturowania zaliczek.
• Przypadki, kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową.
• Przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych.
• Terminy wystawiania faktur zaliczkowych.
• Rozliczenie faktur zaliczkowych poprzez fakturę końcową.
• Dane, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa i końcowa.
• Faktura zaliczkowa jako faktura końcowa.
6. Korygowanie danych na fakturach.
• Faktura korygująca a nota korygująca.
• Dane na fakturze korygującej.
• Dane na nocie korygującej.
• Możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących.
• Anulowanie faktur.
• Faktury korygujące po zmianach w ramach SLIM VAT.
7. Duplikaty faktur.
• Kto może wystawić duplikat faktury.
• Dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury.
8. Wystawianie faktur elektronicznych.
• Pojęcie faktury elektronicznej.
• Zasady wystawiania faktur elektronicznych.
• Przechowywanie faktur elektronicznych.
• Obowiązek zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
• Zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury elektronicznej.
• Faktury elektroniczne wystawiane w ramach Krajowego Systemu e-Faktur.
9. Pro-forma.
• Czy faktura pro-forma jest dokumentem księgowym.
• Konsekwencje wystawienia faktury pro-forma.
10. Konsekwencje błędnych faktur.
• Konsekwencje wynikające z ustawy.
• Konsekwencje karne.
11. Mechanizm podzielonej płatności.
• Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności.
• Podatnicy objęci mechanizmem podzielonej płatności.
• Schemat działania mechanizmu podzielonej płatności.
• Wpływ split payment na zasady fakturowania.
• Split payment a odpowiedzialność karnoskarbowa podatnika.
• Zasady funkcjonowania rachunku bankowego VAT.
• Korzyści dla podatników stosujących mechanizm podzielonej płatności.
12. Zmiany w zakresie fakturowania objęte pakietem SLIM VAT 2.
13. Podstawy prawe regulujące stosowanie kas fiskalnych.
14. Dokumentowanie sprzedaży za pomocą paragonu.

• Obowiązek wystawienia faktury a obowiązek wydania paragonu.
• Faktura wystawiana do paragonu.
15. Kasa fiskalna jako narzędzie ewidencjonowania sprzedaży.
• Kasy fiskalne, kasy o przeznaczeniu specjalnym i drukarki fiskalne.
• Ogólne obowiązki związane ze stosowaniem kas fiskalnych.
• Przeglądy techniczne kas fiskalnych.
• Obowiązki instruktażowe związane ze stosowanie kas fiskalnych.
16. Nazwa a stawki podatku VAT na kasie.
• Nazwa produktu na paragonie.
• Możliwość grupowania produktów.
• Stosowanie nazewnictwa dla usług złożonych.
• Nowa matryca stawek podatku VAT.
17. Zaliczki i korekty na kasie fiskalnej.
• Zasady ewidencji zaliczek na kasie fiskalnej.
• Ewidencja zwrotów i reklamacji.
• Korygowanie błędów i pomyłek.
18. Kasy z elektronicznym zapisem danych i kasy on-line.
• Możliwość stosowania kas tradycyjnych.
• Obowiązek stosowania kas on-line.
• Obowiązki podatnika związane ze stosowaniem kas on-line.
• Zwrot za zakup kas on-line.
19. Zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.
• Podmioty i branże zwolnione z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.
• Podmioty zobowiązane do stosowania kasy od pierwszej sprzedaży.
• Sprzedaż internetowa a kasa fiskalna.
• Sprzedaż środków trwałych.
• Sprzedaż na rzecz własnych pracowników a kasa.
20. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi i księgowi; wszystkie osoby zajmujące się wystawianiem faktur i obsługą kasy fiskalnej w instytucji kultury, pracownicy CUW.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 maja 2023 r.