Instytucje kultury w 2021 roku. Kompendium wiedzy głównego księgowego

Ważne informacje o szkoleniu

Polecamy Państwa uwadze szkolenie, podczas którego uczestnicy uzyskają kompleksowe informacje i wiedzę niezbędną na stanowisku głównego księgowego instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Prowadząca omówi zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzonych przez ustawodawcę, mających wpływ na działalność instytucji kultury. Obszerny materiał, który zostanie dla Państwa przygotowany wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli oraz odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

W materiałach szkoleniowych otrzymają państwo wzorcową dokumentację (procedury, zarządzenia, instrukcje związane z przedstawionymi tematami) oraz wskazówki.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont – w tym:

 1. ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu,
 2. prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności,
 3. zachowanie porównywalności sprawozdań finansowych
 4. wiarygodność sprawozdań finansowych i obowiązek ich publikacji.

2. Źródła finansowania działań kulturalnych w dobie kryzysu – czy wolno korzystać z tarcz?

3. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów:

 • przychody (w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat) i fundusze w Instytucji Kultury – schematy księgowań z wyjaśnieniami,
 • przychody i koszty działalności operacyjnej,
 • pozostałe przychody i koszty operacyjne (w tym: kary, sponsoring, darowizny, zdarzenia losowe – COVID-19),
 • przychody i koszty finansowe,
 • wynik finansowy – przeksięgowanie sald na konto 860.
   

4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów - zasady ujmowania operacji, zdarzenia na przełomie okresów i lat, rozliczania wg prawa bilansowego i prawa podatkowego.

5. Należności i zobowiązania oraz odsetki:

 • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne (powiazanie ze stopą referencyjną – zmiany),
 • aktualizacja należności - zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach.
   

6. Ewidencja księgowa  materiałów, towarów, wydawnictw ( konto 014, konto 016) – oraz ich odpisy aktualizacyjne.

7. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (Inwestycje) – przekazanie majątku , źródła finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja do 10 tys. i powyżej 10 tys. (w tym: umorzenie i amortyzacja).

8. Podatek dochodowy od osób prawnych – wpływ kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów oraz NKUP na podatek dochodowy- ustalenie podstawy do opodatkowania.

9. Zasady wypełniania CIT-8 i CIT-8 /0 za 2020 r. – wyliczenie przykładu.

10. Konsultacje w zakresie przedstawionych zagadnień.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi Instytucji kultury, Centrów Usług Wspólnych oraz pracownicy organów nadzorczych i kontrolnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor pozycji książkowych, w tym: pn.: „Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury” (wydawnictwo C.H.BECK-2019) oraz publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 330 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 10 września 2021 r.