• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Konkursy ofert oraz realizacja zadania zleconego w pytaniach i odpowiedziach w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych

Cena: 450 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 1 lipca cena wynosi 399 zł netto.

Zapraszamy na szkolenie: Konkursy ofert na 2024 r. w pytaniach i odpowiedziach w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego krok po kroku przedstawimy procedurę ogłaszania konkursów na realizację zadań zleconych oraz w jaki sposób prawidłowo je realizować. Proponowane szkolenie to kompendium wiedzy o regulacjach prawnych i zagadnieniach praktycznych dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie ogłaszania konkursów, realizacji i rozliczenia zlecanych im zadań publicznych. Zajęcia będą miały charakter sesji pytań i odpowiedzi, podczas której przeanalizujemy i wyjaśnimy nurtujące uczestników wątpliwości, zarówno te natury ogólnej, jak i bardzo szczegółowe. Szkolenie poprowadzi ekspert, wieloletni specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacji pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy z zakresu ogłaszania konkursów ofert oraz realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym.
• Omówienie druków oferty i sprawozdania z realizacji zadania oraz procedur stosowanych w przypadku trybu małych grantów.
• Omówienie pojawiających się problemów i rozbieżności w stosowaniu przepisów dotyczących realizacji zadań zleconych wraz ze wskazaniem sposobów postępowania.
• Uzyskanie odpowiedzi na szczegółowe pytania, między innymi:

- Jak rozumieć zapis w umowie: Wysokość środków własnych może się zmienić o ile nie zmniejszy się wartość tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji?
- Czy w ogłoszeniu konkursu musi być jakikolwiek zapis o dostępności?
- Na co powinna zwracać uwagę komisja konkursowa?
- Jak określić w procedurach wewnętrznych zasady weryfikowania potencjalnych powiązań uczestników konkursu na wykonanie zadania z członkami komisji konkursowej w celu rzetelnego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu?
- Kto dokonuje oceny formalnej i merytorycznej oferty?
- Czy załączniki w tym statut organizacji powinien być potwierdzony za zgodność z oryginałem?
- Czy możemy wymagać wskazania w ofercie co będzie finansowane ze środków własnych a co z dotacji?
- Co należy zrobić w przypadku, gdy dopiero na etapie sprawozdania okazuje się, że wydarzenie miało miejsce w innym terminie niż podano w ofercie lub w innym miejscu niż planowano?
- Czyli, jeżeli w programie współpracy z NGO mamy wpisane zadania priorytetowe na dany rok to są konsekwencje ich nie zrealizowania np. bo nie było ngo do realizacji?

zwiń
rozwiń
Program

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert:
• Terminy i sposób ogłoszenia konkursu ofert.
• Powiązanie konkursów z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi dokumentami w jst.
• Elementy obowiązkowe ogłoszenia, w tym cel konkursu i zasady dokonywania przesunięć pomiędzy pozycjami budżetowymi.
• Ogłoszenia konkursowe a dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jak się przygotować?
• Terminy rozpatrzenia złożonych ofert.
• O co warto uzupełnić ogłoszenie - m.in. oczekiwane rezultaty.
2. Jak realizować i rozliczyć zlecone zadanie?
• Zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami kosztorysu - zapisy z ogłoszenia.
• Prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem - księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości.
• Rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego.
• Dokumentowanie rezultatów i osiągnięć.
• Aneksowanie i zmiany w realizacji zadania.
• Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w umowie realizowanego zadania. Na co zwrócić szczególną uwagę.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania:
• Elementy sprawozdania - sprawozdanie częściowe i końcowe.
• Rozliczenie części merytorycznej i finansowej.
• Rozliczenie i dokumentowanie rezultatów.
• Załączniki do sprawozdania.
4. Tryb uproszczony, zlecanie zadań w trybie art. 19 a – małe granty.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pełnomocnicy, koordynatorzy, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi przy zlecaniu i realizacji zadań publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2023 przeprowadził wiele, zawsze wysoko ocenianych przez uczestników, praktycznych szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 450 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 1 lipca cena wynosi 399 zł netto. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 lipca 2024 r.