Ochrona gruntów rolnych i leśnych w postępowaniach administracyjnych. Nowelizacja z 17 listopada 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie przybliży problematykę ochrony gruntów rolnych i leśnych w postępowaniach administracyjnych w oparciu o nowelizowane przepisy oraz konsekwencje zmiany ustawy w procesie planowania przestrzennego i działalności inwestycyjnej w gminach, a także pozwoli na gruntowne zapoznanie się ze zmienionymi przepisami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat ochrony gruntów rolnych i leśnych.
  • Uzyskanie informacji na temat zmian prawnych, które mogą mieć wpływ na procedury uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.
  • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie procesu wyłączania gruntów z produkcji i ujawniania powstałych zmian w ewidencji gruntów.
  • Pozyskanie aktualnej wiedzy na temat prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji w przedmiotowym zakresie.
  • Zapoznanie się z aktualnym orzecznictwem sądowym.
zwiń
rozwiń
Program

1. Dlaczego chronimy grunty rolne i grunty leśne? Motywy regulacji prawnych. 
2. Pojęcie gruntu rolnego i gruntu leśnego w ustawach i rozporządzeniach. Wyłączenia.
3. Grunty rolne i leśne w granicach administracyjnych miast – czy w ogóle musimy się nimi przejmować?
4. Zmiana przeznaczenia gruntów na cele nierolne i nieleśne. Procedura.

- Zgoda ministra. Przesłanki udzielenia zgody, praktyka organów, „trendy” w orzecznictwie
- Sposoby obchodzenia wymogu zgody czyli czego należy unikać.Wyjątki od obowiązku zgody ministra – ewolucja art. 7 ust. 2 a. ustawy.
- Postępowanie administracyjne ws. zmiany przeznaczenia.
- Podział nieruchomości a zmiana przeznaczenia. 
5. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
- Rodzaje gruntów podlegających wyłączeniu.
- Drogi dojazdowe – czy wymagają decyzji o wyłączeniu?
- Postępowanie administracyjne ws. wyłączenia. Przebieg.
- Decyzja administracyjna o wyłączeniu – elementy składowe.
- Obowiązki. Kiedy są nakładane i jakie są konsekwencje ich nierealizowania.
- Koszt wyłączenia – należność i opłaty roczne. Jak je liczyć i kiedy powstaje obowiązek uiszczenia. Czy potrzebna nowa decyzja o opłacie?
- Wyłączenie od należności i opłat – budownictwo na cele mieszkaniowe, zabudowa zagrodowa (nowela!!!).
- Zwrot opłaty.
- Zmiana podmiotu. Kiedy i w jakim zakresie nabywca wchodzi w miejsce zbywcy.
6. Nielegalne wyłączenie gruntów z produkcji.
- Wyłączenie niezgodne z przepisami ustawy.
- Wyłączenie bez decyzji.
- Opłata „karna”
7. Kary administracyjne.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej zajmujący się ochroną gruntów rolnych i leśnych w procesie planowania przestrzennego, zmianami przeznaczenia tych gruntów na cele nierolnicze, wyłączeniami gruntów rolnych z produkcji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, były etatowy członek SKO w Krakowie, doświadczony trener i wykładowca specjalizujący się w tematyce takiej jak: ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, rozgraniczanie nieruchomości, regulacja stanu prawnego nieruchomości, prawo wodne.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 339 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 30 czerwca 2022r.