Odszkodowanie za nieruchomości wywłaszczane lub przejmowane z mocy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości drogowych

program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu gospodarki nieruchomościami opisujące zagadnienie odszkodowań za nieruchomości w tym za przejmowanie nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne i ustalanie odszkodowań za nie.

Ważne informacje o szkoleniu

Obecnie wiele przedsięwzięć publicznych realizowanych jest w oparciu o specustawy inwestycyjne. Rośnie więc rola odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości. Proponujemy szkolenie, które zapewni Państwu wiedzę na temat procesu ustalania odszkodowań, z naciskiem na najważniejsze dowody w sprawie – wyceny wartości nieruchomości. Za podstawę omawianych zagadnień będzie służyć aktualne orzecznictwo sądowoadministracyjne i praktyczne zagadnienia. Przyjrzymy się również propozycjom ustawowych zmian likwidacji zasady korzyści wycenie nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie i usystematyzowanie oraz uporządkowanie wiedzy z zakresu postępowań administracyjnych mających na celu ustalenie odszkodowania.
• Omówienie wyceny nieruchomości i operatu szacunkowego jako podstawowego dowodu w sprawie w tym wskazanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości.
• Wskazanie dalszych czynności organu przy podważaniu przydatności operatu jako dowodu w sprawie.
• Poznanie najczęściej pojawiających się błędów lub nieprawidłowość występujących w procesie ustalania odszkodowań.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy wywłaszczania nieruchomości. Specustawy inwestycyjne.
2. Procedura ustalania odszkodowania:

• Właściwy organ.
• Wszczęcie postępowania.
• Dowody w sprawie.
• Powołanie biegłego.
• Udostępnianie akt.
• Informacja o zgromadzonym materiale.
• Decyzja.
• Postępowanie przy nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Szczególne zasady ustalania odszkodowania za nieruchomości przejęte zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.
4. Podstawy wyceny.

• Zasady wyceny.
• Wybór podejścia, metody i techniki.
• Rodzaj i położenie nieruchomości.
• Przeznaczenie w planie miejscowym.
• Stan nieruchomości.
• Nieruchomości podobne.
5. Analiza rynku:
• Rodzaj rynku.
• Obszar rynku.
• Okres badania rynku.
• Cechy nieruchomości.
6. Analiza § 36 rozporządzenia, mała zasada korzyści, nieruchomość przyległa.
7. Operat szacunkowy - sposób sporządzania, forma i treść operatu szacunkowego, potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego.
8. Weryfikacja operatu przez organ - zakres weryfikacji, protokół z weryfikacji.
9. Ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego przez organizacje zawodowe rzeczoznawców.
10. Zasada korzyści - propozycja zmiany.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, KOWR-u, Lasów Państwowych, AMW, GDDKiA, zarządów dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, banków, przedsiębiorstw przesyłowych. Szkolenie przygotowane jest dla osób początkujących oraz chcących usystematyzować swoją wiedzę.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik administracji rządowej i samorządowej od ponad 20 lat. Od kilkunastu lat zajmuje kierownicze stanowiska w gospodarce nieruchomościami. Rzeczoznawca majątkowy. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Prowadzi kursy, szkolenia i warsztaty z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi, przetargów, odszkodowań, zwrotów, weryfikacji operatów szacunkowych i obrotu nieruchomościami rolnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 marca 2023 r.