• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Procedura podziału nieruchomości. Dostęp do drogi publicznej

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu gospodarki nieruchomościami, którego tematem będą podziały nieruchomości.

Ważne informacje o szkoleniu

Tematyka podziałów nieruchomości zawiera w sobie wiele aspektów, które należy wziąć pod uwagę przy wydawaniu decyzji czy opiniowaniu danego podziału. Stąd rodzi się sporo pytań i wątpliwości. Na te najczęściej pojawiające się w Państwa codziennej pracy postaramy się odpowiedzieć:

 • Jak prawidłowo prowadzić postępowanie o podział nieruchomości: Czy można wydać postanowienie negatywnie opiniujące podział, postanowienie warunkowe, przesłanki odmowy zatwierdzenia podziału?
 • Czy organ procedując ma obowiązek zweryfikować wstępny projekt podziału w zakresie możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej stanowiącej dostęp dla projektowanych do wydzielenia działek?
 • Jeżeli fragment dzielonej nieruchomości jest przeznaczony w planie miejscowym pod drogę publiczną to czy istnieje obowiązek jego wydzielenia?
 • Czy zgodność podziału z planem miejscowym należy rozumieć jako wydzielenie działek według linii rozgraniczających funkcje o różnym przeznaczeniu?
 • Co należy rozumieć przez wnioskowanie o podział w celu realizacji roszczeń art. 95 pkt 4 UGN, kto może wstąpić z wnioskiem o podział w tym trybie?
 • Czy użytkownik wieczysty może niezależnie wnioskować o podział, czy wymagana jest zgoda właściciela?
 • Czy w ramach badania dostępu do drogi publicznej organ powinien weryfikować czy projektowane do wydzielenia działki posiadają zgodę na lokalizację zjazdu?
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przekazanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego prowadzenia postępowań z zakresu podziałów nieruchomości z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz aktualnego orzecznictwa.
 • Omówienie zasad i celów podziału nieruchomości objętych planem zagospodarowania przestrzennego wraz z zastosowaniem odpowiedniego trybu.
 • Prezentacja zagadnień związanych ze skutkami prawnymi decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, a szczególnie weryfikacja w ramach badania dostępu do drogi publicznej.
 • Możliwość konsultacji zagadnień budzących wątpliwości. Uczestnicy zajęć będą mogli udostępnienia swoich dokumentów celem zobrazowania problemu, tak aby prowadząca mogła rzetelnie odnieść się do zgłaszanych pytań i wątpliwości.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Rodzaje podziałów nieruchomości. Podstawa prawna, organ rozstrzygający, charakterystyka trybu: ewidencyjny, prawny.
 2. Ustawowa terminologia z zakresu podziałów nieruchomości: analiza przez pryzmat orzecznictwa: nieruchomość rolna, działka budowlana, droga publiczna, przepisy odrębne.
 3. Zasady procedowania w sprawie podziałów: podmioty uprawnione do wnioskowania o podział, strony postępowania, różnice w procedowaniu podziału na wniosek i z urzędu, ustawowe przesłanki zawieszenie postępowania, obligatoryjna treść decyzji kończącej postępowanie w sprawie podziału.
 4. Materialnoprawne podstawy podziału: zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodność z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodność z przepisami odrębnymi.
 5. Podział nieruchomości w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami jako ustawowe odstępstwo od zgodności z planem miejscowym.
 6. Podział nieruchomości rolnych w celu powiększenia nieruchomości sąsiedniej lub regulacji granic między nieruchomościami, niezależnie od ustaleń planu miejscowego.
 7. Wydzielenie działki dla przyłączenia do nieruchomości sąsiedniej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości w aspekcie trybu wynikającego z art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. połączenie i ponowny podział.
 8. Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jako podstawowa przesłanka warunkująca zatwierdzenie podziału.
 9. Skutki prawne wydzielenia działek pod drogi publiczne.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji rządowej i samorządowej zajmujący się gospodarką nieruchomościami, geodeci gminni i powiatowi, rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik administracji samorządowej, geodeta, rzeczoznawca majątkowy. Doświadczony wykładowca z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego. Absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Ukończyła Podyplomowe Studium Administracji Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia geodezyjne (1,2). Zawodowo od kilkunastu lat związana z administracją samorządową. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 9 grudnia 2022 r.