Utrzymanie i eksploatacja obiektów budowlanych i nieruchomości

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem będzie utrzymanie obiektu budowlanego w świetle ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o ochronie pożarowej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie jest praktycznym warsztatem prowadzenia obsługi technicznej obiektu budowlanego w aspekcie obowiązujących przepisów prawa. Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione:
• Podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa z uwzględnieniem zmian w ustawie Prawo budowlane.
• Kwestia odpowiedzialności właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego.
• Obowiązki w zakresie eksploatacji i utrzymania obiektu budowlanego.
• Podstawowe zasady realizacji prac remontowych i innych robót budowlanych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Wyjaśnimy, jakie okresowe przeglądy i kontrole należy obowiązkowo wykonywać w czasie użytkowania budynku.
• Przeanalizujemy dokumentację i zaprezentujemy, jak poprawnie przygotowywać i gromadzić obowiązkowe druki i formularze z napraw, remontów i modernizacji.
• Przekażemy praktyczną wiedzę, jak przygotować obiekt do kontroli technicznej i dokumentacyjnej NB i jakie są najczęściej popełniane błędy w eksploatacji obiektów budowlanych.
• Powiemy, jak prawidłowo przygotować się i przeprowadzić remont i inne prace budowlane mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

zwiń
rozwiń
Program

Moduł I. Eksploatacja obiektów budowlanych - odpowiedzialność w trakcie eksploatacji.
1. Na czym polega kompleksowa obsługa/eksploatacja nieruchomości - zarządzanie nieruchomościami, administrowanie czy facility management?
2. Odpowiedzialność osób zajmujących się eksploatacja nieruchomości:
a) Co daje ubezpieczenie i od czego nas chroni?
b) Odpowiedzialność wykonawców prac wykonywanych na nieruchomości.
3. Podstawowe przepisy prawa w eksploatacji nieruchomości.
4. Sankcje karne.
Moduł II. Dokumentacja obiektu budowlanego.
1. Projekt budowlany oraz dokumentacja powykonawcza.
2. Dokumentacja techniczna robót wykonywanych w trakcie eksploatacji obiektu budowlanego.
3. Opinie techniczne i ekspertyzy.
4. Protokoły z kontroli okresowych.
5. Dokumentacja zarządcy w trakcie eksploatacji.
Moduł III. Okresowe kontrole wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa.
 1. Rodzaje i terminy wykonywania kontroli:
 a) Rocznych:
• elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne,
• elementów budynku i instalacji narażonych na niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
• instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
• instalacji gazowych,
• przewodów kominowych.
 b) Obiektów wielkopowierzchniowych.
 c) Pięcioletnich.
 d) Bezpiecznego użytkowania.
 e) Kontrole kotłów i klimatyzacji w przepisach ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.
 2. Wyłączenia z obowiązku kontroli.
 3. Osoby uprawnione do wykonywania kontroli.
 4. Obowiązki właściciela, zarządcy oraz użytkownika obiektów budowlanych po kontroli, podczas której stwierdzono nieprawidłowości,
 5. Struktura i zawartość protokołu z kontroli.
 6. Postępowanie w przypadku nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego.
 7. Książka obiektu budowlanego – do czego służy?
Moduł IV. Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa pożarowego:
1. Obowiązki zawarte w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.
2. Czynności zabronione i obowiązki w przepisach p.poż.
3. Ewakuacja.
4. Prace niebezpieczne pożarowo.
5. Bezpieczeństwo p.poż. w budynkach zagrażających życiu ludzi.
6. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
Moduł V. Wymagania formalne dla prowadzenia bieżącej konserwacji:
1. Uprawnienia do eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych, gazowych i cieplnych.
2. Prace przy ukradzeniach elektrycznych.
3. Wymagania dla innych prac.
4. Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu.
Moduł VI. Wymagania i odpowiedzialność przy robotach budowlanych - remonty, przebudowy, rozbudowy, budowy:
1. Obowiązki inwestora.
2. Kiedy pozwolenie na budowę, kiedy zgłoszenie, z kiedy nic nie potrzeba.
3. Wymagania dla prac i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.
4. Osoby niepełnosprawne i wymagania dla budynków w tym zakresie.
5. Dokumentacja do pozwolenia na budowę, zgłoszenia a ustawowe obowiązki projektanta.
6. Wejście na roboty.
7. Rozpoczęcie robót.
8. Raportowanie i monitorowanie realizacji robót – rady budowy.
9. Odpowiedzialność za wady.
10. Odbiory robót budowlanych.
11. Przystąpienie do użytkowania.
Moduł VII. Elektromobilność.
 1. Wymagania zawarte w przepisach.
 2. Stacja ładowania czy punkt ładowania (prywatny, półprywatny).
 3. Instalacje w budynkach w zasobach komunalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego i skarbu państwa.
 4. Procedury formalne i budowlane.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zarządcy budynków, administratorzy nieruchomości, właściciele obiektów i budowli (hal, magazynów), pracownicy działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany zarządca nieruchomości. Od początku lat 90-tych do chwili obecnej zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w realizacji inwestycji, w tym w poszukiwaniu terenów pod inwestycje oraz ich przygotowaniu i prowadzeniu. Jest autorem branżowych publikacji, wykładowcą na kursach i szkoleniach związanych z rynkiem nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 grudnia 2022 r.