Zasady numeracji porządkowej nieruchomości w świetle nowych regulacji prawnych. Studium przypadków

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami

Zapraszamy Państwa na szkolenie z gospodarki nieruchomościami, którego przedmiotem będzie numeracja porządkowa nieruchomości.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest omówienie zasad numeracji porządkowej w świetle najnowszego rozporządzenia wykonawczego do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Stosowanie regulacji prawnych w zakresie numerowania adresowego budynków było obarczone wieloma niejasnościami i sprawiało organom gmin wiele problemów interpretacyjnych. Wprowadzona w lipcu br. nowa regulacja prawna w tym zakresie umożliwia eliminację części tych niejasności. Kilkumiesięczne vacatio legis ma pozwolić na dostosowanie ewidencji miejscowości ulic i adresów do zmian prawnych, a szkolenie ma w tym pomóc. Zaletą tego szkolenia jest omówienie regulacji prawnych na bazie konkretnych przykładów, pytań i zagadnień potraktowanych, jako przykłady do rozwiązania. Wspólnie z prowadzącym zajęcia uczestnicy będą mogli również rozwiązać własne problematyczne kwestie. Zatem efektem szkolenia ma być łatwiejsze i płynniejsze wdrożenie nowych przepisów, a być może również poprawienie numeracji porządkowej w wybranych lokalizacjach uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem szkolenia jest przestudiowanie przypadków numerowania budynków w polskim systemie prawa w odniesieniu do rzeczywistych przypadków. Na bazie konkretnych przykładów przekazanie informacji o zasadach numerowania i adresowania nieruchomości w Polsce.
• Ponadto, ze względu na nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów celem jest zaznajomienie z najnowszymi regulacjami prawnymi:
- dla organów prowadzących ewidencję szkolenie pokazuje jak powinno się adresować nieruchomości,
- dla korzystających z rejestru szkolenie pokazuje jak w praktyce "czytać" numerację i korzystać z ewidencji,
- dla pracowników gmin, straży miejskich i wiejskich jak egzekwować obowiązek oznaczania nieruchomości,
- dla służb porządkowych jak korzystać z informacji aby jak najszybciej dotrzeć na miejsce zdarzenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Nadawanie numerów porządkowych. Podstawy prawne. Przedmiot numeracji.
2. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów jako rejestr publiczny:
• ogólne zasady gromadzenia, aktualizacji i udostępniania informacji.
3. Numery prognozowane i numerowanie gdy budynki nie były przedmiotem prognozy.
4. Numery dla budynków w budowie.
5. Numery dla budynków wybudowanych.
6. Numeracja porządkowa dla nieruchomości przy drogach wewnętrznych.
7. Numeracja porządkowa gdy brak zgody na nazwę ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną.
8. Numeracja, gdy budynki znajdują się w znacznym oddaleniu od ulicy.
9. Numeracja porządkowa w budownictwie wielorodzinnym.
10. Numeracja budynków u zbiegu ulic i na placach:
• wejścia główne.
11. Numeracja porządkowa przy ulicach na granicach gmin i miejscowości w tej samej gminie.
12. Numeracja porządkowa a numery lokali.
13. Numeracja przy ulicach gminnych nie objętych uchwałami o zaliczeniu do drogi publicznej.
14. Nadawanie numerów porządkowych z urzędu:
• warunki, orzecznictwo sądów.
15. Adresy nieruchomości.
16. Zasady udostępniania danych EMUiA w świetle nowych przepisów.
17. Wymiana danych z innymi rejestrami.
18. Omówienie zakresu informacji gromadzonych w EMUiA,
19. Organizacja, tryb tworzenia i aktualizacji danych w EMUiA,
20. Wnioski o ustalenie numeru porządkowego, kto może złożyć, rozpatrywanie wniosków:
• nowy wzór wniosku.
21. Zawiadomienia o nadaniu nr porządkowego.
22. Odmowa nadania numeru porządkowego.
23. Uchwały rad gmin w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulicom i placom.
24. Oznaczanie nieruchomości w terenie.
25. Tablice miejscowości, tabliczki z nazwami ulic, tabliczki kierunkowe etc.
26. Egzekwowanie obowiązku oznaczania nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Adresatami szkolenia są pracownicy samorządowi gmin i miast prowadzący ewidencję miejscowości ulic i adresów. Ponadto ze szkolenia mogą skorzystać pracownicy innych jednostek publicznych, inwestorzy na rynku nieruchomości, przedsiębiorcy, deweloperzy na rynku nieruchomości, projektanci, geodeci, urbaniści, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi, straże gminne i wiejskie, pracownicy wszelkich służb zwłaszcza porządku publicznego, straży pożarnej, ratownictwa medycznego a także pocztowcy i doręczyciele firm kurierskich.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004 r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Obecnie również członek zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 23 września 2021 r.