Weryfikacja przestrzegania przepisów dotyczących Inspektora Ochrony Danych dokonywana przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz przygotowanie do kontroli tego organu

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ochrona danych osobowych. Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim Inspektorom Ochrony Danych oraz kontrolerom i kadrze zarządzającej JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Urząd Ochrony danych Osobowych uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli w jednostce z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Kontrole prowadzone są zgodnie z planem kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub w przypadku wpłynięcia zgłoszenia czy dokonywanego monitoringi przestrzegania przepisów RODO. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego omówimy praktykę z UODO w zakresie prowadzenia kontroli oraz przeanalizujemy listę 27 pytań kierowanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do administratorów i podmiotów przetwarzających dane osobowe dotyczących wykonywania funkcji Inspektorów Ochrony Danych Osobowych dzięki czemu uczestnicy przygotują się do możliwej kontroli w swojej jednostce.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z praktyką Prezesa UODO w kontekście weryfikacji funkcjonowania IOD w jednostce organizacyjnej.
• Zdobycie wiedzy jak się przygotować do weryfikacji funkcjonowania IOD w organizacji.
• Zdobycie wiedzy o koniecznych do przygotowania dokumentach, politykach, opracowaniu polityk.
• Uzyskanie praktycznych wskazówek, co do dokumentowania czynności kontrolnych.
• Poznanie rekomendacji co do wykazywania zgodności z RODO działań IOD w jednostce organizacyjnej.
• Poznanie pożądanych standardów współpracy administratora lub podmiot przetwarzającego z IOD.
• Omówienie odpowiedzialności w przypadku stwierdzonych naruszeń.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawa prawna działań weryfikacyjnych dokonywanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
2. Forma działań weryfikacyjnych PUODO.
3. Zakres i cel działań weryfikacyjnych. O co powinien zadbać IOD, a o co administrator i podmiot przetwarzający?
4. Lista pytań kierowanych przez PUODO do administratorów i podmiotów przetwarzających. Analiza, omówienie, rekomendacje co do formułowanych wniosków, dokonywanych ustaleń i odpowiedzi.
5. Obszary wykazywania zgodności działań IOD z RODO.
6. Jak zadbać o bieżące funkcjonowanie IOD, żeby móc wykazać zgodność działania z RODO.
7. W jaki sposób sprawować nadzór nad IOD i wykonywaniem przez niego zadań.
8. Wykazywanie wyznaczenia IOD.
9. Wykazywanie prawidłowego doboru osoby sprawującej funkcje IOD.
10. Usytuowanie organizacyjne IOD.
11. Analiza pod kątem konfliktu interesów w zakresie powierzonych i realizowanych zadań.
12. Wykazywanie współpracy z IOD administratora lub podmiotu przetwarzającego i jego personelu.
13. Wykazywanie prawidłowość wykonywania zadań przez IOD.
14. Zabezpieczenie interesów administratora i podmiotu przetwarzającego oraz IOD, który wykonuje zadania dla wielu podmiotów.
15. Plan pracy i inne sposoby dokumentowania wykonywania funkcji przez IOD.
16. Zespół IOD.
17. Na co zwrócić uwagę na wypadek kontroli Prezesa UODO.
18. Podstawy prawne kontroli ochrony danych osobowych.
19. Jak przygotować się do kontroli PUODO.
20. Rozpoczęcie kontroli PUODO. Aspekty formalne i organizacyjne.
21. Rola IOD i pracowników kontrolowanego w trakcie kontroli PUODO.
22. Dokumentowanie w trakcie kontroli i wykazywanie rozliczalności.
23. Odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia nie wykonywania zadań IOD zgodnie RODO.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca jednostek administracji publicznej, sekretarze, inspektorzy ochrony danych osobowych, administratorzy, kontrolerzy wewnętrzni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, partnerka w Kancelarii Radców Prawnych oraz redaktor naczelny kwartalnika "ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Autorka monografii “Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Próba zdefiniowania relacji w polskim porządku prawnym”, Wolters Kluwer 2022. Pod jej redakcją naukową powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego. Jest współautorką komentarza do ustawy o ponownym wykorzystywaniu isp. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz seminariach, jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Ma za sobą kilkaset autorskich szkoleń i ponad 20 tys. przeszkolonych uczestników. Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący zagadnienia prawa informacyjnego i nowych technologii.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 września 2022 r.