Najem instytucjonalny w gospodarowaniu komunalnym zasobem lokalowym

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie w ramach którego w sposób szczegółowy zostanie przedstawiony i omówiony aktualny kontekst wprowadzenia przepisów o najmie instytucjonalnym do ustawy o ochronie praw lokatorów oraz uzasadnienia celowościowego tej formy najmu. Regulacja dotycząca najmu instytucjonalnego lokalu została wprowadzona do ustawy o ochronie praw lokatorów na mocy przepisów ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości i weszła w życie z dniem 11 września 2017 roku. W wyniku nowelizacji obok konstrukcji najmu okazjonalnego w ustawie pojawiła się kolejna szczególna postać umowy najmu - najem instytucjonalny. W zamierzeniu ustawodawcy najem instytucjonalny ma odpowiadać na potrzeby uelastycznienia sposobów korzystania z lokalu mieszkalnego w sposób zabezpieczający interesy obu stron – a zatem nie tylko lokatora-najemcy ale także wynajmującego – właściciela lokalu. Co istotne, wynajmującym w ramach najmu instytucjonalnego może być wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie najmu a najemcą wyłącznie osoba fizyczna. Regulacja, która wydaje się wyłączać gminy z możliwości zawierania najmu instytucjonalnego, może jednak pozwalać na wykorzystanie najmu instytucjonalnego przez gminne spółki celowe oraz przez spółki gmin z innymi podmiotami. Dlatego też celem szkolenia jest nie tylko prezentacja i omówienie najmu instytucjonalnego z uwzględnieniem odrębności i szczególnych regulacji, ale również próba odpowiedzi na pytanie czy najem instytucjonalny może być (aktualnie lub w przyszłości) alternatywą dla „podstawowej” umowy najmu lokalu w ramach gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz przy realizacji innych obowiązków nałożonych na gminy w ramach tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Odpowiedzi na m.in. pytania:

 • Czy i w jakim zakresie najem instytucjonalny jest obowiązkowy dla gminy w ramach gospodarowania komunalnym zasobem lokali?
 • Jakie wady i zalety przedstawia najem instytucjonalny dla gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych jako wynajmujących?
 • W jakim zakresie najem instytucjonalny może wpłynąć na kierunki i praktykę udostępniania lokali komunalnych? 
zwiń
rozwiń
Program
 1. Kształtowanie postanowień oraz wykonywanie umowy najmu instytucjonalnego
  1. Strony umowy najmu - wymogi ustawowe dotyczące wynajmującego;
  2. Istotne postanowienia umowy oraz ich praktyczne znaczenie;
  3. Forma mowy oraz cel i konsekwencje jej zachowania;
  4. Opłaty i rozliczenia stron w najmie instytucjonalnym.
  5. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy najmu instytucjonalnego i opróżnienie lokalu
  6. Podstawy i przyczyny wypowiedzenia umowy najmu instytucjonalnego;
 2. Rozwiązanie umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w najmie instytucjonalnym - czy jest możliwe i na jakich warunkach?
  1. Tryb i szczególne regulacje wykonywania opróżnienia pomieszczeń w zakresie najmu instytucjonalnego;
  2. Najem instytucjonalny a uprawnienie do lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego;
  3. Roszczenia odszkodowawcze w przypadku braku opuszczenia lokalu przez dotychczasowego najemcę.
 3. Najem instytucjonalny z dojściem do własności:
  1. Istotne postanowienia odróżniające umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności;
  2. Spadkobranie i dziedziczenie w aspekcie uprawnień strony najmu z dojściem do własności;
  3. Rozwiązanie i wypowiedzenie umowy najmu z dojściem do własności oraz związane z tym rozliczenia stron.
 4. Podsumowanie.
zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy samorządu terytorialnego, w szczególności zaś pracownicy urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się gospodarka komunalną,  Zapraszamy również pracowników spółek gminnych zajmujących się zarządzaniem komunalnym zasobem nieruchomości

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor wielu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, i cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami. 

zwiń
rozwiń