• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wymiar opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Omówienie procedury oraz nowelizacja przepisów

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie opłata retencyjna w świetle prawa wodnego, KPA i ordynacji podatkowej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, obejmującym swym zakresem wybrane zagadnienia dotyczące wymiaru opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, uregulowanej w ustawie Prawo wodne (w tym projektowanych zmian), co pozwoli wyjaśnić wiele niejasności, związanych z naliczeniem tej opłaty. Szkolenie poprowadzi doświadczony trener, specjalizujący się w prawie podatkowym, doradzający jst optymalne rozwiązania w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie przepisów prawnych z zakresu opłaty retencyjnej, jak również z pragmatyki ich stosowania.
 • Podkreślenie praktycznych aspektów dotyczących obowiązków organu i zobowiązanego, źródeł oraz sposobów pozyskiwania informacji na potrzeby wymiaru opłaty. Przekazanie wskazówek w tym zakresie.
 • Przedstawienie zasad stosowania ulg podatkowych, przepisów dotyczących wielopodmiotowości oraz właściwego postępowania z nadpłatami w odniesieniu do opłaty retencyjnej.
 • Omówienie planowanej nowelizacji w zakresie opłaty retencyjnej.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania z zakresu problematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Czy mam obowiązek poboru opłaty?
 2. Jaki organ ma prawo kontrolować czy pobieram opłatę?
 3. Czy mogę jeszcze wymierzyć opłatę za rok 2018?
 4. Jak weryfikować krąg podmiotów zobowiązanych?
 5. Jaki wydział powinien realizować wymiar opłaty?
 6. Jakie nieruchomości podlegają opłacie? Co to jest nieruchomość? Co z nieruchomościami zabudowanymi przed 2018 r.?
 7. Jakie roboty i obiekty uszczelniają grunt?
 8. Jak obliczyć powierzchnię uszczelnioną?
 9. Jaką stawkę opłaty zastosować?
 10. Jak zbierać informacje o nieruchomościach?
 11. Czy każdy zobowiązany musi złożyć oświadczenie?
 12. Czy brak oświadczenia zwalania z obowiązku wymiaru opłaty?
 13. W jaki sposób oraz kiedy wydać informację?
 14. Co w sytuacji, w której podmiot nie reaguje na informację?
 15. W jaki sposób rozpoznaje się reklamację?
 16. Jak uzasadniać informację?
 17. Czy informacja kończy postępowanie w sprawie?
 18. Kiedy i w jakim trybie wydawać decyzje określające?
 19. Kiedy podmiot zobowiązany może moją decyzję zaskarżyć do sądu?
 20. Czy opłata od deszczu podlega egzekucji? Kiedy?
 21. Czy po nowelizacji wymiar opłaty wymagać będzie podjęcia nowych, dotąd nieznanych czynności?
 22. Dyskusja, analiza przypadków problemowych, zgłoszonych przez uczestników szkolenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy gmin/ miast, urzędnicy, zajmujący się wymiarem opłaty, w tym także osoby, które zostały powołane do bieżącego kontrolowania obowiązku podatkowego na terenie gminy/ miasta.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, praktyk, doświadczony trener. Specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania optymalnych rozwiązań dla samorządów w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także podatku VAT. W codziennej praktyce uczestniczy m. in. w pracach związanych z bieżącą obsługą jednostek samorządu terytorialnego. Jest autorem licznych publikacji w prasie samorządowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 listopada 2022 r.