Awans zawodowy pracownika socjalnego, z uwzględnieniem oceny pracy pracownika socjalnego w związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na dedykowane pomocy społecznej szkolenie, którego przedmiotem będzie awans zawodowy pracownika socjalnego.

Ważne informacje o szkoleniu

15 kwietnia br. zmieniły się przepisy dotyczące m.in. roli i kompetencji pracownika socjalnego, w tym procedur związanych z awansem zawodowym pracownika socjalnego. W związku z powyższym proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego prowadząca omówi zagadnienia związane z problematyką awansu zawodowego pracownika socjalnego, uwzględniając system oceny jego pracy, przedstawi wpływ zmian na regulamin okresowej oceny. Ponadto przekaże i przeanalizuje podczas spotkania przykładowy regulamin wraz z niezbędnymi załącznikami.

Szkolenie pozwoli sprawnie przygotować się do przeprowadzenia oceny pracowników socjalnych, poznać zmiany regulacji prawnych, wyjaśni procedury w przypadku negatywnej oceny pracownika oraz wskaże najczęstsze problemy dotyczące interpretacji przepisów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie przepisów prawa w zakresie nowych uprawnień pracownika socjalnego po nowelizacji z 15 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
 • Uzyskanie fachowej pomocy przy przeprowadzaniu procedury awansu zawodowego pracownika socjalnego, uporządkowanie wiedzy po zmianie przepisów.
 • Wskazanie jaki wpływ na awans ma ocena pracy pracownika socjalnego.
 • Omówienie procedur dotyczących oceny pracy pracownika socjalnego, ich wpływu na regulamin oceny pracownika, sposobu i formy oceny.
 • Otrzymanie oraz analiza przykładowego regulaminu oceny pracownika wraz z załącznikami.
 • Omówienie procedury wnoszenia i rozstrzygnięcia zastrzeżeń w związku z negatywną oceną pracownika.
 • Wskazanie, kto w myśl nowych przepisów może zostać zatrudniony jako pracownik socjalny oraz jakie obowiązki i uprawnienia ma pracownik socjalny.
zwiń
rozwiń
Program

1. Akty prawne regulujące problematykę awansu zawodowego pracownika socjalnego.
2. Nowe uprawnienia pracownika socjalnego w związku z nowelizacją przepisów na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 803), w zakresie:

 • zmiany wymogów kwalifikacyjnych pracowników socjalnych;
 • wsparcia psychologicznego;
 • urlopu dodatkowego;
 • zmian w przypadku dodatku terenowego;
 • szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych;
 • rozszerzenia kręgu podmiotów, w których pracownik socjalny korzysta z pierwszeństwa w wykonywaniu zadań oraz które są obowiązane do zapewnienia mu pomocy;
 • drogi awansu zawodowego;
 • ocen okresowych pracowników socjalnych - przykładowy regulamin okresowej oceny pracy pracowników socjalnych.

3. Rozszerzenie kręgu osób, mogących zostać zatrudnionych na stanowisku pracownika socjalnego o osoby, które:

 • ukończyły studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
 • ukończyły studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z następujących kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

4. Modyfikacja w zakresie katalogu obowiązków pracownika socjalnego, poprzez nadanie nowych uprawnień dotyczących:

 • prawa pierwszeństwa przy wykonywaniu obowiązków;
 • pomocy psychologicznej;
 • prawa do szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych;
 • dodatkowego urlopu wypoczynkowego;
 • zmiany wysokości dodatku do wynagrodzenia.

5. System awansu zawodowego pracownika socjalnego - wprowadzenie uregulowań prawnych dotyczących:

 • stopni awansu zawodowego; 
 • spełnienia warunków niezbędnych dla każdego stopnia awansu zawodowego.

6. Obowiązkowa ocena okresowa pracy pracownika socjalnego:

 • częstotliwość dokonywania oceny okresowej;
 • podmiot dokonujący oceny; 
 • zakres oceny okresowej;
 • forma oceny;
 • rodzaj oceny okresowej.

7. Postępowanie w przypadku otrzymania oceny negatywnej:

 • prawo wniesienia zastrzeżeń; 
 • sposób postępowania i rozstrzygnięcia złożonych zastrzeżeń.

8. Uregulowanie problematyki oceny pracy pracownika socjalnego w regulaminie okresowej oceny pracy pracowników socjalnych z omówieniem przykładowego regulaminu wraz z załącznikami.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy ośrodków pomocy społecznej, dyrektorzy powiatowych centrów pomocy rodzinie, kierownicy działów pracy socjalnej oraz pracownicy kadr w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, pracownicy socjalni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Adwokat, praktyk, prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką, świadcząc pomoc prawną zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak też klientów instytucjonalnych, członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego, prowadzi szkolenia z tematyki postępowania administracyjnego, dodatków mieszkaniowych, pomocy materialnej dla uczniów, stosowania przepisów prawnych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 28 września 2021 r.