• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dodatek elektryczny - procedura składania wniosków, prowadzenie postępowania i przyznawanie świadczenia

Ważne informacje o szkoleniu

Od 1 grudnia br. możliwe będzie składanie wniosków o wypłatę tzw. dodatku elektrycznego, wprowadzonego przez ustawodawcę w związku ze wzrostem cen energii. Jest to kolejne świadczenie, po dodatku węglowym, dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, których źródłem ogrzewania jest pellet, olej opałowy, gaz i drewno. Wprowadzenie nowego rodzaju dodatku to kolejny obowiązek dla jst i ops, które będą musiały prowadzić postępowania w zbiegu ze złożonymi wnioskami o inne dodatki. Podczas szkolenia omówiona zostanie procedura składania wniosków, prowadzenia postępowania, zbiegu postępowań i przyznawania świadczenia - dodatku do prądu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzyskanie wiedzy na temat trybu postępowania w sprawie przyznania dodatku elektrycznego oraz procedury i terminu na złożenie wniosku o ten dodatek, a także przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w sprawie.
 • Określenie kręgu podmiotów uprawnionych do uzyskania dodatku i omówienie nowych definicji ustawowych „odbiorcy”.
 • Omówienie praktycznych problemów związanych z przydzielaniem kolejnego dodatku, w sytuacji gdy pod określonym adresem znajdują się inne gospodarstwa domowe.
 • Naświetlenie sposobu rozstrzygania w postępowaniach, w których występuje zbieg do kilku dodatków albo zachodzi konieczność weryfikacji danych zawartych we wniosku.
 • Wyjaśnienie zagadnień dotyczących finansowania dodatku elektrycznego, którego wypłata jest zadaniem zleconym gminie.
 • Uzyskanie wskazówek w zakresie prowadzenia i dokumentowania postępowania.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Dodatek dla gospodarstw domowych. Osoby uprawnione – kto może otrzymać świadczenie? Odbiorca energii elektrycznej.
 2. Komu nie przysługuje dodatek – jak weryfikować tę okoliczność?
 3. Dodatek elektryczny w przypadku wielu gospodarstw domowych pod tym samym adresem. Prawo do dodatku elektrycznego a inne świadczenia.
 4. Prawo do dodatku elektrycznego a obywatelstwo i miejsce zamieszkania.
 5. Zamieszkiwanie a adres. Zmiana przepisów ustawy o dodatku węglowym w zakresie pojęcia adresu - czy wpływa na stosowanie przepisów o dodatku elektrycznym?
 6. Data wpisu do ewidencji – błędne wypełnienie deklaracji, poprawianie deklaracji - wpływ na dodatek elektryczny i inne dodatki.
 7. Wysokość dodatku elektrycznego.
 8. Organ właściwy do prowadzenia postepowania, prowadzenie postepowania.
 9. Termin składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego, termin wypłaty dodatku elektrycznego.
 10. Złożenie wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego procedura.
 11. Postępowanie wnioskowe –  złożenie wniosku, wniosek złożony elektronicznie, składanie wniosku przez pełnomocnika, poprawianie i modyfikowanie wniosku, wycofywanie wniosku.
 12. Jak ustalić pierwszeństwo złożenia wniosku?
 13. Weryfikacja wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego.
 14. Przeprowadzanie wywiadu środowiskowego. Na jakiej podstawie, kto jest upoważniony, co podlega ustaleniu, czy można odnosić się do wywiadu z pomocy społecznej?
 15. Odmowa wyrażenia zgody na wywiad, forma i dokumentowanie odmowy.
 16. Forma rozstrzygnięć w sprawie przyznania dodatku elektrycznego. Przekazanie wnioskodawcy informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego.
 17. Stosowanie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz k.p.a.
 18. Odpowiedzialność karna za fałszywe informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego.
 19. Wypłata dodatku elektrycznego jako zadanie zlecone gminie. Przekazanie gminom środków na wypłatę dodatku elektrycznego.
 20. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca jst, sekretarze, pracownicy samorządowi, kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, osoby odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu przyznawania i wypłaty dodatku elektrycznego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 349 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 7 grudnia 2022 r.