Dodatki mieszkaniowe według stanu prawnego od 1 lipca 2021 r. w oparciu o praktyczne przykłady

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą dodatki mieszkaniowe i ostatnie zmiany w tym zakresie.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy zagadnienia związane z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego od 1 lipca 2021 r. Omówienie przepisów prawnych w tym zakresie zostanie poparte praktycznymi przykładami oraz wzorami dokumentów i wyjaśnieniami. Podczas zajęć przedstawimy przydatne, praktyczne rozwiązania w zakresie realizacji dodatków mieszkaniowych, co pozwoli uczestnikom zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Wyjaśnienie pytań i wątpliwości w zakresie m.in.: tytułów prawnych uprawniających do dodatku mieszkaniowego, definicji gospodarstwa domowego, obliczania dochodu, dokumentowania dochodów (np. ulgi na dziecko, wyrównania renty, emerytury), wymaganych od wnioskodawców dokumentów, obliczania wysokości dodatku mieszkaniowego, w tym ryczałtu na zakup opału, informowania zarządcy o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, obowiązków zarządcy w stosunku do organu wypłacającego dodatek mieszkaniowy.
• Podniesienie wiedzy i umiejętności przydatnych do prawidłowej realizacji zadań w obszarze dodatków mieszkaniowych.
• Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym z możliwością bieżącego zadawania pytań i omawiania konkretnych przypadków występujących w praktyce.
• Poznanie orzecznictwa administracyjnego w sprawie dodatków mieszkaniowych.
• Poznanie rozwiązań praktycznych w zakresie m.in.: sposobu obliczania dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego, ustalania wysokości dodatku, wstrzymania wypłaty dodatku.
• Wyjaśnienie przepisów KPA mających zastosowanie w sprawach dodatku mieszkaniowego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego.
2. Osoby wyłączone z prawa do dodatku mieszkaniowego.
3. Kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia dla gospodarstwa domowego jednoosobowego i wieloosobowego.
4. Obliczanie dochodu uprawniającego do świadczenia, w tym ustalanie dochodu z gospodarstwa rolnego, z prowadzonej działalności gospodarczej.
5. Pojęcie gospodarstwa domowego.
6. Metraż zajmowanego lokalu lub budynku mieszkalnego uprawniający do dodatku mieszkaniowego i dopuszczalne przekroczenia w tym zakresie.
7. Zajmowanie części lokalu mieszkalnego a dodatek mieszkaniowy.
8. Ustalenie wysokości dodatku mieszkaniowego w zależności od wydatków związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego.
9. Obliczanie wysokości ryczałtu za zakup opału w przypadku lokali mieszkalnych niewyposażonych w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, ciepłej wody lub gazu.
10. Postępowanie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego od przyjęcia wniosku wraz z deklaracją o dochodach i dokumentami potwierdzającymi wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego, poprzez uzupełniające postępowanie dowodowe w postaci wywiadu środowiskowego, do wydania decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie dodatku mieszkaniowego.
11. Wypłata dodatku mieszkaniowego.
12. Postępowanie w przypadku stwierdzenia występowania zaległości w bieżącym opłacaniu należności za zajmowany lokal mieszkalny.
13. Obowiązki zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny oraz skutki niedopełnienia ww. obowiązku.
14. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów miast i gmin, ośrodków pomocy społecznej zajmujący się realizacją dodatków mieszkaniowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk z wieloletnim stażem zawodowym w pomocy społecznej oraz administracji publicznej oraz na stanowisku nauczyciela Kolegium Pracowników Służb Społecznych i wykładowcy studiów podyplomowych. Ekspert w obszarze polityki społecznej, administracji publicznej w programach m.in.: PO KL 2007-2013, PO WER 2014-2020, Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Autorka publikacji dedykowanych pracownikom samorządowym, w szczególności pomocy społecznej. Doświadczony trener i konsultantka wybranych ośrodków pomocy społecznej i jednostek samorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 7 października 2021 r.