• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kontrola zarządcza w ośrodku pomocy społecznej/ powiatowym centrum pomocy rodzinie

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu na szkolenie do 28 czerwca 2024 r. cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Kontrola zarządcza jest bardzo istotnym zagadnieniem w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w związku z tym proponujemy Państwu szkolenie, które wyjaśni najważniejsze element kontroli zarządczej, m.in. jej cele, standardy czy zarządzanie ryzykiem.

Ważne informacje o szkoleniu

Kontrola zarządcza, mimo że jej stosowanie jest od lat obowiązkiem jednostek sektora finansów publicznych w wielu instytucjach nie funkcjonuje tak, jak powinna. Jest tylko dodatkowym zbiorem dokumentów, nie przynosi natomiast korzyści zarządczych. Podczas szkolenia podpowiemy, jak wdrożyć i realizować ją w ops/pcpr właściwie, tak aby spełniała swoje cele. Omówimy zarówno dokumentację kontroli zarządczej, jak i przełożenie przepisów oraz standardów na poprawę faktycznego funkcjonowania jednostki. Prowadzący, dr prawa i praktyk – konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń, przedstawi także pojawiające się wątpliwości, problemy praktyczne i podpowie możliwe rozwiązania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uporządkowanie kluczowych zagadnień z zakresu zasad, celów i założeń kontroli zarządczej.
  • Wskazanie obszarów, objętych kontrolą zarządczą i praktycznych aspektów jej wdrożenia.
  • Uzyskanie wskazówek dotyczących wprowadzenia w ośrodku i realizacji adekwatnej, efektywnej i skutecznej kontroli zarządczej, a zwłaszcza procesu zarządzania ryzykiem, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, standardami oraz wytycznymi Ministra Finansów.
  • Analiza przykładowego regulaminu kontroli zarządczej w ops oraz otrzymanie wzoru.
  • Wskazanie odpowiedzialności z tytułu niedopełnienia obowiązków, wynikających z kontroli zarządczej, w tym prawno-karnej.
  • Omówienie problematycznych kwestii, uzyskanie odpowiedzi na pytania z zakresu tematyki zajęć.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe zasady i założenia kontroli zarządczej w ustawie o finansach publicznych:
• pojęcie kontroli i kontroli zarządczej w kontekście organów pomocy społecznej,
• źródła normatywne kontroli zarządczej,
• za co tak naprawdę odpowiada się w ramach kontroli zarządczej?
• delegowanie uprawnień z zakresu kontroli zarządczej.
2. Regulamin kontroli zarządczej – czy musi być wprowadzony i co powinno się w nim znaleźć?
3. Kontrola zarządcza jako obowiązek pracodawcy, wynikający z przepisów prawa pracy:

• regulamin pracy i regulamin organizacyjny jako źródło obowiązków związanych z kontrolą zarządczą,
• organizacja pracy w organie a kontrola zarządcza,
• odpowiedzialność pracowników a kontrola zarządcza.
4. Kontrola zarządcza w praktyce - obszary objęte kontrolą zarządczą i praktyczne aspekty jej wdrożenia.
• analiza i omówienie poszczególnych obszarów kontroli zarządczej,
• wskazanie źródeł kontroli zarządczej i mechanizmów jej realizowania w poszczególnych obszarach kontroli.
5. Analiza przykładowego regulaminu kontroli zarządczej w ośrodku pomocy społecznej.
6. Prawno-karna odpowiedzialność z tytułu niedopełnienia obowiązków, wynikających z kontroli zarządczej.
7. Podsumowanie szkolenia, odpowiedzi na pytania, konsultacja kwestii problemowych.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej / powiatowych centrów pomocy rodzinie, ich zastępcy, główni księgowi, kierownicy wydziałów i komórek, pozostali pracownicy, odpowiedzialni za organizację pracy w jednostce, audytorzy wewnętrzni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej. Autor książki „Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu na szkolenie do 28 czerwca 2024 r. cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 lipca 2024 r.