• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Księgowe zamknięcie roku 2022 w podmiotach leczniczych

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie zamknięcie roku budżetowego w jst co jest szczególnym zagadnieniem z punktu widzenia finansów publicznych. Podczas szkolenia pokażemy jak zaplanować prace związane z zamknięciem roku i sporządzeniem sprawozdania finansowego.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia zapoznamy Państwa  z aktualnymi wymogami w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 r. w podmiocie leczniczym. Przybliżymy metody wyceny pozycji bilansowych i prezentacji danych w sprawozdaniu, a także optymalizacji pozycji istotnych dla wyniku finansowego. Omówimy także zastosowanie standardów rachunkowości i wytycznych resortu finansów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przedstawienie schematów i terminów księgowań, harmonogramów zadań i innych narzędzi niezbędnych w procesie prawidłowego przygotowania sprawozdania.
  • Omówienie bieżących uwarunkowań prawnych i systemowych w zakresie księgowego zamknięcia roku w podmiocie leczniczym.
  • Analiza case study i przekazanie praktycznych informacji dla pracowników merytorycznych i księgowych.
  • Uzyskanie odpowiedzi na pytania, możliwość konsultacji kwestii problemowych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Formalne aspekty zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego:
a. regulacje prawa bilansowego dla różnych form prowadzenia działalności leczniczej (spółki/spzoz),
b. sprawozdanie z punktu widzenia jednostki: uproszczenia w ewidencji i sprawozdaniu, większa szczegółowość danych, specyfika prowadzonej działalności,
c. krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej – jak i kiedy je stosować?
d. rola organów nadzorczych i tworzących,
e. e-sprawozdanie w podmiocie leczniczym - uwarunkowania informatyczne i organizacyjne.
2. Polityka rachunkowości, czyli jak przygotować użyteczne sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem specyfiki jednostki:
a. zasady istotności, memoriału, kasowa, ciągłości – w optyce jednostki sporządzającej sprawozdanie,
b. wyłączenia, uproszczenia i uszczegółowienia w ewidencji księgowej i sprawozdaniu finansowym – kiedy, jak i w jakim celu można je stosować?
c. plan kont a automatyczne generowanie sprawozdania.
3. Harmonogram prac związanych z księgowym zamknięciem roku 2022.
4. Inwentaryzacja aktywów i pasywów:
a. organizacja i dokumentacja procesu inwentaryzacji w jednostce,
b. terminarz czynności,
c. szczególne kategorie majątkowe w podmiocie leczniczym i zasady ich inwentaryzacji: zapasy materiałów medycznych, obce środki trwałe i zapasy (komisy), środki trwałe w budowie,
d. e-inwentaryzacja,
e. rozliczenie inwentaryzacji jako warunek jej skutecznego przeprowadzenia,
f. inwentaryzacja w szczególnych warunkach epidemicznych: warunki odstąpienia od spisu z natury - wyjaśnienia Ministra Finansów, procedura.
5. Kategorie o istotnym wpływie na wynik finansowy podmiotu leczniczego, ich wycena i prezentacja w sprawozdaniu:
a. przychody za świadczenia niewykonane i nadwykonane,
b. korekty przychodów okresu bieżącego i lat ubiegłych,
c. dotacje na programy zdrowotne, kształcenie kadr medycznych, remonty i dofinansowanie wynagrodzenia,
d. darowizny pieniężne i rzeczowe,
e. amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych a wartość istotna środka trwałego,
f. kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe oraz obsługa zadłużenia,
g. rezerwy,
h. rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów.
6. Prezentacja majątku trwałego i obrotowego podmiotu leczniczego:
a. wartości niematerialne i prawne,
b. środki trwałe,
c. zapasy,
d. środki pieniężne.
7. Kapitały i fundusze w sprawozdaniu finansowym:
a. operacje na kapitale/funduszu podstawowym,
b. rozliczenie wyniku finansowego z kapitałem/funduszem zapasowym,
c. skutki błędów z lat ubiegłych rozliczane z kapitałem/funduszem własnym.
8. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia – zakres wymagany ustawą o rachunkowości a szczegółowość wynikająca z potrzeb jednostki.
9. Badanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego:

a. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, cel badania i obowiązki podmiotu badanego,
b. procedura opiniowania i zatwierdzenie sprawozdania podmiotu leczniczego,
c. obowiązki podmiotu leczniczego po zatwierdzeniu sprawozdania.
10. Postępowanie z wynikiem finansowym.
11. Konsultacje w zakresie tematycznym szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy finansowi, główni księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych w podmiotach leczniczych oraz osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autorka publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 6 grudnia 2022 r.