• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – znaczące zmiany

Ważne informacje o szkoleniu

Wprowadzone obszerne, nowe rozwiązania w nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mają na celu wspierać rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, przyspieszyć tempo deinstytucjonalizacji oraz zachęcić kandydatów do przysposobienia do adopcji dzieci starszych. Nowelizacja obejmuje wszystkie obszary, które są związane z pieczą zastępczą - od profilaktyki, do wspierania rodzin zastępczych i adopcji oraz derejonizacji rodzinnej pieczy zastępczej. Przyjęte w ustawie rozwiązania przewidują zwiększenie zakresu kontroli osób związanych z organizacją i pełnieniem pieczy zastępczej (obowiązkowa weryfikacja w Rejestrze Osób Skazanych na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym). Ustawa wprowadza też zmiany w zakresie wymogów kwalifikacyjnych dla określonych kategorii osób wskazanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej a także wzrost wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego, zakaz tworzenia nowych domów dziecka, powstanie centralnego rejestru pieczy zastępczej. Ustawa przewiduje także zmiany w zasadach przekształceń rodzin zastępczych niezawodowych w zawodowe i podpisywania umów z nowymi rodzinami zastępczymi zawodowymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka. Kolejnym ważnym aspektem jest wprowadzenie zasadniczego zakazu tworzenia nowych placówek instytucjonalnych, z wprowadzeniem jednak opinii Rzecznika Praw Dziecka w przypadku wniosku o utworzenie w sytuacjach wyjątkowych nowych placówek - nowy tryb w ustawie. Nowelizacja zakłada też wprowadzenie rejestru obejmującego wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz osób, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej. Rejestr ten będzie zawierał także m.in. wykaz osób posiadających negatywną oraz pozytywną wstępną kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wykaz kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wykaz rodzin zastępczych, wykaz rodzinnych domów dziecka. Wszystkie te zmiany oraz ich praktyczne konsekwencje omówi dla Państwa ekspert – praktyk, członek etatowy SKO, trener i konsultant jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z zakresu procedur administracyjnych i zabezpieczenia społecznego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie z najnowszymi prawnymi rozwiązaniami zawartymi w nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  • Wyjaśnienie praktycznych skutków wprowadzonych zmian przepisów dla realizacji zadań i prowadzenia procedur przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.
  • Omówienie najbardziej problematycznych kwestii, wskazanie prawidłowych rozwiązań.
  • Wymiana doświadczeń, opinii i sposobów wdrożenia nowych przepisów.
zwiń
rozwiń
Program

1.  Cele nowelizacji.
2. Zmiana zakresu podmiotowego osób objętych przepisami ustawy. 
3.  Zakres kontroli osób związanych z organizacją i pełnieniem pieczy zastępczej.
4. Zmiany w zakresie wymogów kwalifikacyjnych dla określonych kategorii osób wskazanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
5.  Umożliwienie powrotu do dotychczasowej formy pieczy zastępczej osoby, która opuściła już te formy pieczy i rozpoczęła proces usamodzielniania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie, a także wydziałów polityki społecznej starostw powiatowych oraz urzędów wojewódzkich, przedstawiciele placówek systemu pieczy zastępczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu procedury administracyjnej oraz zabezpieczenia społecznego. Trener szkoleń z zakresu procedury administracyjnej dla Miasta Krakowa, gmin i powiatów na terenie całego kraju. Konsultant procedur administracyjnych i zabezpieczenia społecznego Miasta Stołecznego Warszawa.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 13 grudnia 2022 r.