• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rodzinny wywiad środowiskowy - zmiany prawne w 2021 i 2022 r.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dotyczące przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Omówiony zostanie między innymi sposób wypełnienia kwestionariusza wywiadu środowiskowego.

Ważne informacje o szkoleniu

W listopadzie mija rok od wejścia w życie przepisów rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, które wprowadziło szereg istotnych zmian w procedurze jego prowadzenia i dokumentowania. W związku z tym proponujemy Państwu udział w zajęciach, których celem jest usystematyzowanie aktualnych przepisów i ocena ich praktycznego stosowania, a także przegląd orzecznictwa związanego z wywiadem środowiskowym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uaktualnienie i usystematyzowanie wiedzy związanej z przeprowadzaniem i dokumentowaniem rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 • Omówienie wywiadu środowiskowego, jako szczególnego środka dowodowego oraz powiązania wywiadu z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Wskazanie aktualnych zasad przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych.
 • Omówienie druku wywiadu i wskazanie właściwego sposobu uzupełniania poszczególnych części.
 • Praktyczna wymiana doświadczeń w kwestiach dotyczących prowadzenia i sporządzania wywiadu środowiskowego, przyznawania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z tematyką szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wywiad u rodziny, jako narzędzie realizacji obowiązku alimentacyjnego i konieczności opieki nad członkiem rodziny.
 2. Prawidłowe zawiadomienie o terminie przeprowadzenia wywiadu. Odmienne skutki procesowe braku zawiadomienia i zawiadomienia prawidłowego – różnice między zawiadomieniem o wywiadzie alimentacyjnym a wywiadzie środowiskowym w postępowaniu administracyjnym. Zawiadamianie o wywiadzie w sytuacji, gdy wywiad jest przeprowadzany przez inny ośrodek pomocy społecznej.
 3. Ustalenie samotnego gospodarowania i prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego warunkujące prawidłowe przyznanie pomocy. Odpowiednie formułowanie pytań do stron, zapis wywiadu, konfrontacja stron z zapisami pracownika, a zapisy w wywiadzie alimentacyjnym (podobieństwa i różnice).
 4. Ustalenie sytuacji dochodowej strony w postępowaniu. Ustalanie sytuacji dochodowej strony w sytuacji, gdy osoba odmawia podania danych dotyczących sytuacji strony lub osób gospodarujących ze stroną postępowania. Odmowa podania danych w wywiadzie alimentacyjnym – wpływ na ustalenie odpłatności za dps.
 5. Prawidłowe sporządzanie wywiadu w sytuacji braku podpisu, dysfunkcji fizycznej strony.
 6. Wywiad z osobą ubezwłasnowolnioną.
 7. Brak możliwości przeprowadzenia wywiadu, a możliwość przyznania pomocy.
 8. Brak możliwości przeprowadzenia wywiadu, a ustalenie odpłatności za dom pomocy społecznej.
 9. Wywiad na potrzeby skierowania do domu pomocy społecznej. 
 10. Wywiad weryfikujący – terminy, zawiadomienia, pouczenia o skutkach nieprzeprowadzenia wywiadu.
 11. Wywiady na potrzeby innych ustaw niż ustawa o pomocy społecznej.
 12. Nowelizacja: niestandardowa procedura przeprowadzania wywiadu, przeprowadzanie wywiadu z osobą, która jest niezdolna do samodzielnej egzystencji i nad którą sprawowana jest opieka.
 13. Ułatwienia związane z uzupełnianiem dokumentacji i poświadczania za zgodność z oryginałem kopii niezbędnych dokumentów, składanie kopii dokumentów w postaci elektronicznej. 
 14. Poinformowanie osoby lub rodziny o wypełnieniu obowiązków określonych w art. 109 ustawy o pomocy społecznej w świetle znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej – odpowiedni sposób i odpowiednie zapisy.
 15. Wywiad dotyczący zwolnienia z opłaty za dps – nowelizacja – odpowiednie pouczenia i zapisy w wywiadzie.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownicy organów nadzoru i kontroli z zakresu realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 349 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenie należy przesłać do 21 listopada 2022r.