Wywiad środowiskowy - zmiany prawne, ze szczególnym uwzględnieniem wywiadu do skierowania do DPS i ustalenia odpłatności za pobyt w DPS

Ważne informacje o szkoleniu

W listopadzie zaczną obowiązywać przepisy rozporządzenia z dn. 8 kwietnia br. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, które wprowadza szereg istotnych zmian w procedurze wywiadu. W związku z tym proponujemy Państwu udział w zajęciach, których celem jest poznanie aktualnych przepisów, orzecznictwa oraz problemów praktycznych związanych z wywiadem środowiskowym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uaktualnienie i usystematyzowanie wiedzy związanej z przeprowadzaniem rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 • Wskazanie nowych zasad przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych.
 • Omówienie nowego druku wywiadu i wskazanie właściwego sposobu uzupełniania poszczególnych części.
 • Praktyczna wymiana doświadczeń w kwestiach dotyczących prowadzenia i sporządzania wywiadu środowiskowego, przyznawania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej.
zwiń
rozwiń
Program

1. Nowelizacja:

 • osoby posiadające uprawnienia do przeprowadzania procedury rodzinnego wywiadu środowiskowego;
 • niestandardowa procedura przeprowadzania wywiadu;
 • przeprowadzanie wywiadu z osobą, która jest niezdolna do samodzielnej egzystencji i nad którą sprawowana jest opieka;
 • ułatwienia związane z uzupełnianiem dokumentacji i poświadczania za zgodność z oryginałem kopii niezbędnych dokumentów, składanie kopii dokumentów w postaci elektronicznej; 
 • zmiany w kwestionariuszu rodzinnego wywiadu środowiskowego - nowe i stare druki wywiadu;
 • terminy przeprowadzania wywiadów;
 • wywiady na potrzeby innych ustaw niż ustawa o pomocy społecznej;
 • legitymacje pracowników socjalnych;
 • poinformowanie osoby lub rodziny o wypełnieniu obowiązków określonych w art. 109 ustawy o pomocy społecznej w świetle znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej.

2. Wywiad środowiskowy jako szczególny środek dowodowy - powiązanie wywiadu z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

3. Wywiad alimentacyjny jako narzędzie realizacji obowiązku alimentacyjnego i konieczności opieki nad członkiem rodziny.

4. Prawidłowe zawiadomienie o terminie przeprowadzenia wywiadu. Odmienne skutki procesowe braku zawiadomienia i zawiadomienia prawidłowego. Różnice między wywiadem a zawiadomieniem o wywiadzie alimentacyjnym i wywiadem środowiskowym w postępowaniu administracyjnym.

5. Ustalenie samotnego gospodarowania i prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, warunkujące prawidłowe przyznanie pomocy, odpowiednie formułowanie pytań do stron, zapis wywiadu, konfrontacja stron z zapisami pracownika a zapisy w wywiadzie alimentacyjnym (podobieństwa i różnice).

6. Ustalenie sytuacji dochodowej strony w postępowaniu, odpowiednie zapisy w wywiadzie, ustalanie sytuacji dochodowej strony w sytuacji, gdy osoba odmawia podania danych dotyczących sytuacji strony lub osób gospodarujących ze stroną postępowania – odmowa danych w wywiadzie alimentacyjnym, wpływ na ustalenie odpłatności za dps.

7. Prawidłowe sporządzanie wywiadu w sytuacji braku podpisu, dysfunkcji fizycznej strony.

8. Wywiad z osoba ubezwłasnowolnioną.

9. Brak możliwości przeprowadzenia wywiadu a możliwość przyznania pomocy.

10. Brak możliwości przeprowadzenia wywiadu a ustalenie odpłatności za dom pomocy społecznej.

11. Wywiad na potrzeby skierowania do domu pomocy społecznej - szczególne wymogi dotyczące ustalenia sytuacji rodzinnej, majątkowej w tym dożywocia, wpływ i znaczenie wywiadów alimentacyjnych na zawarcie umowy lub na wydanie decyzji, ocena sytuacji rodziny a skierowanie do dps.

12. Rozróżnienie wywiadu alimentacyjnego i wywiadu środowiskowego na potrzeby ustalenia odpłatności za dps - zawiadamianie rodziny o wywiadzie oraz o skutkach braku przeprowadzenia wywiadu. Przejście z trybu wywiadu środowiskowego na tryb wezwań z kpa, wywiady do umowy i decyzji. Kiedy możliwe jest odstąpienie od sporządzenia wywiadu.

13. Wywiad weryfikujący - terminy, zawiadomienia, pouczenia o skutkach nieprzeprowadzenia wywiadu.

14. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownicy organów nadzoru i kontroli z zakresu realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń