• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Działalność biura rady gminy (powiatu) w praktyce funkcjonowania jst. Nowe problemy

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie dedykowane przede wszystkim pracownikom biur obsługi rady, radnym oraz sekretarzom., którego przedmiotem będą praktyczne aspekty pracy biura obsługi rady z uwzględnieniem procedowania w formule pracy zdalnej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas, którego przekażemy niezbędną wiedzę do prawidłowej obsługi organu stanowiącego przez pracowników bura rady, jak również wyjaśnimy pojawiające się w praktyce wątpliwości dotyczące funkcjonowania rady i jej komisji. Omówimy zagadnienia związane z przygotowaniem i przebiegiem sesji rady, jako najważniejszej formy pracy organu stanowiącego. Przeanalizujemy również problemy z którymi zmierzają się pracownicy biur rady, które mają miejsce przy dalszym procedowaniem w trybie zdalnym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie zasad funkcjonowania biura rady i praktyczne.
• Omówienie najczęściej występujących problemów w prawidłowej obsłudze rady i jej organów wewnętrznych, z uwzględnieniem odmienności związanych ze stanem epidemii.
• Przeanalizowanie najczęściej pojawiających się błędów i nieprawidłowości wraz z przedstawieniem sposobów postępowania.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości w bieżącej pracy pracowników biur rady.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy funkcjonowania biura rady.
2. Zadania biura rady.
3. Organizacja biura rady i jego pracy.
4. Status prawny i zadania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady, przewodniczących komisji i radnych.
5. Diety radnych po zmianach przepisów.
6. Współpraca pracowników biura rady z przewodniczącym rady, przewodniczącymi komisji i radnymi.
7. Współpraca pracowników biura rady z jednostkami merytorycznymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi.
8. Przygotowywanie dokumentów, ogłoszeń, zaproszeń związanych z funkcjonowaniem rady.
9. Czy dalej procedować w trybie zdalnym?
10. Praca komisji rady w trybie zdalnym.
11. Harmonogram pracy rady.
12. Zwoływanie sesji zwyczajnej.
13. Zwoływanie i specyfika sesji nadzwyczajnej.
14. Ustalanie porządku obrad.
15. Przygotowanie materiałów na sesję i ich kolportaż.
16. Otwarcie obrad, prawomocność obrad i kworum.
17. Zmiany porządku obrad.
18. Realizacja merytorycznych punktów obrad.
19. Problem interpelacji i zapytań radnych.
20. Wnioski formalne.
21. Przerwy i odraczanie obrad.
22. Głosowania.
23. Udzielanie głosu i jego odbieranie, przywoływanie do rzeczy i do porządku.
24. Publiczność na sesji.
25. Ochrona danych osobowych a udzielanie informacji publicznej w czasie sesji.
26. Zakłócenia powagi obrad i porządku na sesji.
27. Zamkniecie obrad.
28. Protokoły – zakres, sporządzanie, zatwierdzanie, przechowywanie i udostępnianie.
29. Inne płaszczyzny aktywności biura rady: uroczystości oficjalne, spotkania i imprezy okolicznościowe.
30. Orzecznictwo.
31. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy biura rady, przewodniczący rad i komisji, radni, sekretarze gmin i powiatów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 września 2022 r.