Redagowanie tekstów jednolitych samorządowych aktów normatywnych zgodnie z „zasadami techniki prawodawczej”

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

SPRAWDŹ NASZE WAKACYJNE CENY NA SZKOLENIA 

SPECJALNE WAKACYJNE PAKIETY PROMOCYJNE
„WCZEŚNIEJ=TANIEJ”, „RAZEM=TANIEJ”, „Z PRZYJACIELEM”

Więcej informacji: Wakacje z FRDL- nasze szkolenia w letnich cenach

Ważne informacje o szkoleniu

Poprawny tekst jednolity to świetna wizytówka wysokiego poziomu legislacji w jednostce samorządu terytorialnego. Obowiązek wydawania tekstów jednolitych w ciągu 12 miesięcy od nowelizacji aktów prawa miejscowego wprowadzony został już w roku 2012, ale do tej pory jest on przestrzegany w znikomym stopniu, a teksty jednolite ukazujące się w wojewódzkich dziennikach urzędowych dalekie są od doskonałości. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest zapewne fakt, że opracowanie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego to zadanie wymagające dobrej znajomości zasad tworzenia prawa i specyficznych technik prawodawczych. Udział w szkoleniu zapewni kompendium wiedzy i praktycznych wzorców, schematów oraz wskazówek niezbędnych dla opracowania tekstu jednolitego. Pozwolą one redagować teksty jednolite zgodne z wymogami ustawowymi i „Zasadami techniki prawodawczej”.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podniesienie praktycznych kompetencji osób opracowujących teksty jednolite aktów normatywnych stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.
• Umiejętność stosowania poprawnych technik prawodawczych stosowanych przy redakcji tekstów jednolitych, z uwzględnieniem specyfiki legislacji samorządowej.
• Prawidłowa realizacja w urzędzie JST obowiązków wynikających z ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
• Możliwość skorzystania z gotowych wzorów technik prawodawczych zawartych w materiałach szkoleniowych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Charakter prawny tekstu jednolitego i obowiązki ustawowe z nim związane:
• Istota tekstu jednolitego jako źródła poznania prawa.
• „Zasady techniki prawodawczej” jako narzędzie redagowania samorządowych aktów normatywnych.
2. Forma i obligatoryjne elementy budowy obwieszczenia w sprawie tekstu jednolitego:
• Uchwała organu stanowiącego jako podstawa obwieszczenia.
• Obwieszczenie o ogłoszeniu tekstu jednolitego – zakres informacji przewidzianych w treści obwieszczenia i najczęściej popełniane błędy jako potwierdzenie nieporozumień, co do charakteru obwieszczenia jako aktu prawnego.
• Załącznik do obwieszczenia – właściwy tekst jednolity, którego nie można traktować jako odrębny akt normatywny.
3. Redagowanie obwieszczenia:
• Tytuł, formatowanie, wskazanie podstawy prawnej tekstu jednolitego.
• Część wskazująca akty, które wprowadziły zmiany w akcie normatywnym objętym tekstem jednolitym (pkt 1 obwieszczenia).
• Część wskazująca przepisy nieujęte w załączniku, odnoszące się do treści aktu, dla którego jest wydawany tekst jednolity (pkt 2 obwieszczenia).
• Niepotrzebne elementy i treści występujące w obwieszczeniu.
4. Redagowanie załącznika do obwieszczenia – tekstu jednolitego:
• Podstawowe dyrektywy ustalania brzmienia przepisów aktu objętego tekstem jednolitym.
• Szczegółowe techniki redagowania przepisu tekstu jednolitego - formuły redakcyjne do zmienionych i uchylonych jednostek redakcyjnych.
• Odnośniki do treści uchylonych, dodanych i zmienionych przepisów i nie tylko.
5. Tekst jednolity w obrocie prawnym:
• Poprawianie błędów w tekście jednolitym.
• Nowelizowanie aktu objętego tekstem jednolitym.
• Uchylanie aktu, dla którego sporządzono tekst jednolity.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi, radcowie prawni obsługujący jednostki samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Legislator, szkoleniowiec, ekspert prawa samorządowego. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w sprawach samorządowych oraz jako dyrektor departamentu w Rządowym Centrum Legislacji. Od 2015 r. prowadzi działalność pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ, świadcząc usługi legislacyjne. Wykładowca studiów podyplomowych i aplikacji legislacyjnej, trener z zakresu legislacji samorządowej i spraw ustrojowych samorządu terytorialnego dla radnych, sekretarzy i pracowników samorządowych. W latach 2018 i 2020 przeprowadził kilkanaście szkoleń na temat raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego z udziałem kilkuset sekretarzy, pracowników samorządowych i członków organów JST. Jego szkolenia są zawsze wysoko oceniane, zwłaszcza ze względu na praktyczność przekazywanej wiedzy i dobrze dobrane przykłady.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 16 sierpnia 2021 r.