Rejestracja i kwalifikacja wojskowa w 2022 r. Obowiązki wójtów, burmistrzów, prezydentów z uwzględnieniem stanu epidemii na terenie RP

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w spotkaniu, dzięki któremu rozwiążecie problemy i wątpliwości związane z wykonywaniem czynności z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej. Poza tym utrwalicie wiedzę o tych obowiązkach z uwzględnieniem regulacji dotyczących utrzymującego się stanu epidemii i spowodowanymi nim obostrzeniami. Ponadto biorąc udział w spotkaniu uczestnicy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, czy konsultacji z ekspertem-praktykiem, posiadającym wieloletnie doświadczenie w stosowaniu ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Po szkoleniu uczestnik:

  • Pozna obowiązki jst dotyczące rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.
  • Zdobędzie wiedzę niezbędną do prawidłowego przygotowania procesu przygotowania kwalifikacji wojskowej.
  • Będzie wiedział jak postąpić w sytuacji, w której może nastąpić zwolnienie z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w drodze reklamowania.
  • Uzyska informacje i cenne wskazówki z zakresu przyznania świadczeń pieniężnych, rekompensujące żołnierzom rezerwy wynagrodzenie lub dochód.
  • Otrzyma gotowe wzory dokumentów dotyczących problematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Realizacja obowiązków dotyczących rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej:
a. Aktualne podstawy prawne regulujące sposób przeprowadzenia rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej (oraz założenia ewidencji wojskowej).
b. Sporządzanie i prowadzenie rejestru.
c. Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze wójtów, burmistrzów i prezydentów dotyczące rejestracji:
• przekazywanie rejestru do WKU,
• obowiązek zawiadamiania o wpisaniu do rejestru osób zameldowanych na pobyt czasowy,
• przekazywanie informacji wojewodzie.
d. Wzory pism i dokumentów.
2. Terminy realizacji zadań związanych z rejestracją wojskową.
3. Realizacja obowiązków dotyczących procesu przygotowania kwalifikacji wojskowej:
a. Aktualne podstawy prawne, regulujące przeprowadzenie przez wójtów, burmistrzów i prezydentów kwalifikacji wojskowej.
b. Monitorowanie aktualności rejestru.
c. Sporządzanie listy stawiennictwa osób do kwalifikacji.
d. Prowadzenie wykazu osób o nieregulowanym stosunku do obowiązku obrony RP.
e. Wzywanie osób podlegających kwalifikacji wojskowej.
f. Grzywna w celu przymuszenia lub przymusowe doprowadzenie wezwanego do kwalifikacji wojskowej przez policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
g. Obowiązki informacyjne wójtów, burmistrzów i prezydentów dotyczące kwalifikacji wojskowej:
• przekazywanie wojewodzie wniosków do wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej,
• przekazywanie listy stawiennictwa powiatowym komisjom lekarskim,
• ustalanie przyczyn braku stawienia się osób do kwalifikacji i miejsca ich pobytu oraz przekazywanie tych informacji przewodniczącemu powiatowej komisji lekarskiej oraz wojskowemu komendantowi uzupełnień,
• przekazywanie WKU dokumentów zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 5 rkw,
• obowiązek zawiadamiania o stawieniu się po raz pierwszy do kwalifikacji.
h. Wzory pism i dokumentów.
4. Obowiązek osobistego stawienia się na kwalifikację wojskową a zwrot kosztów przejazdów.
5. Decyzje administracyjne a ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP.
6. Odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów ewidencji ludności i spraw obywatelskich urzędów miast i gmin, pracownicy USC, w szczególności osoby odpowiedzialne za kwalifikację wojskową.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada pięcioletnią praktykę w kancelarii prawnej, jest wieloletnim pracownikiem administracji samorządowej, obecnie pracownikiem w Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku kierowniczym z zakresu spraw obywatelskich (tj. z zadań zleconych jst z zakresu ustaw o ewidencji ludności, dowodów osobistych, prawa o aktach stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, rejestracji i kwalifikacji, Kpa). Prowadzi zajęcia dla pracowników jst z zakresu spraw obywatelskich, które dostosowane są do praktycznych problemów. Jej wykłady są wysoko oceniane przez uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 329 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 4 stycznia 2022 r.