Awarie w zamówieniach publicznych w postępowaniu lub w trakcie realizacji umowy. Gotowa recepta na uniknięcie problemów

Program i karta zgłoszenia

Cena 659,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 8 lutego cena wynosi 599,00 PLN netto.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

W procedurach zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej 130 000 zł oraz objętych przepisami i trybami wskazanymi w ustawie PZP (wartość zamówienia równa lub powyżej 130 000 zł) zamawiający musi przeprowadzić regulowaną na podstawie ustawy o zamówienia publicznych kilkuetapową procedurę. w zakresie: przygotowania, prowadzenia postępowania oraz opracowania umów. Osoby zajmujące się w jednostce przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego muszą posiadać kompleksową wiedzę z zakresu przygotowywania dokumentacji przetargowej, prowadzenia postępowania, wyboru oferty, opracowania umowy i warunków jej zawarcia – formy oraz wymagań, które muszą lub powinny się tam znaleźć. Często też prowadząc postępowanie dochodzi do sytuacji trudnych, problemowych np. w przypadku braku oferty w postępowaniu, cen wskazanych przez oferentów przekraczających możliwości finansowe zamawiającego, nie zawarcie umowy z powodu rezygnacji wybranego wykonawcy, lub też w sytuacji gdy wykonawca rezygnuje z jej dokończenia ze względu na inflację i wzrost cen. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu stacjonarnym o formule warsztatowej podczas którego prowadzący – ekspert z zakresu zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem w sposób bardzo uproszczony i czytelny przedstawi najważniejsze elementy sytuacji awaryjnych w procedurach zamówień publicznych oraz wcześniejszego planowania realizacji umowy, zasad przygotowania rozwiązań w jej treści lub egzekwowania obowiązków.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie w praktyczny sposób, na gotowych przykładach głównych elementów przygotowania postępowania (SWZ i załączniki) i projektu umowy w oparciu o wymagane procedury zamówień publicznych.
• Wskazanie kluczowych punktów, nad którymi należy się pochylić przygotowując planując i przygotowując postępowanie.
• Omówienie sposobów uwzględniania w danym przedmiocie zamówienia wskaźników waloryzacyjnych oraz dodatkowej możliwości zmian w umowie (jeżeli jest taka wola zamawiającego).
• Omówienie negocjacji umowy w celu podwyższenia wynagrodzenia.
• Najważniejsze pytania, na które odpowiada prowadzący podczas tego szkolenia:
- Jak wszcząć postępowanie nie mając środków na ich realizację?
- Jak uzyskać dużą ilość ofert w postępowaniu?
- Jak zbudować procedurę zmiany w umowie?
- W jaki sposób przygotować postępowanie by uzyskać dużą ilość ofert, dokonać wyboru i zawrzeć umowę z wykonawcą.
• Omówienie problemów i wskazanie przykładowych rozwiązania problemów z jakimi zmierzają się w aktualnie Zamawiając.
• Wskazanie punktów krytycznych oraz nieprawidłowości pozwoli także w przyszłości uniknąć błędów, które czasami mogą skończyć się naliczeniem korekty finansowej czy postawieniem zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych. Omawiane w trakcie szkolenia materiały i przykłady będą również udostępnione uczestnikom po szkoleniu w wersji elektronicznej, co powinno ułatwić ich wykorzystanie w procedurach zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Aktualny stan prawny - zestawienie przepisów i wymagań obowiązujących w dacie prowadzenia szkolenia. Uwagi praktyczne dotyczące zamówień w aktualnym stanie prawnym.
2. Definicja „własna” awarii w zamówieniach publicznych. Jak uniknąć takich przypadków?

• Brak ofert.
• Cena oferty przekraczająca środki przeznaczone na realizację.
• Po wyborze oferty rezygnacja wykonawcy z zawarcia umowy.
• W trakcie realizacji umowy odstąpienie/wypowiedzenie umowy przez wykonawcę.
• Zestawienie przypadków i rozwiązania przewidziane w przepisach ustawy PZP.
3. Przygotowanie do postępowania - analiza punktów krytycznych
• Rodzaj przedmiotu zamówienia i możliwe zmiany ilości.
• Tryb postępowania - możliwość negocjacji z wykonawcami lub ominięcia wskaźników waloryzacyjnych.
• Analiza potrzeb i wymagań - wpływ na procedurę i realizację umowy.
• Kryteria oceny ofert - warunki udziału - wykluczenia - podwykonawcy. Na co zwrócić uwagę.
• Zmiany w umowie - czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.
• Pozostałe elementy składowe mające wpływ na przygotowanie projektu umowy.
• Analiza trybu postępowania - tryb podstawowy i przetarg nieograniczony.
• Zapobieganie awarii w zamówieniach publicznych na etapie przygotowania do postępowania.
4. Kształtowanie projektu umowy w zamówieniach publicznych.
• Ustawa PZP.
• Kodeks Cywilny. Pełnomocnictwo.
• Zawarcie umowy korespondencyjnie- środek komunikacji elektronicznej.
• Ustawy „COVID-19”.
• Umowy wynikające ze źródła finansowania - środki unijne.
• Wykluczenia wykonawców i podwykonawców - lista sankcyjna.
• Informacja, zmiany umowy wynikające z czynników zewnętrznych.
• Punkty krytyczne - analiza przykładowych projektów umów w dostawach, usługach i robotach budowlanych.
5. Analiza przygotowanego postępowania oraz lekarstwo na awarię w zamówieniach publicznych.
• Wybór trybu.
• Opis przedmiotu zamówienia.
• Kryteria oceny ofert.
• Warunki udziału w postępowaniu.
• Termin realizacji zamówienia.
• Projekt umowy.
• Inne czynniki mające wpływ na wystąpienie „awarii” w zamówieniach publicznych.
• Analiza przypadku.
6. Zmiana w umowie i zasady jej wprowadzenia - wcześniejsza budowa wskaźników „zmian”.
• Wskaźniki determinujące możliwość zmiany ceny/wynagrodzenia. Przykłady i gotowe rozwiązania.
• Zmiana przedmiotu zamówienia, zakresu, ilości, rodzaju. Przykłady i gotowe rozwiązania.
• Zmiana terminu wykonania zamówienia. Przykłady i gotowe rozwiązania.
• Pozostałe przykłady możliwej zmiany w umowie. Gotowe rozwiązania.
• Czy wojna w Ukrainie może być podstawą do zmiany w umowie? Jeżeli tak, jakie wymagania w tym zakresie należy wypełnić?
• Jak dokumentować zmianę w umowie? Czy wprowadzać aneks do umowy?
• Zmiana wykonawcy w trakcie realizacji umowy - schemat punktów krytycznych.
7. Kilka uwag praktycznych przygotowanych przez prowadzącego szkolenie.
8. Panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownik zamawiającego, członkowie komisji przetargowej, osoby sprawujące nadzór nad zamówieniami publicznymi, kontrolujące zamówienia publiczne, wykonawcy uczestniczący w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego bez względu na wartość zamówienia, podwykonawcy w zamówieniach publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku. Doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji, budowaniu rozwiązań organizacyjnych i w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. Posiada cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 100 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) prowadzi od 28 lat.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena 659,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 8 lutego cena wynosi 599,00 PLN netto.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu w wskazanej sali szkoleniowej która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 lutego 2023 r.