Elektronizacja zamówień publicznych

 Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Od 1 stycznia 2021 r. zamówienia publiczne w Polsce objęte są obowiązkową tzw. „elektronizacją”, która wiąże się z obowiązkiem prowadzenia postępowania z wykorzystaniem wyłącznie środków komunikacji elektronicznej. W pierwszych miesiącach funkcjonowania nowych regulacji pojawia się wiele pytań i problemów związanych z korzystaniem z nowych narzędzi. Dotyczą one przede wszystkim sposobu składania ofert i ich podpisywania, archiwizacji dokumentacji, oraz udostępniania wykonawcom dokumentacji postępowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad komunikacji z wykonawcą podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
• Omówione zostaną formy wymagane dla poszczególnych dokumentów składanych w postępowaniu, zasady archiwizacji dokumentów oraz kluczowe aspekty funkcjonowania systemów zakupowych (w tym systemu Miniportal) w ujęciu praktycznym.  
• Podczas szkolenia omówione zostaną także wzorcowe zapisy SWZ dotyczące komunikacji elektronicznej w tym z wykorzystaniem systemu Miniportal.

zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązek użycia środków komunikacji elektronicznej.
2. Komunikacja ustna.
3. Definicja pisemności postępowania.
4. Wymagania wobec narzędzi wykorzystywanych do komunikacji elektronicznej.
5. Forma elektroniczna (KC).
6. Kwalifikowany podpis elektroniczny oraz jego walidacja.
7. Podpis zaufany oraz jego walidacja.
8. Podpis osobisty oraz jego walidacja.
9. Formaty danych w jakich można składać dokumenty.
10. Możliwość sporządzania ofert, wniosków i wstępnych oświadczeń w postaci innej niż elektroniczna.
11. Oferta (sposób przekazania i forma).
12. Sposób i tryb przekazywania innych dokumentów w tym oświadczeń wstępnych, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów.
13. E-dokumenty z rejestrów (e-ZUS, e-KRK, KRS, CEiDG, itp.)
14. Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby.
15. Pełnomocnictwa do złożenia oferty, wniosku, oświadczenia wstępnego
16. Przekazywanie w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji.
17. Wadium.
18. Otwarcie ofert.
19. Przekazywanie protokołu postępowania.
20. Archiwizacja dokumentacji.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników Zamawiających, pracowników komórek zamówień publicznych oraz informatyków o każdym stopniu zaawansowania.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, właściciel firmy doradczej, wykładowca akademicki, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publicznych (w tym współfinansowanych z środków UE) oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Były wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Akredytowany Ekspert ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011). Autor kilkunastu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych, artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”. Ceniony trener prowadzący ponad 1000 godzin szkoleniowych rocznie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 310 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 14 maja 2021 r.