Kurs: Specjalista ds. zamówień publicznych. Poziom podstawowy

Zajęcia odbywają się w dniach 16, 17, 18, 22 września 2020 r. godz. 10.00 – 15.00 każdego dnia kursu.

Cele i korzyści

CELE KURSU:

 • Przygotowanie do samodzielnego opracowania dokumentacji przetargowej w świetle znowelizowanych przepisów ustawy.
 • Omówienie krok po kroku, w sposób przejrzysty uregulowań prawnych dotyczących prawa zamówień publicznych.

ZAGADNIENIA PORUSZANE W TRAKCIE KURSU:

 • akty wykonawcze – wzory protokołu i ogłoszeń,
 • wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • tryb udzielania zamówień publicznych,
 • zgłoszenia do udziału w postępowaniu,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
 • ocena ofert,
 • zawieranie, zmiana, zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 • środki ochrony prawnej jako forma kontroli zamówień publicznych ze strony wykonawców, prawidłowe rozstrzyganie protestów.
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ PIERWSZY

Wprowadzenie w zagadnienia systemu zamówień publicznych; Elektronizacja zamówień publicznych; Strony postępowania o udzielenie zamówienia: zamawiający i wykonawcy.

 1. Wprowadzenie w zagadnienia systemu zamówień publicznych:
  1. system zamówień publicznych w Polsce, czyli co składa się na ten system, źródła prawa,
  2. podstawowe pojęcia i definicje – słowniczek ustawowy,
  3. zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych,
  4. wyłączenia stosowania przepisów ustawy, z uwzględnieniem udzielania zamówień bagatelnych,
  5. zasady udzielania zamówień,
  6. plan postępowań o udzielenie zamówień,
  7. dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. Elektronizacja zamówień publicznych:
  1. środki komunikacji elektronicznej jako narzędzia służące do porozumiewania się stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  2. podpis elektroniczny – rodzaje podpisów, sposób składania ofert, oświadczeń i innych dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia, weryfikacja dokumentów.
 3. Strony postępowania o udzielenie zamówienia: zamawiający i wykonawcy:
  1. zamawiający jako gospodarz postępowania – prawa i obowiązki z tym związane,
  2. rola i zadania kierownika zamawiającego w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,
  3. rola i zadania komisji przetargowej,
  4. prawa i obowiązki wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  5. problematyka wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne.

DZIEŃ DRUGI

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne:
  1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia:
   1. analiza potrzeb i wymagań zamawiającego,
   2. szacowanie wartości zamówienia oraz konkursu,
   3. opis przedmiotu zamówienia i przedmiotowe środki dowodowe,
   4. specyfikacja warunków zamówienia.
  2. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia:
   1. tryby udzielania zamówień,
   2. ogłoszenia w sprawach zamówień,
   3. składania i otwarcie ofert,
   4. badanie i ocena ofert: badanie przedmiotowe i podmiotowe,
   5. wybór najkorzystniejszej oferty
   6. zakończenie postępowania: zawarcie umowy albo unieważnienie postępowania.

DZIEŃ TRZECI

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne.

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne:
  1. zakres zastosowania – przepisy procedury unijnej znajdujące zastosowanie do procedury poniżej tego progu,
  2. tryby udzielania zamówień,
  3. tryb podstawowy – sposób procedowania w trzech odmianach trybu podstawowego.

DZIEŃ CZWARTY

Umowa w sprawach zamówienia publicznego i jej wykonanie; Środki ochrony prawnej i pozasądowe rozwiązywanie sporów; Finanse publiczne oraz odpowiedzialność zamawiających z tytułu nieprawidłowości w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowania.

 1. Umowa w sprawach zamówienia publicznego i jej wykonanie:
  1. sposób konstruowania umowy – treść umowy,
  2. klauzule abuzywne w umowach w sprawach zamówień,
  3. postanowienia dotyczące waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy,
  4. raport z realizacji zamówienia,
  5. zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
  6. zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  7. podwykonawstwo.
 2. Środki ochrony prawnej i pozasądowe rozwiązywanie sporów:
  1. postępowanie odwoławcze – odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
  2. skarga na orzeczenie KIO do Sądu Okręgowego w Warszawie,
  3. wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu wynikającego z zamówienia.
 3. Finanse publiczne oraz odpowiedzialność zamawiających z tytułu nieprawidłowości w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowania:
  1. ustawa o finansach publicznych w kontekście procedur udzielania zamówień publicznych,
  2. odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  3. inne rodzaje odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowego udzielania zamówień.
zwiń
rozwiń
Szkolenie skierowane do:

osób rozpoczynających pracę w dziedzinie prawa zamówień publicznych, osób rozpoczynjących pracę w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówień publicznych, osób zajmujących się przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków postępowania, osób które chcą uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zamówień publicznych, audytorów i kontrolerów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik; specjalista z zakresu zamówień publicznych; autor wielu wykładów i zajęć (15 lat doświadczenia w pracy trenera); wykładowca i autor programu na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej z Poznania – oddział zamiejscowy w Chorzowie; autor kursu e-learning „Zrozumieć Zamówienia Publiczne”; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP); w latach 2004-2007 arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Bardzo doświadczony trener zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń