• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Uwaga! Przy zgłoszeniach do 15 lutego 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie dotyczące przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Prawidłowe zaplanowanie oraz przygotowanie postępowania to fundament każdego zamówienia publicznego. Niebagatelne znaczenie ma tu zarówno prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia decydujące o zastosowaniu właściwej procedury, ale również odpowiednie określenie i opisanie potrzeb zakupowych zamawiającego, które bezpośrednio wpływają na to, co faktycznie otrzymamy w wyniku realizacji zamówienia przez wykonawcę. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawimy zasady i praktyczne wskazówki umożliwiające prawidłowe zaplanowanie zamówień oraz przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z perspektywy doświadczeń zamawiających i wykonawców, orzecznictwa oraz wyników kontroli.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Usystematyzowanie niezbędnej wiedzy dot. planowania zamówień oraz przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym:
 - zasad szacowania wartości zamówienia,
 - zasad podmiotowej kwalifikacji wykonawców,
 - opisywania przedmiotu zamówienia i doboru kryteriów oceny ofert., ze szczególnym uwzględnieniem najlepszych stosowanych praktyk,
 - bieżącego orzecznictwa oraz wyników kontroli.
• Uzyskanie szeregu praktycznych wskazówek mających wpływ na niwelowanie zagrożeń i negatywnych skutków niewłaściwego działania zamawiającego w zakresie planowania i przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia.
• Omówienie celu oraz efektywnych narzędzi planowania zamówień (zakupów).
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związanych z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przygotowanie postępowania w ujęciu prawnym i organizacyjnym (podstawowe pojęcia, planowanie zamówień, etapy przygotowania postępowania, konsultacje rynkowe).
2. Szacowanie wartości zamówienia:
• Definicje oraz podstawowe zasady dot. szacowania wartości zamówienia.
• Zasady agregowania zamówień jako podstawa szacowania wartości.
• Tożsamość robót budowlanych w kontekście definicji obiektu, projektu oraz przedsięwzięcia budowlanego.
• Usługi oraz podobne dostawy jako podstawa sumowania wartości zamówienia.
• Szacowanie wartości zamówień nieplanowanych.
• Metody obliczania wartości zamówienia oraz źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia.
• Szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków.
• Szacowanie zamówień udzielanych w częściach - dopuszczalny i nieuprawniony podział zamówienia na części.
• Możliwość podziału zamówienia w trybie art. 30 ust. 4 (stary art. 6a).
• Dokumentowanie szacowania wartości zamówienia.
3. Wybór trybu postępowania oraz dobór procedury udzielania zamówienia publicznego.
4. Specyfikacja warunków zamówienia oraz ogłoszenia w zamówieniach publicznych:

• Zasady publikacji w zależności od wartości zamówienia i trybu postępowania.
• Zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu publicznym.
• Definicja dokumentów zamówienia.
• Definicja oferty w zamówieniach publicznych.
• Zasady przygotowania i składania ofert – format, forma oraz postać dokumentów elektronicznych.
• Środki komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
• Wyznaczanie terminu składania ofert.
• Termin związania ofertą.
• Wadium.
• Przesłanki unieważnienia postępowania wymagające zaplanowania w SWZ.
• Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części.
5. Zasady podmiotowej kwalifikacji wykonawców:
• Zasady i cel stosowania warunków udziału w postępowaniu.
• Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania.
• Dokumenty dot. podmiotowej kwalifikacji wykonawców – zakres, forma, zasady i terminy składania oraz uzupełniania.
6. Przedmiotowy zakres zamówienia publicznego:
• Opis przedmiotu zamówienia – zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania, proporcjonalności i przejrzystości.
• Jak uniknąć dyskryminującego opisu przedmiotu zamówienia – kiedy użycie znaku towarowego jest dopuszczalne i na jakich zasadach.
• Jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia – skutki zaniechań.
• Zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia.
• Kryteria oceny ofert.
• Przedmiotowe środki dowodowe – zasady składania oraz uzupełniania.
7. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zaangażowani w czynności związane z oceną ofert i wyborem oferty najkorzystniejszej, członkowie komisji przetargowych, jak również osoby odpowiedzialne za kształtowanie postanowień umowy o zamówieniem publiczne

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista w zakresie zamówień publicznych, od ponad 20 lat związany z zamówieniami publicznymi. Doświadczenie zarówno jako zamawiający oraz doradca w instytucjach zamawiających, jak również jako wykonawca i doradca wykonawców przy ubieganiu się o zamówienia publiczne. To również kilkaset przeprowadzonych audytów i kontroli zamówień, organizowanie i wdrażanie procedur i wewnętrznych systemów zarządzania procesami zakupowymi. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych dla administracji publicznej m.in. w Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczony trener prowadzący szkolenia m.in. dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu, Lotniczej Akademii Wojskowej, ministerstw, jednostek samorządowych, spółek komunalnych, szkół, uczelni, czy szpitali.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do 15 lutego 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 23 lutego 2024 r.