Regulacja umowy koncesji na roboty budowlane oraz usługi w prawie polskim

Ważne informacje o szkoleniu

Zachęcamy Państwa do udziału w Webinarium w ramach którego przedstawione zostaną kluczowe kwestie dotyczące zasady i trybu zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, jak również zagadnienia związane z środkami ochrony prawnej. Na szkoleniu ekspert wyjaśni i omówi podstawowe zasady regulacji umowy koncesyjnej, zasady dotyczące trybu zawierania umowy koncesji, szczególnych uwarunkowań umowy a także środków służących kwestionowaniu czynności podejmowanych w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy biorący udział w spotkaniu zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

  1. istoty instytucji jaką są umowy koncesyjne, oraz otrzymają informacje na temat korzyści płynących z jej stosowania;
  2. podstawowych zasad regulacji umowy koncesji;
  3. znajomość cech identyfikujących umowę koncesji, a odróżniających ją od innych;
  4. instytucji szeroko rozumianego prawa zamówień publicznych, w tym korzyści dla zamawiającego, które płyną z wyboru tej formy realizacji zadania i uwarunkowań determinujących jej wybór;
  5. znajomość szczególnych uwarunkowań prawnych dotyczących umowy koncesji;
  6. środków służących kwestionowaniu czynności podejmowanych w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji;
  7. znajomość zasad dotyczących zawierania umowy koncesji;
  8. znajomość uwarunkowań określających postępowanie o zawarcie umowy koncesyjnej.
zwiń
rozwiń
Program

1. Uwagi wprowadzające: 
a. Istota umowy koncesji i cechy odróżniające ją od innych form „zamówień publicznych”.
b. Cel zawierania umowy koncesji. 
c. Korzyści dla zamawiającego wynikające z przyjęcia tej formy realizacji zadania.
d. Kluczowe problemy i ryzyka związane z wyborem tej formy realizacji zadania: 
• Znaczenie zasady, że Koncesjonariusz ponosi ryzyko ekonomiczne związane z eksploatacją obiektu budowlanego lub wykonywaniem usług i obejmujące ryzyko związane z popytem lub podaż 
• Znaczenie i waga właściwego określenia wynagrodzenia koncesjonariusza. 
2. Podstawowe zasady zawierania umowy koncesji:
a. Zasada uczciwej konkurencji.
b. Zasada równego traktowania wykonawców. 
c. Zasada bezstronności i niezależności osób wykonujących czynności w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji.
d. Zasada stosowania przepisów kodeksu cywilnego.
e. Zasada odwoływania się do przepisów Prawa zamówień publicznych.
f. Zasada dopuszczalności wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zawarcie umowy koncesji.
3. Umowa koncesji – istota instytucji:
a. Definicja instytucji.
b. Cechy charakterystyczne umowy koncesji.
c. Wartość progowa.
d. Zasady określania szacunkowej wartości umowy koncesji.
4. Postępowanie o zawarcie umowy koncesji:
a. Podstawowe zasady dotyczące ogłoszeń:
• Forma ogłoszeń;
• Miejsce ich zamieszczania;
• Treść ogłoszenia;
b. Przebieg postępowania:
• Termin składania ofert;
• Kryteria kwalifikacji;
• Przesłanki wykluczenia z postępowania;
• Kryteria oceny ofert;
• Wybór najkorzystniejszej oferty.
5. Umowa koncesji:
a. Przedmiot umowy.
b. Czas obowiązywania umowy.
c. Uwarunkowania dotyczące zmiany umowy.
d. Uwarunkowania dotyczące rozwiązania umowy.
e. Uwarunkowania dotyczące unieważnienia umowy.
6. Środki ochrony prawnej:
a. Odwołanie.
b. Skarga do sądu.
7. Konsultacje, dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, osoby zainteresowane lub zajmujące się w praktyce zawodowej problematyką realizowania przedsięwzięć przez podmioty obowiązane do stosowania przepisów szeroko rozumianego prawa zamówień publicznych, prawnicy obsługujący JST i jednostki organizacyjne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor nauk prawnych, adwokat, arbiter, mediator, członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, asystent w Katedrze Kanonicznego Prawa Procesowego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wykładowca kursów, szkoleń i Webinariów prowadzonych dla Izby Notarialnej w Krakowie oraz Izb Adwokackich w Krakowie i w Warszawie, jak również licznych szkoleń prowadzonych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 23 listopada 2022 r.