Umowa w sprawie zamówienia publicznego

Ważne informacje o szkoleniu

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego wieńczy przeprowadzone postępowanie, jednak nie oznacza końca wyzwań, przed którymi stoją zamawiający i wykonawca, a jedynie stanowi kolejny etap procesu wydatkowania środków publicznych. Proces tworzenia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie dbałość o jej prawidłowe wykonanie jest równie istotne, co samo przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie tego zamówienia. Niestety wielu zamawiających zapomina, że skrojona na miarę umowa chroni ich interesy i pozwala dostosować sposób realizacji zadania do zmieniających się okoliczności społeczno-gospodarczych. Szkolenie ma wymiar praktyczny i stanowi odpowiedź na problemy zamawiających i wykonawców związane ze skutecznym tworzeniem i egzekwowaniem umów w sprawie zamówienia publicznego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom kompletnych regulacji procesu tworzenia umów w sprawie zamówienia publicznego oraz ich wykonywania i egzekwowania, a także przekazanie uczestnikom praktycznych wskazówek z tym związanych, które niejednokrotnie nie wynikają z treści przepisów. Szczególny nacisk położony zostanie na proces zmian zawartej umowy, związanych z tym ryzyk i sposobem dokumentowania czynności będących podstawą modyfikacji pierwotnej treści kontraktu, jak również na prawa i obowiązki wynikające z regulacji nieobjętych poprzednio obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego:
a. Termin zwarcia.
b. Forma i sposób zawarcia.
c. Oznaczenie stron umowy.
d. Stosowanie Kodeksu cywilnego do umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Obligatoryjne i fakultatywne elementy umowy:
a. Umowa na dostawy i usługi a umowa na roboty budowlane.
b. Okres realizacji umowy i różnice z tym związane.
c. Klauzula zatrudnienia.
d. Klauzula waloryzacyjna.
e. Prawo opcji.
f. Kary umowne.
3. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego:
a. Przesłanki zmiany umowy określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
b. Sposób konstruowania zapisów umownych zezwalających na zmianę umowy.
c. Zmiany umowy spowodowane okolicznościami związanymi z COVID-19.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
a. Forma.
b. Termin obowiązywania.
c. Zapisy godzące w interesy zamawiającego.
d. Metodyka weryfikacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Zakończenie umowy:
a. Unieważnienie.
b. Odstąpienie.
c. Wypowiedzenie.
d. Rozwiązanie za porozumieniem stron.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby odpowiedzialne za udzielanie zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych, za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przygotowanie umowy oraz realizację zadań w ramach PZP.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, właściciel kancelarii specjalizującej się w zakresie Prawa zamówień publicznych, dyrektor działu prawnego w Grupie Doradczej Krzysztofa Puchacza, nauczyciel akademicki, trener zamówień publicznych. Wielokrotnie świadczył pomoc na rzecz zamawiających publicznych oraz wykonawców w procesie udzielania lub pozyskiwania zamówień na dostawy usług oraz roboty budowlane jak również wspierał ich na etapie powstałych sporów kontraktowych. Z powodzeniem reprezentował klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 319 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 28 września 2021 r.