• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zasady podmiotowej kwalifikacji wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z kwalifikacji wykonawców przy realizacji zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych

Ważne informacje o szkoleniu

Podmiotowa kwalifikacja wykonawców jest kluczowym obszarem każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Właściwy dobór przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, jak również podstaw wykluczenia oraz ich poprawna weryfikacja na etapie badania ofert, stanowić ma gwarancję wyboru wykonawcy zapewniającego należyte wykonanie zamówienia. Ryzyko związane z nieprawidłowym określeniem warunków podmiotowej kwalifikacji oraz zakresu dokumentów, którymi wykonawcy mają potwierdzić spełnienie tych warunków może skutkować wyborem wykonawcy, który poprzez brak adekwatnych zasobów, wiedzy, doświadczenia, czy kwalifikacji nie będzie w stanie wykonać zamówienia publicznego. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego szczegółowo omówimy zasady dotyczące podmiotowej kwalifikacji wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podstawy jego wykluczenia z postępowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie niezbędnej wiedzy oraz szeregu praktycznych wskazówek w zakresie zasad określania proporcjonalnych, adekwatnych oraz niedyskryminujących warunków udziału w postępowaniu.
 • Praktyczne omówienie zagadnień dotyczących dokumentów podmiotowych jakich zamawiający może żądać od wykonawców, w szczególności ich rodzaju, formy, zakresu oraz terminów składania i uzupełniania.
 • Usystematyzowanie wiedzy nt. ustawy Prawo zamówień publicznych, które umożliwi praktyczne wykorzystanie przepisów i zasad dotyczących przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania w kontekście zasad podmiotowej kwalifikacji wykonawców.
 • Otrzymanie praktycznych wskazówek z zakresu przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i weryfikacji ofert złożonych w postępowaniu.
 • Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu tematu zajęć.
zwiń
rozwiń
Program

1. Warunki udziału w postępowaniu:

 • Definicja i cel określania warunków udziału w postępowaniu.
 • Warunki udziału - Prawo czy obowiązek zamawiającego?
 • Warunki proporcjonalne, niedyskryminujące oraz adekwatne do przedmiotu zamówienia. Przykłady dobrych praktyk oraz nieprawidłowości.

2. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 • Obligatoryjne podstawy wykluczenia.
 • Fakultatywne podstawy wykluczenia - obowiązki informacyjne o ich zastosowaniu.
 • Instytucja self-cleaning w Prawie zamówień publicznych.
 • Uprawnienie zamawiającego do odstąpienia od wykluczenia wykonawcy z postępowania mimo stwierdzania podstaw wykluczenia.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:

 • Oświadczenie wstępne – forma, termin i zasady składania oraz uzupełniania.
 • „Odwrócona” procedura badania oświadczeń wstępnych w przetargu nieograniczonym.
 • Podmiotowe środki dowodowe - wykaz i zakres żądanych dokumentów, ich aktualność oraz termin i zasady składania (uzupełniania).
 • Jak poprawnie zdefiniować „możliwość żądania podmiotowych środków dowodowych”?
 • Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
 • Podwykonawcy oraz tzw. podmioty trzecie a podmiotowa kwalifikacja.
 • Odstąpienie od żądania złożenia podmiotowych środków dowodowych.

4. Podmiotowa kwalifikacja wykonawców a umowa o zamówienie publiczne:

 • Skutki zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta podlegała odrzuceniu.
 • Obligatoryjne klauzule w umowie o zamówienie publiczne dot. podwykonawstwa.
 • Zmiana wykonawcy oraz podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia.

5. Podsumowanie, sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zaangażowani w czynności związane z oceną ofert i wyborem oferty najkorzystniejszej, członkowie komisji przetargowych, jak również osoby odpowiedzialne za kształtowanie postanowień umowy o zamówienie publiczne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista w zakresie zamówień publicznych, od ponad 20 lat związany z zamówieniami publicznymi. Doświadczenie zarówno jako zamawiający oraz doradca w instytucjach zamawiających, jak również jako wykonawca i doradca wykonawców przy ubieganiu się o zamówienia publiczne. To również kilkaset przeprowadzonych audytów i kontroli zamówień, organizowanie i wdrażanie procedur i wewnętrznych systemów zarządzania procesami zakupowymi. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych dla administracji publicznej m.in. w Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczony trener prowadzący szkolenia m.in. dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu, Lotniczej Akademii Wojskowej, ministerstw, jednostek samorządowych, spółek komunalnych, szkół, uczelni, czy szpitali. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

 Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 8 lutego 2023 r.