Funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych - najważniejsze dokumenty obowiązujące w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Przykłady procedur, regulaminów, pism, dokumentów wewnętrznych

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

SPRAWDŹ NASZE WAKACYJNE CENY NA SZKOLENIA

SPECJALNE WAKACYJNE PAKIETY PROMOCYJNE
„WCZEŚNIEJ=TANIEJ”, „RAZEM=TANIEJ”, „Z PRZYJACIELEM”

Więcej informacji: Wakacje z FRDL- nasze szkolenia w letnich cenach

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które ma na celu usystematyzowanie wiedzy i kompetencji osób prowadzących i zarządzających formami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobków, klubów dziecięcych, dziennego opiekuna). Uczestnicy otrzymają zestaw dokumentów (wzorów), przydatnych zarówno na etapie tworzenia, jak i funkcjonowania instytucji, które reprezentują. Treści omawiane podczas szkolenia będą przydatne zarówno dla organów prowadzących i kadry już funkcjonujących form opieki nad dziećmi do lat 3, jak również dopiero uruchamianych, w tym w ramach programu Maluch +.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie zasad organizacji i prowadzenia żłobka, klubu dziecięcego, wykonywania zadań dziennego opiekuna, ze szczególnym uwzględnieniem ich dokumentowania.
  • Przedstawienie udostępnionych uczestnikom szkolenia dokumentów: uchwał, procedur, regulaminów, wzorów pism, zarządzeń, przykładów dobrych praktyk.
  • Wskazanie najczęściej popełnianych błędów w realizacji tych zadań.
  • Uzyskanie odpowiedzi na pytania i możliwość wymiany doświadczeń z ekspertem i innymi uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Formy organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i funkcje tej opieki: żłobki, kluby dziecięce, dzienny opiekun. Limit wiekowy dzieci. Podstawy prawne i zasady tworzenia- przykłady wymaganych dokumentów.
2. Tworzenie żłobków/klubów dziecięcych/dziennych opiekunów w strukturze samorządowej opieki nad dziećmi wieku do lat trzech – podstawowe dokumenty: uchwała danej jst, zaświadczenie o wpisie do rejestru, rejestr placówek opieki nad dziećmi do lat 3 w jst za pomocą systemu teleinformatycznego.
3. Organ prowadzący rejestr, treść rejestru, dostęp do danych w rejestrze. Wymóg wpisu do rejestru działalności regulowanej- wzór wniosku i zaświadczenia wpisu do rejestru.
4. Wymagania lokalowe i sanitarne względem żłobków/ klubów dziecięcych/ dziennego opiekuna- przykłady dokumentów, okresowa kontrola stanu i warunków placówek.
5. Zespoły żłobków lub klubów dziecięcych- dokumentacja, obsługa jednostkowa/ wspólna obsługa administracyjna i finansowa- kompetencja stanowiąca tworzenia wspólnych jednostek obsługi-przykład dokumentacji.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących, zarówno jst, jak i innych osób fizycznych i prawnych oraz osoby wykonujące zadania zarządcze i kierownicze w żłobkach i klubach dziecięcych, wszystkie osoby zainteresowane problematyką opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 29 lipca 2021 r.