Realizacja i kontrola obowiązku szkolnego i nauki w czasie epidemii. Zadania jst oraz dyrektorów szkół. Zastosowanie egzekucji administracyjnej wobec niespełniania obowiązku szkolnego i nauki

Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym zostaną przedstawione i omówione zadania JST oraz dyrektorów szkół związane z działaniami dotyczącymi realizacji i kontroli obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w czasie epidemii.

Ważne informacje o szkoleniu

Realizacja i kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jest jednym z istotnych zadań jst i jednostek oświatowych, w szczególności w czasie pandemii, kiedy ma miejsce niepokojące zjawisko „znikania” uczniów z systemu edukacji, podczas nauczania hybrydowego czy on-line. Dlatego też proponujemy Państwu szkolenie, które ma na celu usystematyzowanie działań dyrektorów szkół i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie udokumentowania kontroli obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, z uwzględnieniem trudności wynikających ze stanu epidemii. Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy prawne w tym zakresie oraz wskazane, wynikające z tych przepisów, zadania konieczne do wykonania przez organy prowadzące oraz dyrektorów szkół.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej zakresu zadań i obowiązków jst oraz dyrektorów szkół w związku z realizacją i kontrolą obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki w czasie epidemii po zmianach w przepisach.
 • Omówienie obowiązków rodziców, szkół i gmin w czasie zmiennego trybu kształcenia dotyczących obowiązku szkolnego.
 • Przedstawienie obowiązków dyrektora szkoły związanych z realizacją obowiązku szkolnego poza szkołą oraz możliwością odroczenia spełniania obowiązku szkolnego.
 • Analiza zakresu zadań i form dokumentowania przez organ wykonawczy jst obowiązku nauki.
 • Wskazanie jak należy przeprowadzić kontrolę realizacji obowiązku szkolnego przez jst, na co zwrócić uwagę, jak prowadzić ewidencję dzieci i uczniów, które podlegają obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki w dokumentacji, zarówno tej tradycyjnej, jak i elektronicznej.
 • Przedstawienie kwestii problemowych związanych z realizacją obowiązku szkolnego i nauki.
 • Wyposażenie uczestników szkolenia w materiały pomocnicze i wzory wymaganej dokumentacji.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zmiany w zapisach prawa dotyczące obowiązków, zadań i odpowiedzialności w zakresie realizacji i kontroli obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki, wynikające ze szczegółowych warunków organizacji pracy szkół i placówek.
 2. Uwarunkowania spełniania rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6-letnie, w czasie trwania stanu epidemicznego. Co w przypadku nieobecności dziecka w kraju?
 3. Obowiązki rodziców/ opiekunów prawnych dotyczące spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 4. Kształcenie na odległość, edukacja domowa, uczniowie przebywający zagranicą, „znikanie” uczniów z systemu edukacji - z realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - możliwości, obowiązki i zadania organu, ewidencji ludności, dyrektorów szkół, pracodawców, osób prowadzących kkz i organów władzy wykonawczej.
 5. Obowiązek organu ewidencji jst dotyczący przekazywania szkołom aktualnej informacji o dzieciach w wieku 3-18 lat, zamieszkałych na terenie danej jst- prawna wykładnia pobytu ucznia we wskazanym miejscu.
 6. Realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą: edukacja domowa po zmianach od 1 września 2021r.: uwarunkowania, możliwości, przypadki - decyzje dyrektora, obowiązki rodziców, legislacja klasyfikowania i promowania uczniów.
 7. Odroczenie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki – wymagane dokumenty, stanowisko organu orzekającego, decyzje dyrektora w świetle wymogów prawnych.
 8. Ewidencja obowiązku nauki przez jst – terminy, sposób dokumentowania, uwarunkowania procedury wykonania zadania w czasie pandemii.
 9. Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza granicami kraju- stan aktualizacji w ewidencji ludności, sposób informowania o zamieszkaniu, coroczny, terminowy obowiązek i odpowiedzialność rodziców/prawnych opiekunów posiadających dzieci w wieku: 6-18 lat.
 10. Obowiązek szkolny uczniów powracających z zagranicy – obowiązki rodziców, zadania jst i szkoły.
 11. Wykonanie i dokumentacja realizacji zadania: kontrola realizacji obowiązku szkolnego w zadaniach szkół podstawowych i obowiązku nauki w zadaniach jst.
 12. Niespełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a obligatoryjność znowelizowanych przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – obowiązki dyrektora i jst.
 13. Obowiązek dyrektora szkoły dotyczący kontroli realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i dzieci uczęszczające do szkół, dla których nie ustalono obwodu.
 14. Ewidencja dzieci i uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu i ewidencja obowiązku nauki w dokumentacji tradycyjnej lub elektronicznej - zasady i procedura realizacji, kontroli i archiwizacji powierzonego zadania.
 15. Wykonalność czynności egzekucyjnych dot. niespełniania obowiązku szkolnego/nauki w czasie epidemii. Modyfikacja działań w związku z funkcjonowaniem przepisów szczególnych (Covid-19).
 16. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, dyrektorzy i pracownicy wydziałów edukacji, CUW-ów, ZEAS-sów, odpowiedzialni za zadania związane z kontrolą obowiązku nauki.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 5 października 2021 r.