Rozpatrywanie wniosków o przyznanie uczniowi stypendium lub zasiłku szkolnego z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

SPRAWDŹ NASZE WAKACYJNE CENY NA SZKOLENIA 

SPECJALNE WAKACYJNE PAKIETY PROMOCYJNE
„WCZEŚNIEJ=TANIEJ”, „RAZEM=TANIEJ”, „Z PRZYJACIELEM”

Więcej informacji: Wakacje z FRDL- nasze szkolenia w letnich cenach

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia zostaną kompleksowo przedstawione zagadnienia związane z udzielaniem przez gminę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Realizacja tego zadania własnego gminy pociąga za sobą konieczność podjęcia złożonych czynności. Wśród nich znajdą się między innymi ustalenie, w randze uchwały rady gminy, regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przyjęcie i rozpatrzenie wniosków o udzielenie stypendium lub zasiłku szkolnego, ustalenie dochodu na jedną osobę w rodzinie ucznia oraz wydanie decyzji przyznającej lub odmawiającej przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W programie ujęte zostały wszystkie ważne elementy procedury rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego, z uwzględnieniem aktualnych regulacji prawnych, w tym związanych z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uaktualnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu objętego tematyką szkolenia.
 • Zapoznanie z procedurą oraz dokumentacją dotyczącą udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 • Analiza aktualnego orzecznictwa dotyczącego omawianej tematyki.
 • Zapoznanie z innymi zagadnieniami związanymi z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym ochroną danych osobowych przetwarzanych w trakcie rozpatrywania wniosku oraz wprowadzaniem danych o udzielonej pomocy do Systemu Informacji Oświatowej.
 • Materiały szkoleniowe obejmują wzory dokumentów m.in. wzór wniosku o udzielenie stypendium szkolnego, przykłady decyzji przyznającej, wstrzymującej i cofającej stypendium szkolne, przykład regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Podczas szkolenia uzyskają Państwo m.in. odpowiedzi na pytania:

 1. W jaki sposób ustalamy dochód na jednego członka rodziny?
 2. Jakie elementy zawiera regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym?
 3. Co mieści się pod pojęciem pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym?
 4. Jakie okoliczności można uznać za uzasadnione w sytuacji złożenia wniosku o stypendium szkolne po terminie wskazanym w ustawie o systemie oświaty?
 5. Jak należy postąpić w sytuacji zmiany progu dochodu upoważniającego do otrzymania stypendium szkolnego?
 6. Jakie dane z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym wprowadzamy do Systemu Informacji Oświatowej?
zwiń
rozwiń
Program

1. Ustawowy cel przyznawania pomocy materialnej uczniom.
2. Uprawnieni do otrzymywania pomocy materialnej.
3. Formy przyznawania stypendium szkolnego.
4. Analiza najczęstszych nieprawidłowości pojawiających się w uchwałach rad gmin określających regulaminy przyznawania pomocy materialnej dla uczniów – na podstawie orzecznictwa sądów i administracji.
5. Formy udzielania pomocy materialnej dla uczniów – w tym pomoc w okresie nauki zdalnej.
6. Podmioty uprawnione do składania wniosku o przyznanie pomocy socjalnej.
7. Ustawowy termin składania wniosków oraz uzasadnione przypadki złożenia wniosku po terminie.
8. Elementy wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego.
9. Zaświadczenia, oświadczenia o wysokości osiągniętych dochodów, służące do określenia dochodu przypadającego na jednego członka w rodzinie.
10. Ustalanie uprawnienia ucznia do otrzymania pomocy w ramach stypendium lub zasiłku szkolnego.
11. Zastosowanie przepisów art. 8 ust. 3-13 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do ustalenia miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia.
12. Wstrzymanie, cofnięcie stypendium szkolnego.
13. Źródła finansowania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
14. Upoważnienie kierownika ośrodka pomocy społecznej do przeprowadzania postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
15. Przyznawanie pomocy materialnej w trybie wydania decyzji administracyjnej, z uwzględnieniem regulacji wprowadzonych na czas obowiązywania w kraju stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV -2.
16. Przegląd wyników kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania środków na stypendia i zasiłki szkolne przeprowadzanych w gminach przez organy kontrolujące.
17. Orzecznictwo w zakresie przyznawania pomocy materialnej uczniom – wnioski do praktycznego stosowania.
18. Wprowadzanie danych o udzielonej uczniom pomocy materialnej do Systemu Informacji Oświatowej.
19. Przetwarzanie danych osobowych w procedurze rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, ZEAS-ów, centrów usług wspólnych oraz ośrodków pomocy społecznej zajmujący się rozpatrywaniem wniosków o przyznanie stypendiów i zasiłków szkolnych, a także inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; trenerka szkoleń z branży oświatowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 16 sierpnia 2021 r.