Dolnośląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów. Bieżące problemy w organizacji pracy rady oraz przebiegu sesji rady i prowadzeniu jej obrad

Ważne informacje o szkoleniu

Dolnośląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów to jedno z 80 forów działających przy Fora Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Fora to unikalny i autorski pomysł Fundacji. To przede wszystkim platforma współpracy i integracji, dla Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów służąca poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu warsztatu piastowanej funkcji. Dzięki współpracy w ramach Forum członkowie na bieżąco mogą świadczyć sobie pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnioną funkcją, dlatego cieszą się one stale rosnącym zainteresowaniem wśród samorządowców. Serdecznie zapraszamy do zrzeszania się w ramach forum. Szczegółowe informacje dostępne są na www.okst.pl w zakładce FORA.

Zapraszamy Państwa na spotkanie w wersji stacjonarnej podczas, którego będą Państwo mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z prowadzącym – ekspertem. To także wyjątkowa możliwość bieżącego wyjaśniania trudnych zagadnień i problematycznych kwestii, to możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia na ważne dla Państwa tematy. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówione zostaną aktualne zasady działania i organizacji pracy rady, ze szczególnym uwzględnieniem konstytucyjnej zasady sprawności w funkcjonowaniu organu stanowiącego.
  • Szczegółowo zostanie omówiony przebieg sesji rady ze wszystkimi istotnymi i budzącymi wątpliwości jej elementami.
  • Prowadzący wyjaśni również obowiązki przewodniczącego rady i zasady ich wypełniania w sposób zapewniający zgodne z prawem ich wykonywanie.
  • Ważnym zagadnieniem będzie też ochrona danych osobowych w toku prac całej rady.
  • Ponadto celem szkolenia jest wyposażenie organów samorządowych i urzędników w wiedzę niezbędną do zgodnego z prawem przebiegu sesji i komisji oraz unikania nieprawidłowości proceduralnych i merytorycznych przy ich prowadzeniu.
zwiń
rozwiń
Program

I. Sesja i jej przebieg:
1. Czy dalej obradować w formie zdalnej?
2. Zwoływanie sesji zwyczajnej.
3. Zwoływanie sesji nadzwyczajnej.
4. Ustalanie porządku obrad.
5. Zgłaszanie projektów uchwał przez organ wykonawczy i przez kluby.
6. Przygotowanie materiałów na sesję i ich kolportaż.
7. Transmitowanie, utrwalanie i udostępnianie nagrań obrad rady a RODO.
8. Otwarcie obrad.
9. Prawomocność obrad i kworum.
10. Zmiany porządku obrad.
11. Realizacja merytorycznych punktów obrad.
12. Wnioski formalne.
13. Przerwy i odraczanie obrad.
14. Głosowania w radzie według nowych przepisów i udostępnianie ich wyników.
15. Reasumpcja głosowania.
16. Podpisywanie uchwał i  przekazywanie ich do organu nadzoru.
17. Udzielanie głosu i jego odbieranie, przywoływanie do rzeczy i do porządku.
18. Sołtysi na sesji rady.
19. Publiczność na sesji – czy udzielać głosu mieszkańcom?
20. RODO w działalności rady i jej komisji.
21. Zakłócenia powagi obrad i porządku na sesji.
22. Zamkniecie obrad.
23. Protokoły – ich sporządzanie, zatwierdzanie, przechowywanie i udostępnianie.
II. Orzecznictwo.
III. Pytania i odpowiedzi.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Dolnośląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, Przewodniczący rad, przewodniczący komisji, radni, sekretarze gmin i powiatów, pracownicy zajmujący się biurem rady oraz procedurą uchwałodawczą oraz pracownicy urzędu współpracujący z radą.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 390 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 28 czerwca 2022 r.