Legislacyjna działalności jst ze szczególnym uwzględnieniem stanowienia aktów prawa miejscowego

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego Webinarium omówione zostaną przez eksperta - praktyka zagadnienia związane ze stosowaniem zasad techniki prawodawczej w aktach prawa miejscowego. Dzięki doświadczeniu trenera duży akcent położony zostanie na praktyczne wykorzystanie przekazywanych w trakcie szkolenia informacji. Uczestnicy wraz z prowadzącą będą mogli – w oparciu o autentyczne uchwały i zarządzenia - przeanalizować przykłady prawidłowych i wadliwych rozwiązań przyjmowanych przez organy j.s.t. oraz zastanowić się nad właściwym sposobem rozwiązania przedstawionych kazusów. Ramy prawne legislacyjnej działalności j.s.t., omówione zostaną w oparciu o przepisy Konstytucji RP, ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, a także samorządowych ustaw ustrojowych. Przywołane zostanie również orzecznictwo sądów administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie podstawowej wiedzy z zakresu zasad techniki legislacyjnej.
  • Nabycie umiejętności praktycznych w zakresie formułowania i redagowania aktów prawnych, a także procedury ich podejmowania.
  • Podniesienie jakości opracowywanych przez uczestników projektów uchwał.
  • Poznanie najczęściej popełnianych błędów w zakresie redagowania i przyjmowania aktów prawnych.
zwiń
rozwiń
Program

1.   Podstawy stanowienia prawa przez organy jednostek samorządu terytorialnego - ustawy, rozporządzenia  i akty prawa miejscowego. Znaczenie przepisów Konstytucji RP w działalności legislacyjnej j.s.t. 
2.   Zasady Techniki Prawodawczej. Charakter prawny dyrektyw zawartych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów. 
3.  Realizacja upoważnienia ustawowego - rodzaje upoważnień ustawowych, wytyczne, zmiana przepisów upoważniających. 
4. Przepisy przejściowe i dostosowawcze zawarte w ustawach - znaczenie dla tworzenia i obowiązywania prawa lokalnego.
5.  Typowe środki techniki prawodawczej - odesłania, odnośniki, skróty, definicje.
6.   Akty prawa miejscowego a akty kierownictwa wewnętrznego - cechy charakterystyczne, skutki wadliwej kwalifikacji.
7. Konstrukcja projektu uchwały - budowa aktu prawnego. Oznaczanie przepisów uchwały.
8.   Konstrukcja przepisów końcowych. Przepisy uchylające i przepisy o wejściu uchwały w życie. 
9.  Zmiana uchwały - zasady redagowania przepisów zmieniających.
10.  Załączniki do uchwały - sposób konstruowania. 
11.  Uzasadnienie uchwały - znaczenie dla legalności aktu.
12.   Publikacja  w dzienniku urzędowym - znaczenie dla obowiązywania aktu prawa miejscowego.
13. Sprostowanie błędu.
14.  Dyskusja, rozwiązywanie indywidualnych trudności.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze, pracownicy urzędów biur rad i wydziałów merytorycznych, kierownicy i pracownicy jednostek podległych, radcowie prawni obsługujący jednostki samorządu terytorialnego, wszystkie osoby odpowiedzialne za przygotowanie projektów uchwał oraz zarządzeń.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, legislator (ukończyła aplikację legislacyjną), od kilkunastu lat pracuje w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim zajmując się nadzorem nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego, obecnie jako zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 14 grudnia 2022 r.