Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, walka z nadużyciami i sygnalizacja nieprawidłowości, jako newralgiczne obszary przetwarzania danych osobowych w sektorze samorządowym

Ważne informacje o szkoleniu

W ostatnim czasie mamy do czynienia ze wzmożoną aktywnością ustawodawcy w walce z nadużyciami. W 2020 roku CBA opublikowało „Wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym” oraz „Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych” promując wdrażanie mechanizmów antykorupcyjnych i zgłaszanie nadużyć. Dodatkowo organy jednostek samorządu terytorialnego są wskazane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jako jednostki współpracujące z CBA. Oczekujemy również na polską regulację o sygnalistach, która unormuje przepisy sygnalizowania nieprawidłowości. Oba akty prawne powiązane są ściśle z koniecznością przetwarzania danych osobowych, stąd w zakresie szkolenia pojawią się te zagadnienia w odniesieniu do ochrony danych osób zgłaszających nadużycia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzyskanie wiedzy w zakresie zasad prawidłowego zabezpieczenia organizacji przed procederem prania pieniędzy, korupcji, łapownictwa i sprzedajności. Omówienie tych zagadnień w kontekście ochrony danych osobowych.
 • Procedura sygnalizowania nadużyć (whistleblowing) a RODO – czego można się spodziewać?
 • Przetwarzanie danych a wdrażanie procedur antykorupcyjnych.
 • Zapoznanie się z najczęstszymi uchybieniami i ich potencjalnymi skutkami.
zwiń
rozwiń
Program

I. Przetwarzanie danych a wymogi ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 1. Informacja wprowadzające:
  1. dlaczego jst powinny znać ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi?
  2. podstawy prawne obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - obszary zagrożeń.
 2. JST jako jednostka współpracująca:
  1. czym jest jednostka współpracująca w ustawie?
  2. współpraca z Generalnym Inspektorem,
  3. wymiana informacji z Generalnym Inspektorem,
  4. sporządzanie krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz strategii przeciwdziałania tym przestępstwom,
  5. przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji wskazanych przez ustawę,
  6. wytyczne Ministerstwa, forma i treść przekazywanych informacji.
 3. Zawartość instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa i podstawowe definicje:
  1. wymóg prawny instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa,
  2. zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i jego treść,
  3. osoby odpowiedzialne w organizacji,
  4. realizacja zobowiązań - zasady gromadzenia i przekazywania informacji,
  5. Informacje podlegające obowiązkowi przekazania,
  6. rejestr powiadomień,
  7. wymiana informacji o przekazaniu lub pozyskaniu informacji w trybie przewidzianym w ustawie – przekazanie informacji zwrotnej,
  8. wyłączenie stosowania niektórych przepisów o ochronie danych osobowych do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (art. 66 AML),
  9. gromadzenie danych przez Generalnego Inspektora,
  10. zakres uprawnień Generalnego Inspektora do przetwarzania informacji.

IIProcedura sygnalizowania nadużyć (whistleblowing) a RODO – co zwiastuje projekt ustawy?

 1. Ochrona sygnalistów.
 2. Postępowanie ze zgłoszeniem.
 3. Kanały informowania o naruszeniach.
 4. AML a starostwa – kontrolowanie fundacji i stowarzyszeń oraz przekazywanie informacji o zasobach kadrowych.

III. Przetwarzanie danych w związku z wdrażaniem procedur antykorupcyjnych

 1. Najnowsze standardy antykorupcyjne - wytyczne CBA z 2020 r. w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym.
 2. Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników z 2020 r.
 3. Newralgiczne elementy systemu antykorupcyjnego:
  1. Ocena ryzyka.
  2. Polityka prezentowa i rejestry korzyści.
  3. Skuteczna samoocena i monitorowanie zagrożeń korupcyjnych.
 4. Zachowanie w przypadku wywierania presji korupcyjnej:
  1. Postępowanie z informacją o zdarzaniach korupcyjnych.
  2. Kanały zgłaszanie przestępstw korupcyjnych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie organów JST, spółek z udziałem JST, sekretarze, skarbnicy, osoby zajmujące się wdrażaniem regulaminów organizacyjnych, asystenci prawno – organizacyjni, asystenci i pracownicy, wolontariusze, pracownicy JST i spółek komunalnych zajmujący się omawianym zakresem i inne osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę w kwestii zapobiegania nadużyciom.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, doktor nauk prawnych i adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk od 10 lat zajmujący się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, wdrażaniem procedur sygnalizowania nieprawidłowości, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ukończyła z wyróżnieniem kurs organizowany przez GIIF w zakresie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi. Dysponuje ogromnym doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 339 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 20 maja 2022 r.