Zasady techniki prawodawczej ze szczególnym uwzględnieniem stanowienia aktów prawa miejscowego

Ważne informacje o szkoleniu

W ramach proponowanego dwudniowego szkolenia zostaną omówione na przykładach zasady oraz tryb przygotowania i uchwalania aktów prawnych przez radę gminy, powiatu i województwa. Ramy prawne legislacyjnej działalności j.s.t. omówione zostaną w oparciu o przepisy Konstytucji RP, ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, a także samorządowych ustaw ustrojowych. Przywołane zostanie również stosowne orzecznictwo sądów administracyjnych. Szkolenie stanowi doskonałą okazję do zdobycia wiedzy lub jej uporządkowania w zakresie technik legislacyjnych: czyli jak pisać uchwały aby ich systematyka była zgodna z przepisami prawa i aby uchwalone uchwały ze względu na błędy proceduralne nie zostały uchylone. Krok po kroku dowiedzą się Państwo jak przygotować dobrą uchwałę od jej tytułu do podpisu przewodniczącego rady i przekazania do wojewody lub RIO.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzyskanie lub usystematyzowanie podstawowej wiedzy oraz zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie formułowania i redagowania aktów prawnych, a także procedury ich podejmowania.
 • Efektem szkolenia będzie podniesienie jakości opracowywanych przez uczestników projektów uchwał.
 • Duży akcent położony zostanie na praktyczne wykorzystanie przekazywanych w trakcie szkolenia informacji. Uczestnicy wraz z prowadzącą będą mogli - w oparciu o autentyczne uchwały -przeanalizować przykłady prawidłowych i wadliwych rozwiązań przyjmowanych przez organy j.s.t. oraz zastanowić się nad właściwym sposobem rozwiązania przedstawionych kazusów.
zwiń
rozwiń
Program

Dzień I

 1. Podstawy stanowienia prawa przez organy jednostek samorządu terytorialnego – ustawy, rozporządzenia i akty prawa miejscowego. Znaczenie przepisów Konstytucji RP w działalności uchwałodawczej.
  Odpowiemy na pytania: Czy możliwe jest poodejmowanie uchwał na podstawie uchwał Rady Ministrów? Kiedy dopuszczalne jest uchwalanie apeli, stanowisk i rezolucji?
 2. Zasady Techniki Prawodawczej. Charakter prawny dyrektyw zawartych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów.
  Odpowiemy na pytania: Czy organy j.s.t. związane są przepisami rozporządzenia w sprawie ZTP? Kiedy naruszenie ZTP przesądza o nieważności uchwały, a kiedy pozostaje bez znaczenia dla jej legalności?
 3. Wewnętrzne reguły stanowienia prawa i procedura podejmowania uchwał.
  Odpowiemy na pytania: Czy naruszenie przepisów proceduralnych zawartych w statucie j.s.t. ma znaczenie dla legalności podjętej uchwały? Jaka jest różnica pomiędzy uzgodnieniem a zaopiniowaniem projektu uchwały?
 4. Konstrukcja projektu uchwały – budowa aktu prawnego, uszeregowanie przepisów. Oznaczanie przepisów uchwały.
  Odpowiemy na pytania: Jakie przepisy należy przywołać w podstawie prawnej uchwały? Czy uchwała może posiadać preambułę? Kiedy uchwała powinna zawierać przepisy przejściowe i dostosowujące? Kiedy przepisy uchwały należy grupować w rozdziały? Jaka jest różnica pomiędzy ustępem a punktem?

 

Dzień II

 1. Konstrukcja przepisów końcowych. Przepisy uchylające i przepisy o wejściu uchwały w życie.
  Odpowiemy na pytania: Czy należy uchylać uchwały zmieniające? Czy należy uchylać uchwałę, której nieważność stwierdził organ nadzoru albo sąd? Jakie jest znaczenie urzędowej promulgacji uchwały? Kiedy uchwała może wejść w życie ze wsteczną mocą obowiązującą?
 2. Załączniki do uchwały. Uzasadnienie uchwały.
  Odpowiemy na pytania: Czy załączniki do uchwały powinny zawierać przepisy merytoryczne? Jak oznaczać załączniki? Jak wprowadzić załącznik do załącznika? Kiedy sporządzenie uzasadnienia do uchwały jest niezbędne?
 3. Zmiana uchwały – sposób redagowania przepisów zmieniających.
  Odpowiemy na pytania: W jaki sposób dodać dodatkowy przepis w obrębie paragrafu albo rozdziału? Jak oznaczać dodawane przepisy – kiedy użyć indeksu górnego (1), a kiedy małej litery alfabetu arabskiego? Jak zmienić przepisy zawarte w tabelach? Czy możliwe jest nowelizowanie uchwały zmieniającej? Jak dokonać zmiany jednego z kilku załączników do uchwały?
 4. Typowe środki techniki prawodawczej.
  Odpowiemy na pytania: Czy dopuszczalne jest tworzenia definicji w aktach prawa miejscowego? W jaki sposób odsyłać do przepisów innego aktu prawnego? Jak konstruować odesłania wewnątrz uchwały? Jak korzystać z odnośników?
 5. Sprostowanie błędu.
  Odpowiemy na pytania: Kiedy możliwe jest sprostowanie błędów w uchwale? Kto dokonuje sprostowania?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze, pracownicy urzędów (biur rad i wydziałów merytorycznych), kierownicy i pracownicy jednostek (szczególnie pomoc społeczne, oświata, komunalne), pracownicy związków jst odpowiedzialnych za przygotowanie projektów uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, przewodniczący rad, radni, radcy prawni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, legislator (ukończyła aplikację legislacyjną), od kilkunastu lat pracuje w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim zajmując się nadzorem nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego, obecnie jako zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego.

zwiń
rozwiń