• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zmiany i nowości w pomocy publicznej w 2024 r.

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 9 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie pomoc publiczna w kontekście obowiązków sprawozdawczych i zasad przeprowadzania kontroli jej prawidłowości z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów w 2024 roku.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest przedstawienie nowości oraz aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie pomocy publicznej. Podczas zajęć w sposób kompleksowy i praktyczny (na konkretnych przykładach) zostaną omówione zagadnienia związane z udzielaniem pomocy publicznej w 2024  r. Szczególna uwaga zostanie położona na przygotowanie formularzy pomocowych i zaświadczeń - krok po kroku zostanie wyjaśniona procedura ich wypełniania. Szkolenie zostanie przeprowadzone w sposób praktyczny, tak aby uczestnicy uzyskali niezbędne informacje i solidne przygotowanie do poprawnego stosowania przepisów z zakresu udzielania pomocy publicznej. Każdy z uczestników będzie miał możliwość zadawania pytań na czacie i uzyskania odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności stosowania przepisów o pomocy publicznej, w tym umiejętności właściwej kwalifikacji udzielonej pomocy, wyliczenia jej wartości i udokumentowania.
• Dowiesz się, na co zwracać uwagę przy udzielaniu pomocy publicznej.
• Poznasz aktualne zagadnienia i nowości takie jak:
- Nowy limit pomocy de minimis w rolnictwie w 2024 r.
- Co w 2024 r. z programami pomocowymi w zakresie pomocy de minimis i pomocy regionalnej?
- Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie pomocy publicznej w gminach stwierdzane przez NIK i RIO.
- Nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej ws. pomocy de minimis na 2024 r. i lata kolejne.
- Nowe rozporządzenie ws. pomocy de minimis w ramach usług w ogólnym interesie gospodarczym – UOIG na 2024 r. i lata kolejne.
- Czy każdy projekt uchwały zmieniającej program pomocowy wymaga przedłożenia do UOKiK i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi?
- Najnowsze orzecznictwo w zakresie programów pomocowych.
- Czy uchwała nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jest podstawą podjęcia przez gminę uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Omówienie nieprawidłowości w podejmowanych w ostatnim czasie w uchwałach oraz najświeższego orzecznictwa sądów administracyjnych w tym zakresie.
- Zwolnienia „kolejowe” w podatku od nieruchomości a pomoc publiczna, pytania prejudycjalne w tym zakresie.
- Wyjaśnienie regionalnych izb obrachunkowych w zakresie prawidłowości stosowania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułów wydatków poniesionych na budowę budynków magazynowo gospodarczych (magazyn do składowania pasz).
- Wytyczne KE w sprawie regionalnej pomocy państwa, które obowiązują w latach 2022 – 2027 i które są podstawą przyjęcia tzw. ogólnopolskiego programu pomocy dla gmin.
• Otrzymasz obszerne materiały szkoleniowe, a w tym: najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, treści aktów normatywnych z zakresu szkolenia, aktualne wyjaśnienia UOKiK-u, wzory aktualnych formularzy w zakresie pomocy publicznej.

zwiń
rozwiń
Program

1. NOWE ROZPORZĄDZENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ WS. POMOCY DE MINIMIS i nowe rozporządzenie ws. pomocy de minimis w ogólnym interesie gospodarczym. Uwaga! Nowe formularze pomocy de minimis i nowe zaświadczenia w zakresie pomocy de minimis. Jak prawidłowo wypełnić formularze w zakresie pomocy de minimis i zaświadczenia? Krok po kroku.
2. Co w 2024 r. z programami pomocowymi w zakresie pomocy de minimis i pomocy regionalnej?
3. Nowy limit pomocy de minimis w rolnictwie.
4. Wykaz pomocy publicznej, podawanej do publicznej wiadomości, udzielonej w 2023 r. (art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych). Co powinien zawierać?
5. Czy każdy projekt uchwały, zmieniającej program pomocowy wymaga przedłożenia do UOKiK i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi? Czy w programie pomocy de minimis podejmowanym na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy podatkach i opłatach lokalnych, można wprowadzić zapis o wyłączeniu z programu podatników posiadających zaległości podatkowe? Inaczej mówiąc, czy dopuszczalne jest warunkowanie w uchwale, np. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiącego pomoc de minimis/pomoc regionalną? Najświeższe orzecznictwo w zakresie programów pomocowych.
6. Jak konstruować program pomocy de minimis w drodze uchwały organu stanowiącego, aby nie narazić się na zastrzeżenia organu nadzoru? Jakich zapisów nie formułować w takiej uchwale?
7. Czy uchwała nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jest podstawą podjęcia przez gminę uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków? Omówienie nieprawidłowości w podejmowanych w ostatnim czasie w uchwałach. Najświeższe orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie.
8. Zwolnienie „kolejowe” w podatku od nieruchomości a pomoc publiczna. Pytania prejudycjalne w tym zakresie.
9. Czy „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy” można stosować w gminach (np. do ulg podatkowych)?
10. Ostatnie zmiany w sprawozdawczości. Zmiana numeru programu pomocowego dotyczącego zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego,
11. Wytyczne KE w sprawie regionalnej pomocy państwa, które obowiązują w latach 2022 – 2027 i które są podstawą przyjęcia tzw. ogólnopolskiego programu pomocy dla gmin.
12. Rozporządzenie w sprawie mapy pomocy regionalnej na lata 2022 – 2027. Zmiany w zakresie intensywności pomocy publicznej, a także obszary wykluczone.
13. Ogólnopolski program pomocy regionalnej dla gmin obowiązujący do 2027 r.
14. Nowelizacja rozporządzenia KE nr 651/2014 w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej.
15. Przesłanki i pojęcie pomocy publicznej. Przypadki, w których organ podatkowy zwolniony jest z badania przesłanek występowania pomocy de minimis. Jak badać zakłócenie konkurencji i wpływ na wymianę handlową w UE i jak należy rozumieć rynek lokalny?
16. Linia orzecznicza TSUE w wybranych aspektach udzielania wsparcia. Zastosowanie Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie pojęcia pomocy publicznej w gminnej praktyce. Kiedy i czy zamieszczać informacje o tym Komunikacie w decyzji? Rodzaje działalności (usługi) pozbawione wpływu na wymianę handlową, a w konsekwencji udzielenie wsparcia, które nie stanowi pomocy de minimis. Przykłady badania warunku wpływu na wymianę handlową.
17. System udostępniania danych o pomocy publicznej SUDOP. Czym jest, kto może z niego korzystać i od kiedy?
18. Pomoc publiczna w rolnictwie:
• Limit pomocy de minimis; sposób postępowania w przypadku wyczerpania limitu krajowego.
• Aplikacja, w tym najczęstsze błędy.
• W jaki sposób odzyskujemy hasło dostępu do aplikacji w przypadku braku odpowiedzi na reset hasła? W jaki sposób „Superużytkownik” może zmienić swoje dane w aplikacji SRPP; czy można utworzyć dodatkowego użytkownika aplikacji SRPP? Kto może dokonywać korekt wprowadzonych i zatwierdzonych decyzji w aplikacji System Rejestracji Pomocy Publicznej? W jaki sposób zaraportować sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej w przypadku, gdy decyzja została wydana dla kilku osób?
• Programy pomocowe w rolnictwie.
• Czym jest pomoc de minimis w rolnictwie?
• Kiedy rolnik jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów unijnych?
• Jakich dokumentów żądać od podatnika w przypadku udzielenia zwolnienia z tytułu zakupu gruntów, z tytułu ulgi inwestycyjnej?.
• Kumulacja pomocy rolniczej i nierolniczej.
19. Co dalej z pomocą de minimis w rolnictwie? Równoległe obowiązywanie dwóch limitów de minims w rolnictwie. Czym jest limit sektorowy?
• Postępowanie organu podatkowego z wnioskami podatników w sprawie o ulgę bądź zwolnienie z podatku rolnego w przypadku przekroczenia ogólnokrajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie – możliwe warianty w tym zakresie. Jak powinien wyglądać kompletny wniosek? Co zrobić z wnioskiem niekompletnym – ćwiczenia.
• Jak prawidłowo uzasadnić odmowę udzielenia zwolnienia/ulgi w związku z wyczerpaniem limitu pomocy de minimis; jakie należy podać przepisy w podstawie prawnej decyzji?
20. Rozpoczęcie, zawieszenie i wyrejestrowanie działalności gospodarczej a pomoc publiczna. Upadłość i likwidacja przedsiębiorcy.
21. Sprawozdawczość SHRIMP – najczęstsze błędy.
• W jaki sposób skorygować sprawozdanie w przypadku, gdy nastąpiło zmniejszenie wartości pomocy?
• Jaki sposób skorygować sprawozdanie w przypadku, gdy nastąpił całkowity zwrot pomocy otrzymanej przez beneficjenta?
• 7 - dniowy termin na przesłanie każdego przypadku pomocy.
• Korekty w aplikacji SHRiMP.
• W jaki sposób można wydrukować przesłane sprawozdania?
• Czym jest „użytkownik pomocniczy” – SHRIMP?
22. Kiedy udzielone zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowi pomoc de minimis, a kiedy pomoc de minimis w rolnictwie na przykładzie spółdzielni rolników.
23. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla żłobków i klubów dziecięcych a pomoc publiczna.
24. Nowa stopa bazowa i stopa dyskontowa.
25. Kumulacja limitów pomocy de minimis w transporcie, w rolnictwie i w podatku od nieruchomości, jak ustalać te limity?
26. Optymalizacja ściągania podatków.
27. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – ćwiczenia. Jakich dokumentów żądać w przypadku wniosku podatnika o umorzenie zaległości w podatku rolnym/od nieruchomości/od środków transportowych? Co w sytuacji, gdy wartość ulgi pomocowej przekracza dopuszczalny limit?
28. Jak liczyć wartość pomocy w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, jeśli tylko część nieruchomości jest opodatkowana stawką maksymalną? Jak liczyć wartość pomocy w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, jeśli nieruchomość stanowi współwłasność dwóch lub więcej przedsiębiorców, małżonków?
29. Pomoc udzielana klubom sportowym, zakładom opieki zdrowotnej, instytucjom kultury, na prowadzenie cmentarza, na działalność sportową, a także pomoc udzielana spółdzielniom mieszkaniowym, parafiom, ochotniczym strażom pożarnym, zakładom pracy chronionej.
30. Spółka cywilna czy wspólnicy spółki cywilnej a pomoc publiczna; zaświadczenia w przypadku spółki cywilnej.
31. Procedura ubiegania się o pomoc, w tym:
• Jak prawidłowo wypełnić formularz informacji o pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis oraz formularz informacji o pomocy de minimis oraz zaświadczenia o pomocy de minimis?
• Kiedy korygujemy zaświadczenia?
• Jakich dokumentów żądamy przed udzieleniem pomocy de minimis - oświadczenia, zaświadczenia, sprawozdania. Kiedy beneficjent dołącza sprawozdanie finansowe i za jaki okres?
32. Sprawozdania w zakresie pomocy publicznej (SHRIMP i SRPP). Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych. – uwaga zmiana!
33. Jawność informacji o udzielonej pomocy. Obowiązki organu podatkowego – terminy i zasady.
34. Pomoc do kwoty 500 000 euro (750 000 euro).
35. Orzecznictwo w zakresie pomocy publicznej.
36. Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie pomocy publicznej w gminach stwierdzane przez NIK i RIO. Przykłady nieprawidłowości.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin, pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, jednostek gminnych, powiatowych i wojewódzkich, zajmujących się zagadnieniami związanymi z pomocą publiczną, audytorów i kontrolerów wewnętrznych. W szkoleniu nie mogą uczestniczyć pracownicy jst z województwa mazowieckiego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, specjalista w zakresie podatków lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej, pomocy publicznej i egzekwowania podatków i opłat, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 9 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 maja 2024 r.