• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zasady udzielania pomocy de minimis przez powiatowy urząd pracy

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie pomoc publiczna oraz pomoc de minimis przyznawana przez powiatowe urzędy pracy.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanych zajęć zostaną przeanalizowane przepisy wspólnotowe oraz krajowe związane z udzielaniem pomocy de minimis.

 • Omówione zostaną przepisy projektu ustawy o aktywności zawodowej oraz projektowane przez Komisję Europejską zmiany w unijnych zasadach udzielania pomocy de minimis.
 • Przedstawione zostaną rodzaje pomocy de minimis, z jakich mogą skorzystać przedsiębiorcy.
 • Szczególna uwaga zostanie poświęcona definicji przedsiębiorcy, wskazanie kto nim jest w pojęciu przepisów w kontekście odbiorcy pomocy de minimis.

Szkolenie będzie zawierało część warsztatową związaną z dyskontowaniem pomocy de minimis. Podczas zajęć uczestnicy będą pracować na kalkulatorach EDB (plik xlms, udostępniony przez prowadzącego) oraz zrealizują szereg ćwiczeń, które mają na celu zweryfikowanie umiejętności z tematyki szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy z instrumentami wsparcia, objętymi regułami pomocy de minimis, określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia.
 • Zdobycie, uzupełnienie, uporządkowanie wiedzy oraz nabycie umiejętności z zakresu podstaw udzielania pomocy, a także stosowania szczegółowych zasad związanych z udzielaniem pomocy de minimis.
 • Wskazanie sposobu i przygotowanie uczestnika do pracy na etapie rozpatrywania indywidualnych przypadków i identyfikowania lub wykluczania występowania pomocy de minimis.
 • Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Kiedy występuje pomoc publiczna? Spojrzenie na pojęcie działalności gospodarczej:
  1. Ustawa prawo przedsiębiorców a ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - różnice.
  2. Beneficjent pomocy a podmiot prowadzący działalność gospodarczą.
  3. Specyfika podmiotów prowadzących jednocześnie działalność gospodarczą oraz niegospodarczą.
  4. Wzór przykładowego oświadczenia.
  5. Specyfika działalności: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki budżetowe, publiczna oraz niepubliczna działalność edukacyjna, usługi medyczne, organizacje pozarządowe, opieka społeczna.
 2. Identyfikacja pomocy de minimis:
  1. Bon na zasiedlenie (art. 66n uopz).
  2. Organizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych (art. 40 uopz).
  3. Programy pilotażowe (art. 9c uopz).
  4. Ulga w spłacie zobowiązań (art. 76 uopz).
 3. Który rodzaj pomocy de minimis wybrać?
  1. Na wsparcie działalności w zakresie produkcji rolnej.
  2. Na wsparcie działalności w zakresie rybołówstwa oraz akwakultury.
  3. Na wsparcie działalności pozarolniczej.
  4. Różnice w limitach oraz procedurach.
  5. Jak odróżnić działalność w zakresie produkcji rolnej od wprowadzania produktu rolnego do obrotu?
  6. Projekt stanowiący załącznik do Komunikatu Komisji z dnia 15.11.2022 r. C(2022) 8067 - Zatwierdzenie treści projektu rozporządzenia Komisji w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy de minimis dotyczący udzielania pomocy de minimis, zmian pułapu oraz procedur.
 4. Pojęcie przedsiębiorstw związanych w kontekście kumulowania pomocy de minimis:
  1. Powiązania kapitałowe - metody oceny posiadania większości praw do głosu, dokumenty źródłowe.
  2. Powiązania osobowe - dokumenty źródłowe, wskazujące na istnienie powiązań, pełnienie funkcji organu osoby prawnej.
  3. Wywieranie dominującego wpływu - przykłady oraz wskazanie dokumentów źródłowych.
  4. Relacje bezpośrednie oraz pośrednie.
  5. Praktyczne przykłady, wskazujące na relacje pomiędzy przedsiębiorcami z uwzględnieniem różnych form prowadzenia działalności gospodarczej.
  6. Źródła pozyskiwania danych nt. relacji pomiędzy przedsiębiorstwami: wskazanie wyłącznie otwartych rejestrów wraz z omówieniem ich funkcjonalności.
  7. Przykłady oraz ćwiczenia dla uczestników.
 5. Dyskontowanie pomocy de minimis w odniesieniu do poszczególnych form wsparcia:
  1. Pojęcie czynnika dyskontującego oraz stopy dyskontowej.
  2. Postępowanie w przypadku zmian w wysokości udzielonej pomocy de minimis.
  3. Praca z kalkulatorem EDB, udostępnionym dla uczestników przez prowadzącego plik xlms.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis: omówienie formularza wraz z formalną procedurą uzupełniania braków.
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie: omówienie wzoru zaświadczenia oraz przypadków korygowania zaświadczeń.
 8. Sukcesja prawna – zmiany przedsiębiorców na etapie realizacji umowy; postępowanie w przypadku zmiany formy prawnej beneficjenta pomocy w trakcie realizacji umowy (przekształcenie, przejęcie).
 9. Sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis: system SHRIMP2 oraz SRPP w rolnictwie.
 10. Projekt ustawy o aktywności zawodowej w kontekście instrumentów, wiążących się z udzielaniem pomocy de minimis; zmiana podejścia do wsparcia w ramach KFS.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy powiatowych urzędów pracy, zajmujący się udzielaniem pomocy publicznej i pomocy de minimis przedsiębiorcom, pracodawcy, ubiegający się o taką pomoc.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk w zakresie pomocy publicznej z doświadczeniem nabytym w takich instytucjach jak: Ministerstwo Gospodarki, Grupa Doradcza Sienna czy Agencja Rozwoju Pomorza S. A. Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych, jest specjalistą w zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane z realizacją OP Przedsiębiorczość). W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w Komisji Europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz IOB. Doradca MRR w zakresie pomocy publicznej w PO Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka. Autor artykułów do ogólnopolskich dzienników oraz współautor specjalistycznych publikacji i opracowań z zakresu pomocy publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać  do 31 maja 2023 r.