• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Urlopy wypoczynkowe i zwolnienia od pracy w praktyce kadrowca

Zapraszamy na szkolenie dedykowane wydziałom kadr i płac dotyczące urlopów oraz zwolnień z pracy.

Ważne informacje o szkoleniu

Problematyka urlopów wypoczynkowych jako podstawowego uprawnienia pracowników w ramach stosunku pracy, budzi wiele wątpliwości w praktyce. Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zasadami udzielania urlopów pracowniczych, w tym wypoczynkowych, poznanie mechanizmów naliczania urlopu wypoczynkowego na konkretnych przykładach, zdobycie wiedzy w zakresie zwolnień okolicznościowych i zasad ich udzielania, zapoznanie się ze stanowiskami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Państwowej Inspekcji Pracy oraz orzecznictwa sądowego w zakresie urlopu wypoczynkowego i zwolnień od pracy. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Nabycie bądź poszerzenie wiedzy w zakresie prawidłowego rozliczania urlopów wypoczynkowych.
• Poznanie zasad prawidłowego udzielania urlopów wypoczynkowych.
• Możliwość weryfikacji prawidłowości stosowanej dotychczas praktyki w zakładzie pracy w zakresie przepisów o urlopach i zwolnieniach.
• Poznanie uchybień stwierdzanych w trakcie kontroli inspektora pracy w zakresie omawianej tematyki.
• Możliwość konsultacji z wykładowcą problemów pojawiających się przy stosowaniu omawianych przepisów.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Prawo pracownika do pierwszego urlopu w roku kalendarzowym – zasady obliczania urlopu na przykładach, sposób liczenia miesiąca pracy w opinii urzędów oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.
 2. Prawo do pierwszego urlopu tzw. niepełnoetatowca – udzielanie urlopu na godziny – studium przypadków.
 3. Staż pracy a wymiar urlopu – okresy zaliczane, sposób uwzględniania poszczególnych okresów.
 4. Praca w gospodarstwie rolnym jako okres zaliczany – przesłanki, na podstawie których należy uwzględnić okres pracy, omówienie dokumentów stanowiących podstawy do zaliczenia pracy.
 5. Wliczanie do stażu pracy okresu pracy za granicą – dokumenty, na podstawie których należy uwzględnić pracę, tłumaczenie dokumentów.
 6. Wyższe wymiary urlopu wypoczynkowego niektórych grup pracowników.
 7. Dodatkowy urlop wypoczynkowy osoby niepełnosprawnej – okres wyczekiwania, zasady udzielania urlopu ponownie po zaliczeniu osoby niepełnosprawnej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
 8. Zasady udzielania urlopu na żądanie – prawidłowe zapisy w regulaminie pracy, jego wymiar w przypadku osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz zatrudnienia przez część roku kalendarzowego.
 9. Urlop proporcjonalny – zasady obliczania – studium przypadków, zasady udzielania urlopu proporcjonalnego przy zmianie wymiaru czasu pracy pracownika.
 10. Okresy pracy, za które pracownikowi należy proporcjonalnie obniżyć urlop wypoczynkowy – sposób obniżenia.
 11. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który korzysta z urlopu wychowawczego po zmianach.
 12. Dni, które wlicza się do 14-dniowego okresu wypoczynku pracownika.
 13. Zasady tworzenia planu urlopów – okres obejmujący plan, prawidłowe wnioski pracowników, plan urlopu pracownika niepełnosprawnego z obniżoną normą czasu pracy.
 14. Przyczyny stanowiące podstawę do przesunięcia terminu urlopu wypoczynkowego, zasady przesuwania urlopu wypoczynkowego.
 15. Przesłanki i koszty pracodawcy związane z odwołaniem urlopu wypoczynkowego.
 16. Sytuacje, w których pracodawca jest uprawniony do nakazania pracownikowi wykorzystania urlopu wypoczynkowego – specustawa covid-19.
 17. „Dzień pracy” na który jest udzielany jest urlop wypoczynkowy – interpretacje urzędów w tym zakresie.
 18. Zasady udzielania urlopu uzupełniającego pracownika zatrudnionego w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, proporcjonalne obliczanie urlopu uzupełniającego przy zatrudnieniu przez część roku kalendarzowego – błędy popełniane przez pracodawców – studium przypadków.
 19. Urlop wypoczynkowy radcy prawnego oraz pracownika zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy.
 20. Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia a zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – nieprawidłowości stwierdzane przez PIP w tym zakresie.
 21. Urlop szkoleniowy – zasady udzielania.
 22. Zasady udzielania urlopu bezpłatnego – przesłanki do odwołania z urlopu.
 23. Zasady usprawiedliwiania przez pracownika nieobecności w pracy.
 24. Zwolnienie pracownika na czas załatwienia prywatnych spraw (tzw. wyjścia prywatne), prawidłowy kształt regulacji zakładowych, pisemne wnioski pracownika o wyjście prywatne, zasady odrabiania zwolnienia z pracy.
 25. Okoliczności, w których pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy – dokumentowanie przyczyn nieobecności.
 26. Zwolnienia okolicznościowe a wypoczynek pracownika, dokumentowanie przyczyn nieobecności.
 27. Zasady udzielania przerw na karmienie dziecka.
 28. Zwolnienie na poszukiwanie pracy – kiedy pracownikowi przysługuje.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane do osób, które na co dzień zajmują się rozliczaniem urlopów oraz ewidencjonowaniem nieobecności w pracy w zakładzie pracy, w szczególności pracowników działów kadr, HR, kadry kierowniczej, pracowników działów prawno-organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, trener z ponad 10-letnim doświadczeniem m.in. w obszarze prawa pracy oraz przetwarzania danych osobowych, prelegent na licznych konferencjach naukowych, autor publikacji z zakresu prawa pracy, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 7 kwietnia 2023 r.