• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wewnętrzne regulacje w zakresie oceny okresowej pracowników samorządowych

Zapraszamy Państwa na dedykowane kadrze zarządzającej, pracownikom działów kadr i wydziałów organizacyjnych szkolenie, poświęcone procedurze oceny okresowej pracowników samorządowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Ocena pracowników jest dobrą metodą doskonalenia zarządzania firmą i stanowi źródło informacji o jakości pracy pracowników. Musi jednak mieć charakter procesu i być przeprowadzana regularnie, przynajmniej raz w roku. Przygotowując zasady (regulamin) oceniania pracowników należy wziąć pod uwagę kryteria obiektywne, wskazując na cele stawiane pracownikom. Na proponowanym szkoleniu zapoznają się Państwo z zasadami przygotowanie dobrej procedury przeprowadzania ocen pracowniczych, zdobędą i poszerzą swoją wiedzę nt. oceny pracowniczej, jako narzędzia służącego wspieraniu rozwoju pracowników, monitorowania postępów ich pracy oraz motywowania do efektywniejszej pracy. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną przykładowe sposoby projektowania i wdrażania ocen okresowych, tworzenie arkuszy ocen oraz opisów poszczególnych kompetencji

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie lub/i poszerzenie wiedzy z zakresu ocen okresowych pracowników oraz narzędzi i metod wykorzystywanych w procesie oceny w tym prezentacja przykładowych systemów ocen okresowych pracowników.
 • Omówienie przykładowych arkuszy i regulaminów ocen okresowych i innych dokumentów wykorzystywanych w ocenach.
 • Zdobycie umiejętności przygotowania się do rozmowy oceniającej, jej przeprowadzenia oraz wykorzystania rezultatów dokonanej oceny.
 • W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną sposoby projektowania i wdrażania ocen okresowych oraz konstruowania narzędzi dokonywania ocen okresowych opartych na kompetencjach, połączonych z czynnikiem motywacyjnym.
 • Praktyczne tworzenie opisów poszczególnych kompetencji podlegających ocenie.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawne dokonywania ocen okresowych pracowników samorządowych:
 1. podstawowe informacje z ustawy dotyczące oceny okresowej pracowników samorządowych,
 2. terminy dokonywania oceny okresowej pracowników,
 3. kryteria oceniania pracowników samorządowych,
 4. obowiązki bezpośredniego przełożonego w procesie oceny pracownika,
 5. etapy dokonywania ocen okresowych pracowników samorządowych.
 1. Miejsce systemu ocen okresowych w polityce kadrowej.
 2. Działania poprzedzające wprowadzenie systemu ocen okresowych.
 3. Dokumentacja związana z procesem oceny pracownika.
 4. Wybór i ustalenie kryteriów oceny:
 1. ustalanie kryteriów podlegających ocenie, wagi kryteriów,
 2. jak wybrać kryteria adekwatne do oceny na danym stanowisku pracy.
 1. Ocenianie pracowników przez kompetencje:
 1. definicja kompetencji zawodowych i ich wykorzystanie w procesie ocen pracowników,
 2. ustalenie i wybór kompetencji do oceny,
 3. opis kompetencji podlegających ocenie i ich wagi,
 4. ocena pracy w oparciu o kompetencje - dlaczego warto wdrażać ten typ oceny?
 1. Prezentacja i analiza przykładowych arkuszy okresowej oceny pracownika.
 2. Skutki dokonania negatywnej oceny pracownika.
 3. Tryb odwoławczy od dokonanej oceny.
 4. Najczęstsze błędy w procesie oceniania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca urzędów i instytucji, pracownicy działów kadrowych, pracownicy działów organizacyjno-administracyjnych, pracownicy działów kontroli i audytu, osoby zainteresowane zagadnieniami zawartymi w programie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Długoletni pracownik samorządowy. Aktywny kontroler wewnętrzny. Długoletni praktyk w zakresie zarządzania. Praktyk w zakresie tworzenia regulaminów oceny pracowników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 18 kwietnia 2023 r.