• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie kursu jego uczestnicy zapoznawani są z aktualnym stanem prawnym z zakresu postępowania z dokumentacją w różnych instytucjach oraz działalnością archiwum zakładowego/składnicy akt. Kurs daje możliwość podniesienia i zdobycia kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego czy też referenta kancelaryjnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie archiwalnej.
• Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego.
• Zdobycia i podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych (wymóg posiadania kursu określają normatywy kancelaryjno-archiwalne).

zwiń
rozwiń
Program
 1. Pojęcia i terminy archiwalne. Dokumentacja współczesna.
 2. Organizacja państwowej sieci archiwalnej.
 3. Charakterystyka systemów kancelaryjnych.
 4. Instrukcje kancelaryjne i rzeczowe wykazy akt.
 5. Ochrona prawna materiałów archiwalnych.
 6. Cele i zadania archiwum zakładowego. Urządzenie archiwum zakładowego.
 7. Przygotowanie akt do przekazania do archiwum zakładowego.
 8. Gromadzenie, udostępnianie, ewidencja akt.
 9. Porządkowanie, brakowanie i konserwacja akt.
 10. Przekazywanie materiałów archiwalnych z archiwum zakładowego do archiwum państwowego.
 11. Indywidualne konsultacje. 
zwiń
rozwiń
Adresaci


Pracownicy urzędów gminnych, urzędów miejskich, starostw powiatowych i innych samorządowych jednostek
organizacyjnych oraz urzędów administracji rządowej, archiwiści zakładowi. 
 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prowadzący I : starszy kustosz Archiwum Państwowego w Białymstoku, kierownik Oddziału Nadzoru odpowiedzialny za kontrolę postępowania z materiałami archiwalnymi w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, przewodniczący Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji wspólnej dla Archiwum Państwowego w Białymstoku i Archiwum Państwowego w Suwałkach, prowadzi konsultacje i poradnictwo metodyczne w zakresie postępowania z dokumentacją współczesną, autor publikacji z zakresu dziejów administracji na Białostocczyźnie, posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu archiwistów zakładowych.

Prowadzący II : starszy archiwista Archiwum Państwowego w Białymstoku, posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu archiwistów.

Prowadzący III : pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym w Białymstoku.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 1 400,00 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 9 marca cena 1 290,00 PLN netto/os.

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 20 marca 2023 r.

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.