• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wybrane zagadnienia praktyczne z Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Wydawanie decyzji administracyjnych

Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Cena 589,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 9 marca cena wynosi 529,00 PLN netto.

Zapraszamy na stacjonarne szkolenie z procedury administracyjnej z uwzględnieniem doręczeń elektronicznych. Największy nacisk położony zostanie na kwestie sprawiające największe trudności w postępowaniu administracyjnym oraz na najistotniejszych zasadach KPA.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanych zajęć kompleksowo omówione zostaną zagadnienia z zakresu prowadzenia postępowania administracyjnego. Przypomniane zostaną m.in. zasady prawidłowego liczenia terminów, zasady skutecznego doręczania w kraju i za granicę, w tym doręczenia elektroniczne. Przypomnimy niezbędne elementy decyzji administracyjnej w tym prawidłowe pouczenia wg aktualnego stanu prawnego. Zasady skutecznego doręczenia decyzji administracyjnej będą przedmiotem kilku ćwiczeń.
Zajęcia organizujemy w formule stacjonarnej w centrum Warszawy i mają one charakter typowo warsztatowy. Przeprowadzenie ich w formule on-line byłoby niemożliwe. Po każdym module tematycznym uczestnicy rozwiązują praktyczne kazusy przygotowane m.in. w oparciu o orzeczenia sądów administracyjnych. Każdy z przypadków jest wspólnie omawiany z trenerem i dyskutowany. Każdy z uczestników ma także możliwość przedstawienia trudnych przypadków, z którymi miał lub ma do czynienia podczas prowadzonych postępowań. Ze szkolenia skorzystają zarówno osoby rozpoczynające pracę w administracji jak i osoby posiadające już doświadczenie w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie i ugruntowanie wiedzy praktycznej dotyczącej stosowania prawidłowych procedur w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, kończących się wydaniem decyzji administracyjnej.
• Zapoznanie z najnowszymi wprowadzonymi zmianami w KPA, a także zmianami projektowanymi, które są obecnie przedmiotem konsultacji.
• Omówienie najnowszych regulacji dotyczących publicznej usługi doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.
• Usystematyzowanie oraz uaktualnienie wiedzy z zakresu procedury k.p.a. między innymi w zakresie przepisów, które utraciły moc w związku z odwołaniem stanu epidemii i nie powinny być już stosowane.
• Zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy proceduralne oraz błędy w wydawanych decyzjach administracyjnych.
• Podczas zajęć odpowiemy m. in. na pytania:
- Czy miesiąc to 30 dni?
- Na czym polega „fikcja doręczenia” i jaka jest jego skuteczność?
- Komu doręczyć decyzję w przypadku śmierci strony?
- Jak redagować uzasadnienie decyzji administracyjnej, aby jego treść była zrozumiała dla stron? Język urzędowy.
- Czy datą wszczęcia postępowania jest dzień złożenia wniosku, czy też dzień jego uzupełnienia jeśli wniosek był niekompletny?
- Czy możemy przedłużyć postępowanie od razu o 3 miesiące?
- Jaka jest różnica między ostatecznością a prawomocnością decyzji?
- Jaka jest skuteczność wycofania złożonego wcześniej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę?
- Co oznaczają pojęcie „nabycie prawa” w wyniku wydania decyzji, a co oznacza pojęcie, że „strona nie nabyła prawa”?
- Co to jest publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i czym się ona różni od publicznej usługi hybrydowej?

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady postępowania administracyjnego jako normy prawne. Ćwiczenie w grupach - praktyczna realizacja normy.
2. Ostateczność, prawomocność i wykonalność decyzji administracyjnej - znaczenie pojęć. Ćwiczenie - wskazywanie dat ostateczności i prawomocności decyzji - sobota, niedziela.
3. Wszczęcie postępowania - data wpływu podania czy data uzupełnienia wniosku w przypadku braków formalnych. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, przekazanie wniosku wg właściwości. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – przesłanki. Analiza orzecznictwa.
4. Wezwanie do usunięcia braków pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania - forma zakończenia sprawy w przypadku braku reakcji strony, procedura postępowania w przypadku uzupełnienia braków po terminie wyznaczonym wezwaniem. Analiza orzecznictwa.
5. Terminy w postępowaniu administracyjnym - sposoby obliczania terminów w dniach, tygodniach, miesiącach i latach. Koniec terminu a sobota, niedziela i święto. "Podwójne awizo". Ćwiczenie - obliczanie terminów.
6. Zawiadomienie o niezałatwienie sprawy w terminie - przedłużenie terminu, niezbędne elementy zawiadomienia, wskazanie nowego terminu. Ćwiczenie - redagowanie zawiadomienia.
7. Elementy decyzji administracyjnej - język uzasadnienia.
8. Pouczenia w decyzjach i postanowieniach. Ćwiczenie w grupach - redagowanie pouczeń.
9. Błędy w decyzjach i ich prostowanie - jakie błędy można uznać za „oczywistą omyłkę pisarską”, a jakie nie. Ćwiczenie - przykłady, wskazywanie błędów w projekcie postanowienia.
10. Potwierdzanie za zgodność z oryginałem, w tym na potrzeby prowadzonych postępowań - upoważnianie pracowników prowadzących postępowanie do tych czynności. Opłaty skarbowe.
11. Zawiadomienie strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów - elementy zawiadomienia, klauzula zawiadomienia o możliwości wydania decyzji niezgodnej z żądaniem strony - praktyczna realizacja art. 10.
12. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem prawa pocztowego w tym doręczenia za granicę - doręczanie do Państw UE, członków EOG i Konfederacji Szwajcarskiej. Ćwiczenia - skuteczność doręczeń, doręczenie siostrze, doręczenie przez firmę kurierską.
13. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego skutki - uprawnienie stron postępowania administracyjnego, rozszerzona formuła pouczenia w decyzji administracyjnej. Czy można się zrzec prawa do wniesienia odwołania już w dniu odbioru decyzji? Analiza orzeczeń WSA w Białymstoku i WSA w Poznaniu.
14. Wyłączenie pracownika. Czy pracownik może brać udział w postępowaniu, w którym jedną ze stron jest szwagier, teściowa, bratanek? Jak liczy się stopnie pokrewieństwa i powinowactwa? Ćwiczenie - liczenie stopni pokrewieństwa i powinowactwa.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz jednostek organizacyjnych JST, którzy uczestniczą w prowadzonych postępowaniach administracyjnych. Pracownicy administracji publicznej, w tym JST oraz ich jednostek organizacyjnych, osoby przygotowujące i wydające decyzje administracyjne, a także prowadzące postępowania administracyjne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener procedur administracyjnych i systemów zarządzania w jednostkach administracji publicznej (szkolenia z zakresu k.p.a., bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, udostępniania informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, ochrony „sygnalistów” i działań antykorupcyjnych, profesjonalnej obsługi klienta, savoir-vivre w administracji, ustaw samorządowych - szkolenia radnych). Wśród przeszkolonych instytucji sektora publicznego z powyższych zagadnień, w okresie kilkunastu lat, znajdują się liczne urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, jednostki organizacyjne JST. Wykładowca w wielu unijnych projektach szkoleniowych (m.in. „Expert-Urzędnik”, „Urząd na miarę Europy”). Uczestniczył w programie Grundwig 2: Adults Education - Digital Literacy w Bergen (Norwegia) - współautor programu ustawicznego kształcenia dorosłych w międzynarodowej grupie trenerskiej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena 589,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 9 marca cena wynosi 529,00 PLN netto.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu w wskazanej sali szkoleniowej która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 marca 2023 r.