• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Legalizacja samowoli budowlanej

program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Szanowni Państwo, podczas szkolenia przekażemy Państwu wiedzę o najnowszych zmianach w prawie budowlanym. Omówiony zostanie aktualny stan prawny związany z zasadami legalizacji samowoli budowlanej. Informacje przekazane podczas szkolenia on-line, o najnowszych zmianach w prawie budowlanym będą przydatne podczas Państwa codziennej pracy.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu poruszającym kompleksowo praktyczną kwestię legalizacji samowoli budowlanych, począwszy od pierwszej regulacji (wciąż stosowanej w niektórych postępowaniach przez organy), aż do najnowszych zmian w prawie w przedmiotowym zakresie, z przywołaniem orzecznictwa sądów administracyjnych oraz poglądów doktryny.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie przepisów prawa dotyczących pojęcia i legalizacji samowoli budowlanej.
• Zdobycie, uzupełnienie, uporządkowanie wiedzy z zakresu rodzajów samowoli budowlanej, procesu jej legalizacji, prowadzenia postępowania.
• Wskazanie praktycznych rozwiązań, popartych bogatym orzecznictwem sądów administracyjnych, w sytuacji zaistnienia samowoli budowlanej.
• Zapoznanie z najnowszymi projektowanymi zmianami w procedurze legalizacji.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowej obejmujących m.in. wyciąg z przepisów omawianych ustaw oraz materiały legislacyjne w przypadku analizy projektowanych zmian w przepisach.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie samowoli budowlanej.
2. Rodzaje samowoli budowlanej (art. 48, art. 49b i art. 50 – 51 Prawa budowlanego).
3. Organy właściwe w sprawach samowoli budowlanej.
4. Legalizacja samowoli budowlanej - omówienie procedur- legalizacja na mocy „starego” Prawa budowlanego z 1974, legalizacja na mocy aktualnych przepisów Prawa budowlanego z 1994 r.
5. Strony postępowania w sprawie samowoli budowlanej i następstwo prawne.
6. Uproszczone postępowanie legalizacyjne - zasady i tryb postępowania.
7. Opłata legalizacyjna – przedawnienie, rozłożenie na raty, umorzenie.
8. Odpowiedzialność karna i zawodowa za zrealizowanie samowoli budowlanej.
9. Zapowiedź zmian w przepisach – procedura „żółtej kartki” w trybie art. 51 Prawa budowlanego (I kwartał 2023 r.)
10. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest skierowane do wszystkich uczestników procesu budowlanego (także inwestorów – osób fizycznych, przedsiębiorstw, deweloperów), osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, organów administracji publicznej, w tym organów nadzoru budowlanego (powiatowych i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego), organów administracji architektoniczno – budowlanej (wydziały architektury i budownictwa urzędów miejskich), czy organów centralnych (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego). Szkolenie kierowane jest co do zasady do praktyków na co dzień wykonujących zadania, ale ze względu na przystępny język i formę szkolenia mogą brać w nim udział zarówno początkujący pracownicy organów i inwestorzy, chcący zalegalizować samowolę, jak i zaawansowani w temacie specjaliści.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od ponad 11 lat zajmuje się przepisami z zakresu prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa administracyjnego materialnego i procesowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako pracownik organu nadzoru budowlanego II instancji oraz administracji architektoniczno – budowlanej I instancji. Aktualnie prowadzi również obsługę prawną komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu i reprezentuje organy samorządowe w postępowaniach prowadzonych przed sądami powszechnymi, of counsel w Pracowni Prawa Gospodarczego Drogoń, Sośniak – Jagiellińska Radcy Prawni sp. p. Autorka licznych artykułów w periodykach branżowych (m.in. Kwartalnik-Prawo Budowlane, Inżynier Budownictwa, Poradnik Projektanta, Radca Prawny w Administracji) oraz portalach internetowych i dziennikach ogólnopolskich (Prawo.pl – Dział: Prawo w biznesie, Rzeczpospolita). W przygotowaniu znajdują się również dwie monografie na temat procesu inwestycyjno – budowlanego oraz legalizacji samowoli budowlanych, w Wydawnictwie Wolters Kluwer. Prelegentka na Konferencjach z cyklu: Kongres Prawa Budowlanego oraz Kongres Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, organizowanych przez Wydawnictwo MustReadMedia (październik 2020, luty 2022, maj 2022) oraz II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawo nieruchomości - problemy, wyzwania, pożądane kierunki zmian (wrzesień 2021). 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 kwietnia 2023 r.