• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

RODO okiem praktyka. Co trzeba wiedzieć, aby prawidłowo chronić dane osobowe w instytucji?

Przy zgłoszeniu do 4 czerwca 2024 r. cena wynosi: 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ochrona danych osobowych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Właściwe stosowanie przepisów o RODO jest dość skomplikowane, choć od momentu wejścia ich w życie upłynęło już kilka lat, prawidłowość stosowania regulacji prawnych w praktyce nadal budzi wiele problemów. Unaocznił to raport Najwyższej Izby Kontroli o nieprawidłowościach w ochronie danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego, którego skala jest ogromna. W celu poprawnego stosowania przepisów proponujemy Państwu uczestnictwo w praktycznych zajęciach z zakresu ochrony danych osobowych w instytucji.

Podczas zajęć:

 • Wskażemy, jak prawidłowo należy przetwarzać dane osobowe, w tym dane w pracowników oraz dane w procesach rekrutacyjnych.
 • Podpowiemy, jakie stosować środki bezpieczeństwa w jednostce.
 • Przypomnimy, kto odpowiada za przestrzeganie danych osobowych w instytucji, jaka jest rola IOD.
 • Umożliwimy weryfikację wiedzy i umiejętności w celu prawidłowego stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
 • Przedstawimy nieprawidłowości w zakresie ochrony danych osobowych po kontroli NIK.

Prowadzący, praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w UOP/ABW, przedstawi w sposób przejrzysty, na podstawie konkretnych rozwiązań, pomocne przykłady dotyczące właściwego stosowania przepisów o RODO w instytucji z uwzględnieniem wyników raportu NIK o nieprawidłowościach w ochronie danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poszerzenie i przypomnienie wiedzy dotyczącej prawnych i praktycznych aspektów ochrony danych osobowych.
 • Omówienie prawidłowej realizacji uprawnień, obowiązków i procedur związanych z przestrzeganiem RODO w jednostce.
 • Zdobycie niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności dotyczących przepisów o RODO, w szczególności zasad przetwarzania danych, zabezpieczeń danych zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, monitoringu wizyjnego.
 • Nabycie kompetencji i praktycznych umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych w instytucji.
 • Przypomnienie i wskazanie na przykładach, jakie są zasady i środki zabezpieczenia danych osobowych.
 • Możliwość zapoznania się z praktycznym stosowaniem przepisów, uzyskania odpowiedzi na najczęściej pojawiające się kwestie problemowe z tematyki szkolenia, wyeliminowania błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania:
 • Kto ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych w jednostce?
 • Jak prawidłowo należy przetwarzać dane osobowe, w tym dane w pracowników oraz dane w procesach rekrutacyjnych?
 • Jakie stosować środki bezpieczeństwa w jednostce?
 • Jak oceniać zagrożenia?
 • Czym różni się pseudonimizacja od anonimizacji danych?
 • Jak stosować zasady przetwarzania danych w praktyce?
 • Jakie zadania ma Administrator Danych Osobowych (ADO) i Inspektor Ochrony Danych?
 • Jak rejestrować czynności przetwarzania danych?
 • Jak poprawnie zgłaszać naruszenia ochrony danych do organu nadzorczego? Jakie są procedury? Jak reagować na incydenty?
 • Jak właściwie zabezpieczyć komputer, pocztę elektroniczną?
 • W jaki sposób można monitorować pracowników?
 • Czy pracodawca może mieć wgląd do służbowych maili pracowników?
zwiń
rozwiń
Program

1. System prawa ochrony danych osobowych po wejściu w życie rozporządzenia RODO.
2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy RODO.
3. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych: 
• Dane osobowe. 
• Przetwarzanie danych.
• Profilowanie danych.
• Pseudonimizacja i anonimizacja danych.
• Zbiór danych.
• Administrator danych osobowych (ADO).
• Inspektor ochrony danych (DPO/IOD).
• Osoba upoważniona do przetwarzania danych.
4. Ogólne zasady przetwarzania danych na gruncie RODO:
• Legalność i przejrzystość.
• Celowość (ograniczenie celu)
• Adekwatność (minimalizacja),
• Merytoryczna poprawność.
• Ograniczenie czasowe.
• Poufność i integralność danych.
• Rozliczalność.
5. Prawa osób, których dane dotyczą - zasady realizacji uprawnień, obowiązki i procedury:
• Prawo do przejrzystości danych. 
• Prawo dostępu do danych. 
• Prawo do sprostowania i usunięcia danych.
• Prawo do ograniczenia przetwarzania.
• Prawo do przenoszenia danych.
• Prawo do sprzeciwu.
• Prawa związane z profilowaniem danych.
• Prawo skargi do organu nadzorczego.
6. Organizacja systemu ochrony danych – podstawowe obowiązki Administratora Danych:
• Powołanie Inspektora Ochrony Danych.
• Stosowanie mechanizmów ochrony danych (privacy by design, privacy by default).
• Rejestrowanie czynności przetwarzania danych. 
• Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego.
• Zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach. 
• Zabezpieczenie danych osobowych (wewnętrzne polityki, techniczne i organizacyjne środki ochrony danych, zapewnienie poufności, integralności, dostępności).
• Zapewnienie ciągłości działania.
• Testowanie, mierzenie i ocena skuteczności ochrony danych.
• Ocena skutków dla ochrony danych.
• Szacowanie ryzyka.
• Obowiązki związane z powierzeniem danych.
7. Podstawy prawne legalizujące przetwarzanie danych osobowych w procesach kadrowych: 
• Przesłanki prawne legalizujące przetwarzanie danych osobowych zwykłych, szczególnych kategorii danych oraz danych na temat karalności (art. 6, 9 i 10 RODO).
• Warunki korzystania ze zgody pracownika przez pracodawcę.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Inspektorzy ochrony danych, specjaliści ds. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, osoby obsługujące prawnie sektor publiczny i jednostki organizacyjne sektora publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent UMK w Toruniu oraz studiów podyplomowych WSAiB w Gdyni na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem informacji, certyfikowany Inspektor Ochrony Danych, Menedżer Bezpieczeństwa Informacji oraz Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. W latach 1992 - 2013 funkcjonariusz UOP/ABW, od 1999r. zajmuje się problematyką ochrony informacji niejawnych i innych danych prawnie chronionych, od 2009r. ekspert ABW z zakresu OIN. Współorganizator szkoleń i konferencji poświęconych problematyce ochrony informacji oraz danych osobowych. W latach 2013 - 2017 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Wojewódzkim oraz innych jednostkach.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 4 czerwca 2024 r. cena wynosi: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13 czerwca 2024 r.