• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kontrola i nadzór nad spółkami z udziałem samorządów, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniej nowelizacji kodeksu spółek handlowych i nowych uprawień rad nadzorczych

Ważne informacje o szkoleniu

Prawidłowe wykonywanie nadzoru nad spółką pomoże samorządom uniknąć licznych problemów, w tym niespodziewanej upadłości spółki, która może pociągnąć za sobą wiele finansowych komplikacji dla samorządu. Jednocześnie brak prawidłowego nadzoru nad spółką może spowodować odpowiedzialność osób zarządzających gminą, powiatem lub województwem z tytułu niegospodarności. Prowadzone w ostatnich latach kontrole m.in. ze strony NIK w zakresie prawidłowości wykonywania nadzoru przez m.in. gminy, powiaty i województwa, wykazują, iż samorządy wciąż mają wiele do poprawienia w tym zakresie. Szkolenie pozwoli zbudować nadzór w urzędzie, tak aby uniknąć zarzutów w przypadku kontroli. Zapraszamy na szkolenie, na którym uczestnicy pozyskają niezbędną wiedzę do wykonywania przez samorząd prawidłowego nadzoru nad spółkami i dowiedzą się jakie instrumenty są po stronie samorządowego właściciela oraz jakich błędów i nieprawidłowości unikać.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Pozyskanie wiedzy o zasadach funkcjonowania spółek z udziałem samorządów terytorialnych, a w szczególności obowiązków dotyczących sprawowania nadzoru nad ich działalnością.
  • Przedstawienie nowych rozwiązań w k.s.h. wyposażających rady nadzorcze w nowe uprawienia kontrolne.
  • Szczegółowe omówienie uprawnień kontrolnych i nadzorczych ze strony organów gminy.
  • Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania przy realizacji czynności nadzorczych i kontrolnych nad spółkami.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie – kontrola i nadzór, co to oznacza?
2. Spółki z udziałem samorządów terytorialnych:

a) Rodzaje spółek z udziałem gminy, powiatu lub województwa.
b) Dopuszczalny przedmiot działalności spółki komunalnej – co spółka komunalna może robić, a czego jej nie wolno.
c) Procedury tworzenia spółki od podstaw lub w wyniku przekształcenia, rola i kompetencje poszczególnych organów samorządowych.
3. Organizacja i wykonywanie kontroli i nadzoru nad działalnością spółki komunalnej:
a) Kontrola i nadzór nad działalnością spółki ze strony gminy – założenia, cele, rodzaje, możliwe sposoby sprawowania nadzoru w ramach urzędu, nadzór rozproszony, nadzór scentralizowany.
b) Zarzuty NIK wobec samorządów z zakresu wadliwości wykonywania nadzoru właścicielskiego przez samorządy (m.in. kontrole z 2021 r., 2022 r.)
c) Uprawnienia kontrolne i nadzorcze organów gminy - podział uprawnień pomiędzy organ wykonawczy i organ stanowiący, dopuszczalność wykonywania kontroli w spółce przez komisję rewizyjna rady gminy (powiatu), sejmiku województwa.
d) Uprawnienia radnych określone ustawami samorządowymi do prowadzenia kontroli w spółce samorządowej oraz żądania od spółki informacji. Podstawy do odmowy udzielenia informacji i możliwe środki odwoławcze.
e) Wykonywanie uprawień kontrolnych przez wspólnika tj. zgromadzenia wspólników (walne zgromadzenie), tzw. uprawnienia osobiste wspólników, różnice w spółkach z o.o. w stosunku do spółki akcyjnej.
f) Rady nadzorcze – uprawienia do zasiadania, nowe uprawnienia rad nadzorczych do pozyskiwania informacji o działalności spółki oraz wybieranie doradcy zewnętrznego oraz sankcje karne m.in. dla zarządu i pracowników za brak udostępnienia informacji i danych, zasady wykonywania kontroli przez członków rady nadzorczej, organizacja pracy rady nadzorczej po zmianach ksh.
4. Wynagrodzenia w spółce komunalnej jako instrument nadzoru:
a) Zasady kształtowania wynagrodzeń organów spółki:
- wynagrodzenie zarządu – podstawowe i dodatkowe,
- wynagrodzenie rady nadzorczej.
b) Wynagrodzenie dodatkowe dla zarządu, jako element kształtowania polityki właścicielskiej:
- zasady określania wynagrodzenia dodatkowego,
- ustalanie celów zarządczych,
- rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby odpowiedzialne w urzędach miast i gmin za nadzór nad spółkami komunalnymi, pracownicy biur nadzoru lub kontroli, członkowie rad nadzorczych spółek komunalnych, sekretarze, wójtowie, burmistrzowie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny. Zajmuje się obsługą prawną samorządów i spółek sektora komunalnego, w tym branży wod-kan. Autor artykułów w Gazecie Samorządu i Administracji, Wodociągi i Kanalizacja, współautor książki wydawnictwa C.H. BECK "Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego". Prowadzi wykłady z zakresu szeroko rozumianego funkcjonowania samorządów i ich jednostek w otoczeniu prawnym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 20 kwietnia 2023 r.