• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Trudne sytuacje kadrowe związane z zakończeniem i rozpoczęciem kadencji organów samorządu terytorialnego. Śląskie Forum Pracowników Kadr, Śląskie Forum Sekretarzy

Ważne informacje o szkoleniu

To będzie rok wyborów samorządowych, w czasie których osoby zajmujące się zagadnieniami kadrowymi w urzędach powinny mieć na względzie nie tylko przepisy prawa pracy, ale także przepisy prawa ustrojowego, bez znajomości których nie można prawidłowo ustalić istotnych kwestii, tj. daty nawiązania czy rozwiązania stosunku pracy z wyboru czy też powołania. W czasie szkolenia omówione zostaną zarówno te, jak również inne kwestie związane z dokumentowaniem rozwiązywania i nawiązywania stosunków pracy z wyboru i powołania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

W trakcie zajęć Uczestnicy będą mogli poznać odpowiedzi na trudne pytania dotyczące kwestii rozwiązania i nawiązania stosunku pracy osób zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania, które to czynności na przełomie kadencji powodują najwięcej praktycznych problemów. Szczególnej uwadze poświęcone będzie udzielanie i rozliczanie niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych (szczególnie w kontekście zapowiadanych przez PIP kontroli w 2024 roku), prawidłowego rozwiązania stosunku pracy z osobami w wieku przedemerytalnym, dublowania jednego dnia pracy w ramach różnych stosunków pracy. Najważniejsza kwestia, która wymaga omówienia to odpowiedzialność osób, które dokonują czynności z prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania.

zwiń
rozwiń
Program

I Stosunek pracy z wyboru
1. Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków zatrudnienia:
- Dzień rozwiązania stosunku pracy z wyboru w przypadku, gdy z pracownikiem ponownie zostanie nawiązany stosunek pracy z wyboru w nowej kadencji oraz w przypadku, gdy nie dojdzie do ponownego nawiązania stosunku pracy z takim pracownikiem
- Dzień nawiązania stosunku pracy z wyboru
- Czy pracownikowi, dla którego ten sam dzień jest zarówno dniem rozwiązania, jak również nawiązania stosunku pracy należy wypłacić podwójne wynagrodzenie?
- Jak poprawnie postąpić w przypadku, gdy z pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie powołania albo umowy o pracę będzie miał być nawiązany stosunek pracy na podstawie wyboru?
- Poprawne ustalenie warunków zatrudnienia pracownika, z którym nawiązany będzie stosunek pracy z wyboru. 
2. Badania profilaktyczne, szkolenia bhp oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej:
- Kiedy należy skierować na badania wstępne osobę, z którą nawiązywany jest stosunku pracy na podstawie wyboru?
- Kto kieruje na badania wstępne osobę, z którą nawiązywany jest stosunku pracy na podstawie wyboru?
- W jakich sytuacjach orzeczenie lekarskie zachowuje swoją aktualność?
- Prowadzenie akt osobowych i innych dokumentów kadrowych dla pracowników samorządowych, których stosunek pracy nawiązywany jest na podstawie wyboru
- Kto powinien podpisać informację z art. 29 § 3 Kodeksu pracy?
- Obowiązek wydania świadectwa pracy pracownikowi, z którym dojdzie do ponownego nawiązania stosunku pracy na podstawie wyboru. 
- Kto powinien podpisać świadectwo pracy takiemu pracownikowi?
3. Udzielanie urlopu wypoczynkowego:
- Czy dopuszczalne będzie zawarcie porozumienia urlopowego z osobą ponowienie wybraną na wójta, starostę, marszałka?
- Praktyczne problemy związane z udzielaniem urlopu wypoczynkowego pracownikom samorządowym, których stosunki pracy ulegają rozwiązaniu w związku z zakończeniem kadencji.
- Wobec kogo stosowane będą sankcje w przypadku nieudzielenia urlopu wypoczynkowego wójtom, starostom, marszałkom?
- Wobec kogo stosowane będą sankcje w przypadku niewypłacenia należnego ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
- Kto powinien podpisać pismo dotyczące wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i innych świadczeń pieniężnych (np. nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna)? 
4. Dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracownika zatrudnionego na podstawie wyboru – odpowiedzialność osoby dokonującej takich czynności:
- Jakich czynności z zakresu prawa pracy dokonywać będzie osoba wyznaczona przez wójta, starostę, marszałka albo sekretarz?
- Czy osoba wyznaczona przez wójta, starostę, marszałka albo sekretarz mogą ponosić odpowiedzialność wykroczeniową za naruszenie praw pracowniczych wójta, starosty, marszałka? 
- Jakie działania należy podjąć, by zminimalizować zagrożenie zastosowania sankcji przez inspektora pracy?
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Śląskiego Forum Pracowników Kadr, pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową, kadra kierownicza zarządzająca zespołami pracowniczymi, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu problematyki będącej przedmiotem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony praktyk prawa pracy, wieloletnia pracownica Państwowej Inspekcji Pracy, doświadczona wykładowczyni w uczelniach wyższych, ceniona ekspertka prawa pracy, w szczególności samorządowego prawa pracy, która posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych w przystępny dla słuchaczy sposób. Osobiste zainteresowania zawodowe koncentruje wokół samorządowego i urzędniczego prawa pracy, jak również zakładowej działalności socjalnej. Bliskie jej są również regulacje prawne związane z ochroną danych osobowych oraz pracowniczymi planami kapitałowymi, a także obowiązkami pracodawców w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. Autorka publikacji naukowych. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Przez wiele lat współpracowała z Katedrą Prawa Samorządu Terytorialnego UŚ w Katowicach oraz aktywnie uczestniczyła w tematycznych konferencjach naukowych. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej Centrum Konferencyjne OPOLSKA 22, Sala C – pierwsze piętro; budynek Sobieskiego 11

 Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 550 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

  Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 26 lutego 2024 r.