• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ruch kadrowy w roku szkolnym 2024/2025

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 30 kwietnia 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os.

Proponujemy Państwu temat, który co roku staje się aktualny w związku z ruchem kadrowym nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie przybliżenie i omówienie zasad postępowania w przypadku zmniejszającej się liczby godzin dla nauczycieli w związku z likwidacją szkoły lub placówki, jej przekształceniem oraz zmianami dotyczącymi organizacji w związku z coraz mniej licznymi rocznikami uczniów. Podczas zajęć przedstawimy przykładowe kryteria doboru zwolnienia nauczyciela, omówimy ewentualne roszczenia pracowników, odprawy, należne urlopy wypoczynkowe lub ekwiwalenty, zasady dokonywania uzgodnień ze związkami zawodowymi. Zaprezentujemy dobre praktyki i wybrane orzecznictwo sądowe, przedstawiające sprawy wygrane przez dyrektorów w sądach pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznasz się z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi zasad kształtowania polityki kadrowej, a także uzyskasz odpowiedzi na pytania związane z prawidłowym zatrudnianiem i zwalnianiem nauczycieli, przeniesieniami służbowymi i rozwiązywaniem stosunków pracy na mocy porozumienia stron.
• Nabędziesz umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania procesami kadrowymi w oświacie, w tym planowania zatrudnienia, analizy potrzeb kadrowych oraz oceny kompetencji pracowników.
• Przygotujesz się do radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z ruchem kadrowym, w tym zarządzaniem zmianami organizacyjnymi i nauczycielami zatrudnionymi w placówkach oświatowych.
• Otrzymasz obszerne materiały szkoleniowe, w tym wzory niezbędnych regulaminów, wniosków, oświadczeń i upoważnień pracowników oraz protokołów:
- Umowa o pracę (z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy), akt mianowania, informacja o warunkach zatrudnienia dla pracowników pedagogicznych i samorządowych (z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy), porozumienia zmieniające treść umowy o pracę.
- Wypowiedzenie warunków pracy i płacy.
- Przeniesienie nauczyciela z art. 18 Karty Nauczyciela.
- Przeniesienie na inne stanowisko nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania.
- Uzupełnienie etatu, ograniczenie zatrudnienia, wypowiedzenie stosunku pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela.
- Wypowiedzenie umowy o pracę (w tym umowy na czas określony).
- Informacja o zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z art. 20 KN.
- Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, z powodu czasowej niezdolności do pracy, z powodu niezdolności do pracy, z powodu uzyskania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy, z powodu cofnięcia skierowania do nauczania religii.
- Stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Akty prawne dotyczące ruchu kadrowego na rok szkolny 2023/2024:
• Omówienie aktów prawnych dotyczących przygotowania ruchu kadrowego.
2. Rozwiązanie umowy z nauczycielem:
• Katalog przyczyn rozwiązania umowy.
• Skrócenie okresu wypowiedzenia.
• Odprawa pieniężna.
• Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny.
• Wypowiedzenie dla nauczycieli szkoły nieferyjnej.
• Ochrona przed wypowiedzeniem.
• Doręczenie wypowiedzenia.
• Uzupełnienie pensum.
• Ograniczenie zatrudnienia.
• Przeniesienie za zgodą nauczyciela.
• Przeniesienie bez zgody nauczyciela.
3. Wybór pracownika do zwolnienia:
• Kryteria wyboru do zwolnienia.
• Kryteria doboru do zwolnienia – orzecznictwo SN.
• Sytuacja materialna i osobista jako kryterium doboru do zwolnienia.
4. Obowiązek konsultacji ze związkami zawodowymi zamiaru rozwiązania stosunku pracy:
• Czy zwolnienie każdego nauczyciela musi być konsultowane ze związkami zawodowymi?
• Z którymi związkami zawodowymi działającymi w placówce oświatowej należy prowadzić konsultacje?
• Czy kryteria doboru do zwolnienia obowiązujące w danej placówce muszą być ustalane z zakładową organizacją związkową lub radą pedagogiczną?
5. Wydawanie świadectwa pracy:
• Treść świadectwa pracy.
• Termin wydania świadectwa pracy.
6. Prawo do odprawy dla zwalnianego nauczyciela:
• Odprawa dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
• Odprawa dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania.
• Zbieg prawa do odprawy z tytułu zwolnienia z odprawą emerytalną.
7. Odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy oraz kadra kierownicza szkół i przedszkoli, przedstawiciele wydziałów oświaty/edukacji jst, CUW-ów i ZEAS-ów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Konsultant PCEiK ds. zarządzania placówką oświatową. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, trener i wykładowca, specjalista prawa oświatowego. Ambasador marki MAC Technologie Grupa MAC S.A. oraz ekspert w dziedzinie prawa oświatowego w Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Certyfikowany trener MANAGEMENT im BILDUNGSSEKTOR" – „TRAIN the TRAINER", akredytowany Ekspert ©KFE & Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Europejskich. Autor licznych publikacji książkowych i artykułów z zakresu zarządzania oświatą. Ekspert portalu Infor. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizacją i zarządzaniem oświatą oraz nowymi technologiami w edukacji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 30 kwietnia 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 maja 2024 r.