• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Działania rady jednostki samorządu terytorialnego po wyborach na okres kadencji 2024-2029. Zadania i obowiązki związane z przygotowaniem, prowadzeniem i udziałem w sesjach

Przy zgłoszeniach do 4 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 zł netto

Proponujemy Państwu szkolenie, którego przedmiotem jest działanie biura rady, jak i samej rady i radnych w kontekście zakończenia starej i rozpoczęcia nowej kadencji.

Ważne informacje o szkoleniu

W wyniku przeprowadzonych w 2024 roku wyborów samorządowych zostaną wyłonione nowe składy rad i sejmików wszystkich szczebli samorządu terytorialnego: gminy, powiatu i województwa. Rada gminy obraduje na sesjach, które zwoływane są przez przewodniczącego rady nie rzadziej niż raz na kwartał. Niniejsze szkolenie ma na celu przygotowanie radnych do uczestnictwa w przedmiotowych sesjach, ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa w pierwszej sesji rady gminy. Podczas szkolenia:

 • Szczegółowo omówimy przebieg pierwszej sesji, ale również dalszych posiedzeń rady, ze wszystkimi istotnymi i budzącymi wątpliwości jej elementami.
 • Przeanalizujemy zagadnienia związane z powoływaniem stałych i doraźnych komisji.
 • Wskażemy zasady związane z przygotowaniem protokołów obrad rady oraz ich publikacji.
 • Omówimy podstawowe obowiązki radnych związane m.in. ze składaniem oświadczeń majątkowych, ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej przez radnych, zasad rozliczania delegacji radnych oraz kwestii związanych z powierzonym radnym sprzętem.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie z zasadami: wyboru członków rad jst, obrad sesji organu stanowiącego, ukonstytuowania się rady, skutkach złożenia lub nie złożenia ślubowania, sposobami i technikami głosowania, transmisji, jawności głosowania i jej ograniczeniami.
 • Poznanie obowiązków przewodniczącego rady i komisji w sposób zapewniający zgodne z prawem wykonywanie ich obowiązków.
 • Zdobycie wiedzy na temat powoływania stałych i doraźnych komisji do określonych zadań, ustalania ich przedmiotu działania oraz składów osobowych. Obowiązek przedstawiania planu pracy komisji oraz sprawozdania z ich działalności.
 • Poznanie obowiązujących przepisów związanych z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej przez radnych w czasie pełnienia przez nich funkcji oraz zakazów ich zatrudniania przez określone w przepisach podmioty.
 • Zapoznanie z obowiązkami związanymi z koniecznością składania oświadczeń majątkowych przez radnych po złożeniu ślubowania, w trakcie pełnienia funkcji, jak i przed upływem kadencji, elementami wzorów oświadczeń majątkowych i zasadami ich wypełniania.
 • Zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych obowiązków i uprawnień radnych, związanych z pełnioną przez nich funkcją.
 • Uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania i pojawiające się wątpliwości związane z poruszanymi podczas szkolenia zagadnieniami.  
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie do szkolenia - omówienie przepisów, podstawowych aktów prawnych, związanych z tematem szkolenia.  
2. Kadencja organu stanowiącego i wykonawczego. 
3. Zasada ciągłości organu wykonawczego.
4. Zasada obrad i głosowań w kadencji 2024-2029: transmisja obrad, jawność, utrwalanie, udostępnianie.
5. Etapy związane z przygotowaniem sesji przez pracowników biura rady.
6. Porządek I sesji: obowiązkowe elementy sesji.
7. Zasady związane z odbywaniem sesji rady w czasie trwania kadencji. 
8. Rola seniora w prowadzeniu sesji.
9. Mandat radnego, a istota ślubowania radnych i wójta.
10. Obowiązki i uprawnienia radnych, status prawny radnego. 
11. Obowiązujące przepisy antykorupcyjne. 
12. Zasada i tryb wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.
13. Wybór komisji oraz przewodniczących komisji statutowych.
14. Wybór komisji oraz przewodniczących komisji obligatoryjnych (komisja rewizyjna, komisja  skarg, wniosków i petycji). 
15. Obowiązki radnych związane ze składaniem oświadczeń majątkowych. Szczegółowe omówienie elementów wzoru oświadczenia majątkowego radnych. 
16. Zasada wyposażania i rozliczania radnych ze składników majątkowych przekazanych na czas wykonywania mandatu radnego (telefony, komputery, itp.).
17. Podsumowanie. Dyskusja. Pytania uczestników szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Radni, sekretarze oraz pracownicy biur rad wykonujący szczególne zadania związane z przygotowaniem i obsługą pierwszej sesji po wyborach na okres kadencji 2024-2029.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiada ponad 20-letnie doświadczenie, które zdobywała współpracując z jedną z największych kancelarii adwokackich w Polsce oraz prowadząc własną kancelarię adwokacką, od lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z administracją publiczną oraz funkcjonowaniem samorządów terytorialnych, jest specjalistą prawa rynku nieruchomości, gospodarczego i rodzinnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do 4 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 zł netto.

Zgłoszenia należy przesłać
do 11 kwietnia 2024 r.